Scroll Top

O Izbie

O IGKM

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej istnieje od marca 1991r i kontynuuje tradycje współpracy przedsiębiorstw komunikacji miejskiej,realizowanej wcześniej w ramach innych organizacji.

Członkami Izby są głównie przewoźnicy i organizatorzy przewozów pasażerskich w miastach, niezależnie od formy organizacyjnej (zakłady budżetowe, spółki z o.o., spółki akcyjne). Do Izby należą także producenci taboru, zakłady naprawcze, placówki naukowo-badawcze oraz inne przedsiębiorstwa świadczące usługi na rzecz komunikacji miejskiej. W sumie zrzeszonych w Izbie jest ponad 210 członków.

IGKM jest organizacją dobrowolną , działającą na podstawie Ustawy z dnia 30.05.89r o izbach gospodarczych. Utrzymuje się ze składek członkowskich, a także z prowadzonej działalności gospodarczej.

W działalności Izby wyróżnić można dwa poziomy działań:

  • świadczenie na rzecz naszych członków usług o charakterze informacyjnym, konsultacyjnym i szkoleniowym, a także usług o charakterze gospodarczym,
  • reprezentowanie interesów komunikacji miejskiej w stosunku do władz centralnych, poszczególnych resortów.

Głównymi celami działalności IGKM jest między innymi:

  • inicjowanie projektów regulacji prawnych w zakresie komunikacji miejskiej oraz ich opiniowanie
  • upowszechnianie najnowszych osiągnięć w zakresie komunikacji miejskiej, z uwzględnieniem problemów organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych,
  • organizowanie wzajemnej współpracy członków Izby i wymiana informacji we wszystkich interesujących dziedzinach,
  • stwarzanie warunków do równoprawnej konkurencji pomiędzy przewoźnikami komunalnymi, prywatnymi i państwowymi,
  • stwarzanie warunków do wolnej ale uczciwej konkurencji wśród producentów taboru i innych oferentów usług dla komunikacji miejskiej,
  • prowadzenie bazy danych o komunikacji miejskiej w Polsce,
  • współpraca międzynarodowa.

Podstawowymi formami działań Izby są:

Izba nasza jest członkiem międzynarodowej organizacji transportu miejskiego UITP z siedzibą w Brukseli, współpracuje podobnymi jak nasza narodowymi organizacjami we Francji, Niemczech itp.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.