Scroll Top

Warunki przystąpienia

1. Członkami Izby mogą być przewoźnicy i organizatorzy komunikacji miejskiej a także przedsiębiorcy z otoczenia systemowego komunikacji miejskiej.

2. Członkostwo w Izbie jest dobrowolne i w niczym nie ogranicza samodzielności i samorządności członków Izby.

3. Członkowie Izby mają prawo do:

  • czynnego i biernego prawa wyboru do wszystkich władz Izby,
  • brania udziału osobiście lub przez swych przedstawicieli w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby i w wyborach organów Izby z prawem 1 głosu,
  • współdecydowania o programie działania Izby w drodze podejmowanych w tym zakresie uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków Izby,
  • korzystania z pomocy i doradztwa Izby w granicach jej statutowej działalności oraz z innych usług prowadzonych przez Izbę.

4. Członkowie Izby są obowiązani:

  • przestrzegać Statutu Izby,
  • wykonywać uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby o ile uchwały te nie ograniczają samodzielności członków Izby,
  • brać czynny udział w realizacji zadań Izby,
  • terminowo wpłacać ustalone składki.

Aby przystąpić do IGKM należy:

3 dokonać wpłaty rocznej składki członkowskiej w wysokości i na zasadach określonych w piśmie IGKM/P/1/2024 :

4Santander Bank Polska (dawniej Bank BZ WBK S.A.)
80 1090 1870 0000 0001 0615 0818

Decyzję o przyjęciu nowego członka podejmuje Zarząd Izby po otrzymaniu oświadczenia i potwierdzenia wpłaty składki na konto Izby. O decyzji Zarząd informuje pisemnie.
Szczegółowe informacje uzyskać można telefonicznie (+48 22 848-21-01) lub pocztą elektroniczną pod adresem: igkm@igkm.pl

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.