Scroll Top

PRAWO TRANSPORTOWE NEWSLETTER STYCZEŃ 2023 r.

1. NOWE PRZEPISY

W styczniu 2023 r. nie zostały ogłoszone żadne nowe przepisy, które należałoby wymienić w tym miejscu.

2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

W dniu 8 listopada 2022 r. grupa posłów wniosła projekt nowelizacji  ustawy o publicznym transporcie zbiorowym => zobacz

 • dodaje się art. 49a w brzmieniu: „Art. 49a. Osoba wykonująca przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym podczas kierowania środkami transportu i w związku z kierowaniem nimi korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855).”

W dniu 20 stycznia 2023 r. został wniesiony do Sejmu rządowy projekt ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (druk 2975) => zobacz

3. ORZECZNICTWO

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 24.11.2022 r. sygn. III SA/Gl 631/22 => zobacz

 • Rada Miejska w Zawierciu w dniu 17 lipca 2017 r. podjęła uchwałę Nr XLIII/389/17 w sprawie ustalenia wysokości cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej wykonywanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Zawierciu na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
 • W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Wojewoda Śląski wniósł o stwierdzenie nieważności opisanej powyżej uchwały ponieważ Rada Miasta ustaliła ceny za usługi przewozowe do konkretnego przewoźnika, a adresat aktu prawa miejscowego powinien zostać określony abstrakcyjnie, a nie indywidualnie.
 • Ponadto Wojewoda Śląski wskazał, że ceny maksymalne określone w uchwale podjętej na podstawie art. 50a ustawy o publicznym transporcie zbiorowym prawnie wiążą wszystkie podmioty, które zajmują się na terenie gminy świadczeniem usług przewozowych wykonywanych w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich, zaś kompetencja do ustalania taryf opłat (cenników) za usługi przewozowe należy do organu wykonawczego gminy (wójta, burmistrza lub Prezydenta Miasta), a nie do organu stanowiącego.
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach przyznał rację Wojewodzie Śląskiemu i stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości. WSA uznał, że Rada Miasta naruszyła kompetencje organu wykonawczego czyli Prezydenta Miasta Zawiercie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2022 r. sygn. I SA/Bd 519/22 => zobacz

 • Kontrolowany przewoźnik przewoził dzieci do Szkoły Podstawowej. Kierowca nie okazał wypisu z zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym.
 • Przewoźnik wniósł skargę na decyzje GITD utrzymującą w mocy karę pieniężną w wysokości 8.000 zł za wykonywanie przewozu regularnego specjalnego bez wymaganego zezwolenia nałożoną na podstawie art. 92a ust. 1, 3 i 7 ustawy o transporcie drogowym oraz lp. 2.1.1 załącznika nr (…) do tej ustawy.
 • WSA w Bydgoszczy wskazał, że odpowiedzialność przewidziana w art. 92a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym nie jest uzależniona od winy.
 • Decyzja o nałożeniu kary ma charakter decyzji związanej i wobec stwierdzenia naruszenia warunków wykonywania przewozu drogowego organ, co do zasady, zobowiązany jest do ustalenia kary pieniężnej w wysokości określonej w załączniku.
 • Podstawowymi dwoma cechami charakteryzującymi przewóz regularny specjalny jest regularność przewozu oraz przewożenie określonej kategorii osób (pasażerów), z wyłączeniem innych osób, w tym uczniów danej szkoły.
 • Przewóz dzieci do szkół uznaje się za przewóz regularny specjalny, o którym mowa w art. 4 pkt 9 ustawy o transporcie drogowym.
 • Dla uznania takiego przewozu za przewóz regularny specjalny nie jest konieczne wykazanie spełnienia wszystkich przesłanek zamieszczonych w art. 4 pkt 7 ustawy o transporcie drogowym.
 • Podstawową cechą odróżniającą przewóz regularny specjalny od przewozu regularnego jest więc to, że nie jest on przewozem o charakterze publicznym. Natomiast wspólną cechą obu tych rodzajów przewozów jest regularność ich wykonywania.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 06.12.2022 r. znak PN-II.4131.401.2022 => zobacz

