Scroll Top

Polityka prywatności aplikacji IGKM inTouch

Polityka prywatności aplikacji mobilnej

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej „IGKM inTouch”. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności.

§ 2 Dane zbierane automatycznie

Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nieposiadające takiego przymiotu, a w szczególności dane dotyczące użytkowania aplikacji IGKM inTouch. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie (zwane dalej „danymi zbieranymi automatycznie”). Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika. Mogą one służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu aplikacji IGKM inTouch. W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu aplikacji IGKM in Touch, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika, fizycznej lokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.

§ 3 Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu

W przypadkach kontaktowania się Użytkownika z Administratorem, określonych w Regulaminie, Administrator będzie wymagał podania przez Użytkownika: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail (zwane dalej „danymi zbieranymi w celu nawiązania kontaktu”). Podanie danych zbieranych w celu nawiązania kontaktu przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak stanowić będzie wyłączną podstawę nawiązania kontaktu zwrotnego Administratora z Użytkownikiem oraz umożliwi Administratorowi weryfikację Użytkownika. Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia poprawnej, pełnej i sprawnej komunikacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

§ 4 Zbieranie danych osobowych

W trakcie rejestracji w aplikacji IGKM inTouch i korzystania z tej aplikacji, Administrator może wymagać podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem aplikacji IGKM inTouch.

§ 5 Prawa i obowiązki Administratora

Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

§ 6 Prawa i obowiązki Użytkownika

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem aplikacji IGKM inTouch. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć aplikację IGKM inTouch ze swojego urządzenia mobilnego.

 
Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.