Scroll Top

1. NOWE PRZEPISY

W dniu 30.11.2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2464 został opublikowany tekst jednolity ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej => zobacz

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. poz. 2666) => zobacz

1)        użyte w art. 78 w ust. 1, w art. 79 w ust. 1 i 2, w art. 80, w art. 82 w ust. 2 oraz w art. 87 w ust. 1 i 3 wyrazy „31 grudnia 2022 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2023 r.”;

2)        w art. 78 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2022 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.”;

3)        użyte w art. 81, w art. 85 w ust. 2 oraz w art. 90 wyrazy „1 stycznia 2023 r.” zastępuje się wyrazami „1 stycznia 2024 r.”.

W dniu 01.12.2022 r. Sejm uchwalił nowelizacje kodeksu pracy. Poprawki Senatu z 15.12.2022 r. nie zostały jeszcze rozpatrzone przez Sejm => zobacz

 • (nowy art. 221c § 4 kodeksu pracy).

2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

W dniu 02.12.2022 r. sejmowa Komisja ds. Petycji wniosła projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, który przewiduje przyznanie strażnikom gminnym (miejskim) prawa do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec kierującego pojazdem nieuprawnionym do poruszania się po wyznaczonym przez zarządcę drogi pasie ruchu dla autobusów => zobacz

3. ORZECZNICTWO

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 15.11.2022 r. sygn.. I SA/Łd 549/22 => zobacz

 • Operator otrzymuje rekompensatę od organizatora, lecz wysokość otrzymywanej rekompensaty nie ma wpływu na odpłatność pasażerów.
 • spór dotyczył tego, czy rekompensata otrzymywana przez przewoźnika od jednostek samorządu terytorialnego w związku z organizacją i prowadzeniem na ich rzecz publicznego transportu zbiorowego, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 • WSA uznał, że refundacja, którą otrzymuje przewoźnik od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień, nie jest związana z ceną sprzedawanych biletów. Nie może więc być zaliczana do podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie ma bowiem bezpośredniego wpływu na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług.
 • dotacja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli brak jest elementu bezpośredniego związku dotacji z ceną biletu.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z 02.12. 2022 r.: NP-II.4131.1.279.2022.7 => zobacz

 • Rada Gminy Piaski podjęła uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piaski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. W § 3 ust. 3 załącznika nr 2 do uchwały zapisano: „Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych, bez zgody Gminy Piaski, rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób„.
 • Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność uchwały w zakresie zwrotu „bez zgody Gminy Piaski, rozmieszczania plakatów i ogłoszeń” ponieważ rozmieszczanie plakatów i ogłoszeń, objęte jest sankcją z Kodeksu wykroczeń. Zatem ustanowienie zakazu w uchwale Rady Gminy w sytuacji gdy brak jest podstaw prawnych do jego ustalenia, przy jednoczesnym uregulowaniu go w Kodeksie wykroczeń, stanowi istotne naruszenie prawa.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z 02.12. 2022 r. znak PNK.I.4130.186.2022 => zobacz

 • Rada Miejska Oleśnicy na podstawie art. 39a ust. 3 Prawa oświatowego podjęła uchwałę określającą średnią cenę jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023, stanowiącą podstawę do zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców do placówek oświatowych.
 • W § 1 uchwały w pkt 1, 2 i 3 ustalono średnią stawkę ceny paliwa dla oleju napędowego, benzyny oraz gazu LPG.
 • Wojewoda Świętokrzyski unieważnił całą uchwałę ponieważ ustalenie stawek według kryterium rodzaju paliwa, na który pojazd jest napędzany, jest niezgodne z treścią przepisu art. 39a ust. 3 Prawa oświatowego.

AKTUALNOŚCI I PUBLIKACJE BRANŻOWE

Marcin Nagórek, Uchwały i umowy na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół powinny obowiązywać z datą wsteczną „Gazeta Prawna” z 30.11.2022 r. str. C3 => zobacz

 • pod koniec października br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zwrotu kosztów przewozów dzieci niepełnosprawnych. Niebawem rada gminy określi nową stawkę za 1 km przejazdu. Jest wątpliwość, z jaką datą należy stosować wyższe stawki, bo z jednej strony ustawa (a więc i nowe stawki) weszła w życie już 27 października 2022 r., a z drugiej strony przepisy mówią, że gminy mają 60 dni na dostosowanie umów między gminą a rodzicami.
 • nowe postanowienia umów powinny być stosowane od 27 października 2022 r., czyli wstecznie.

Piotr Szymaniak, Nieuchwytne przekroczenia czasu pracy za kółkiem „Gazeta Prawna” z 01.12.2022 r. str. B5 => zobacz

 • Niedawny wypadek autokaru we Wrocławiu uwidocznił lukę w przepisach mających zapobiegać przemęczeniu kierowców. Jeśli pracują w dwóch firmach, trudno ich skontrolować.
 • Kierowcy mogą pracować na dwóch etatach, to nie jest zabronione, pod warunkiem że obydwie firmy, dla których wykonują przewozy, zostały o tym poinformowane.
 • Zgodnie z art. 24 ustawy o czasie pracy kierowców pracodawca jest obowiązany poinformować kierowców o obowiązujących ich przepisach z zakresu czasu pracy w sposób przyjęty u danego pracodawcy oraz uzyskać od kierowcy oświadczenie na piśmie o:

■wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy,

■ przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności, na innej podstawie niż stosunek pracy, albo o ich niewykonywaniu.

Katarzyna Gruszecka-Spychała, Świat jest zaplanowany pod facetów „Gazeta Prawna” z 02-04.12.2022 r. str. A5 => zobacz

 • w większości miast świata transport publiczny jest skrojony raczej pod potrzeby męskie niż kobiece, w układzie gwiaździstym.
 • połączenia autobusowe dają wyższy komfort przemieszczającemu się z punktu praca do punktu dom mężczyźnie, niż kobiecie, która na trasie ma zakupy do zrobienia i dziecko do odebrania z przedszkola.

Autor: radca prawny Jędrzej Klatka

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.