 • Rada Gminy postanowiła o utworzeniu linii komunikacyjnej
 • Uprawnienie do tworzenia linii komunikacyjnych mieści się w ramach kompetencji wójta gminy obejmujących organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach (sieciach) komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich (art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym).
 • Rada Gminy posiada upoważnienie do wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem.
 • Wojewoda stwierdził nieważność uchwały.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z 03.01.2023 r. znak PNK.I.4130.224.2022 => zobacz

 • Rada Miejska Sandomierza podjęła uchwałę nr LVII/554/2022 w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej.
 • Art. 34a ust. 1 Prawa przewozowego upoważnia do określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych.
 • Ustawowe upoważnienie określone w art. 34a ust. 2 w zw. z art. 34a ust. 1 ustawy Prawo przewozowe obejmuje wyłącznie upoważnienie do wydania przepisów określających sposób ustalania opłat dodatkowych, nie wysokości opłaty.
 • Brak jest podstaw do konstruowania przepisów prawa miejscowego określających nie sposób ustalenia wysokości opłaty, ale jej wysokość.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego z 04.01.2023 r. znak NPII.4131.1.1082.2022 => zobacz

 • Rada Gminy Miedźno przyjęła uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Miedźno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 • Wojewoda Śląski stwierdził nieważność uchwały w całości ponieważ uchwała nie określiła warunków korzystania z przystanków.
 • Brak pełnej realizacji delegacji ustawowej w uchwale podjętej przez radę gminy stanowi istotne naruszenie prawa.
 • Przez zasady korzystania z przystanków należy rozumieć faktyczne określenie sposobu korzystania z miejsca przeznaczonego do wsiadania lub wysiadania pasażerów na danej linii komunikacyjnej. Zasady te kierowane są do przewoźnika.
 • Zakaz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób wykracza poza delegację ustawową. Ustalenie przedmiotowego zakazu w sytuacji, gdy brak jest podstaw prawnych do jego ustalania, stanowi istotne naruszenie prawa.

4. AKTUALNOŚCI I PUBLIKACJE BRANŻOWE

Carlton Reid, U.K.’s Transport Ministry Predicts 54% Traffic Rise Over Next 35 Years—Building More Roads Will Make This Worse „Forbes” z 13.12.2022 r. => zobacz

 • brytyjski inżynier ruchu drogowego J.J. Leeming w 1969 roku zauważył, że im więcej dróg jest budowanych, tym większy jest ruch drogowy.
 • Departament Transportu rządu Wielkiej Brytanii przewiduje, że poziom ruchu drogowego w Anglii i Walii wzrośnie aż o 54% do 2060 roku jeżeli pojazdy autonomiczne zostaną dopuszczone do ruchu, co zwiększy mobilność osób starszych nie mogących samodzielnie prowadzić.
 • kongestia zależy od ogólnego poziomu ruchu w stosunku do przepustowości drogi i należy się spodziewać, że wraz ze wzrostem ruchu będzie się zwiększać.

Marta Stańczyk, Od lipca 2024 stare samochody nie wjadą do centrum Warszawy „Gazeta Prawna” z 25.01.2023 r. => zobacz

 • Od 1 lipca 2024 roku w stolicy zacznie działać strefa czystego transportu. Do centrum nie wjadą diesle mające więcej niż 18 lat oraz auta benzynowe mające więcej niż 27 lat. Strefa obejmie większość Śródmieścia, fragmenty Woli, Ochoty a po drugiej stronie Wisły Saską Kępę, część Pragi Północ i Południa.
 • Według analiz wprowadzenie pierwszego etapu (2024 roku) będzie dotyczyło 2 proc aut a w kolejnych etapach 27, 55 i 74 procent (w 2030 r.).

Piotr Doczekalski, Wrocław kolejnym miastem ze strefą czystego transportu „Gazeta Prawna” z 26.01.2023 r.  => zobacz

 • W 2024 roku ma zapaść we Wrocławiu decyzja o utworzeniu strefy czystego transportu, która ograniczy wjazd starych samochodów w obręb centrum i ścisłego centrum miasta. Na wiosnę mają rozpocząć się konsultacje społeczne w tej sprawie.
 • Proponowany obszar objąłby nie tylko centrum, ale także osiedla o typowej zabudowie kwartałów kamienic. Stanowi on ok. 6 proc. obszaru miasta, ale mieszka tam co czwarty wrocławianin.

Autor: radca prawny Jędrzej Klatka

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.