Scroll Top
Title
Statut i regulaminy
Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej

W dniu 13 czerwca 2019 r. Walne Zgromadzenie Członków Izby podjęło Uchwałę w sprawie zmian Statutu Izby, które to zmiany weszły w życie w dniu 14 listopada.

[…] Celem działalności Izby jest reprezentowanie i ochrona interesów Jej Członków, w zakresie prowadzonej przez nich działalności, w szczególności wobec organów administracji rządowej i samorządowej, a także tworzenie warunków umożliwiających rozwój tej działalności. […]

[…] Członkami Izby mogą być przedsiębiorcy – przewoźnicy, operatorzy i organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, a także przedsiębiorcy z otoczenia systemowego publicznego transportu zbiorowego. […]

[…] Członkostwo w Izbie jest dobrowolne i w niczym nie ogranicza samodzielności i samorządności członków Izby. […]

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.