Scroll Top

Biuletyn 146 [listopad 2017]

ELEKTROMOBILNOŚĆ

CZY AUTOBUS ELEKTRYCZNY MOŻE STAĆ SIĘ PODSTAWĄ NOWEJ OFERTY PRZEWOZOWEJ W TRANSPORCIE MIEJSKIM W POLSCE?
W przekrojowym artykule dotyczącym eksploatacji autobusów elektrycznych w Polsce autor tekstu analizuje możliwości rozwoju oferty komunikacji miejskiej w oparciu o te pojazdy. Chociaż o ewentualnym sukcesie tej trakcji zdecydują lokalne uwarunkowania i potrzeby, to jednak duża przewaga autobusów elektrycznych nad konwencjonalnymi pod względem emisji spalin oraz hałasu oraz wsparcie ze strony rządowego projektu ?E-bus? mogą spowodować, iż staną się one podstawą oferty przewozowej komunikacji miejskiej w znacznej liczbie polskich miast już w perspektywie kilku najbliższych lat.
str. 6

III WARSZTATY DOBRE PRAKTYKI E-BUS PT.”CZY AUTOBUS ELEKTRYCZNY MOŻE BYĆ ELEMENTEM ZMIANY ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW POLSKICH MIAST”?
W dniu 19 września 2017 r. w Szczecinie odbyły się trzecie warsztaty Dobre praktyki E-bus pt. ?Czy autobus elektryczny może być elementem zmiany świadomości społecznej mieszkańców polskich miast??. Gospodarzem spotkania było Miasto Szczecin, a organizatorami Polski Funduszu Rozwoju oraz Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej ? jako patron merytoryczny. Warsztaty pokazały duże braki występujące w polskich miastach w zakresie kreowania świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Wciąż brakuje wielu dobrych przykładów takiego działania, które można by uznać za kompleksowo zaplanowane i zrealizowane z sukcesem. Autobus elektryczny może stać się pewnym przełomem w tym zakresie, o ile jednak jego promocja będzie fragmentem szerszych działań mających na celu przekonanie mieszkańców do ? jakże potrzebnej ? zmiany zachowań komunikacyjnych w celu zrównoważenia nieograniczonego ruchu pojazdów indywidualnych.
str. 17

GRAFIKA W SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH

SCHEMATY SIECI TRANSPORTU MIEJSKIEGO W ŚREDNICH I MAŁYCH MIASTACH – SZANSA, POTRZEBA CZY RACZEJ PRZESADA?
W artykule tym autor dzieli się swoim spojrzeniem na kwestię grafiki i roli, jaką pełni ona w systemach transportowych, koncentrując się na nowoczesnym schemacie sieci komunikacyjnej. W kolejnych rozdziałach omawiane są kwestie dotyczące elementów strategii graficznej, ich roli i potencjalnych korzyści dla systemów transportu publicznego, klasycznych1 zasad dobrego schematu i analizy korzyści, które ze sobą niesie w systemach transportowych obsługujących ośrodki miejskie i zespoły aglomeracyjne różnej wielkości i typu. Autor wyjaśnia, czy schemat i mapa to jedno i to samo oraz dzieli się swoją opinią na temat sensowności wdrożeń schematów w systemach operujących poza głównymi ośrodkami miejskimi. W ostatnich dwóch rozdziałach prezentuje wyniki własnego przeglądu rozwiązań stosowanych aktualnie przez systemy funkcjonujące w ważniejszych ośrodkach miejskich (z wyłączeniem tych największych) oraz wyjaśnia, jakich reguł trzyma się w swoich projektach, na praktycznym przykładzie z Piły. Autor artykułu próbując zmierzyć się z tytułowym pytaniem, zaprasza jednocześnie Czytelników do wyrobienia sobie własnej opinii i ewentualnej polemiki.
str. 22

PROJEKTOWANIE SCHEMATÓW SIECI KOMUNIKACYJNYCH TECHNIKA TWORZENIA FUNKCJONALNYCH SCHEMATÓW GRAFICZNYCH DLA SKOMPLIKOWANYCH SIECI TRANSPORTOWYCH
Autor artykułu omawia podstawowe reguły, którymi należy się kierować, aby zapewnić pasażerom funkcjonalne, a zarazem merytorycznie poprawne schematy komunikacji publicznej. Jest to szczególnie ważne w przypadku większych miast ze względu na ich rozległość oraz poziom skomplikowania sieci komunikacyjnych. Temat ten przedstawiono na przykładzie projektu zrealizowanego dla obszaru Związku Komunikacyjnego, którego centrum stanowi miasto Akwizgran (niem. Aachen).
str. 33

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE

SANDOMIERSKA „REFORMA” KOMUNIKACYJNA
Komunikacja miejska w Sandomierzu, należąca do grupy najmniejszych w naszym kraju, przechodzi właśnie głęboką reformę. W planach jest m.in. niemal dwukrotne zwiększenie pracy przewozowej. O konieczności naprawy tego co ważne i praktyczne w komunikacyjnym funkcjonowaniu miasta, zarówno dla mieszkańców, jak i licznie odwiedzających miasto turystów, zdecydował na początku bieżącego roku Marek Bronkowski ? obecny burmistrz Sandomierza. Autor opisuje krótko główne założenia reformy. Artykuł jest rozwinięciem bardzo interesującej prezentacji przedstawionej na październikowym spotkaniu Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM w Gnieźnie.
str. 39

ĆWIERĆ WIEKU ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI
1 października 1992 r. rozpoczął funkcjonowanie Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ZKM) jako jednostka powołana do organizowania obsługi komunikacyjnej Gdyni i sąsiednich gmin. Obok Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, jest to najdłużej funkcjonujący organizator komunikacji miejskiej w Polsce. Dyrektorem ZKM od momentu jego powstania jest prof. Olgierd Wyszomirski, który krótko charakteryzuje działalność tej jednostki.
str. 45

TECHNIKA W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

DLA WIĘKSZEGO BEZPIECZEŃSTWA: DRÄGER INTERLOCK?
W transporcie publicznym, towarowym oraz w miejscu pracy szczególne znaczenie ma systematyczne eliminowanie zagrożeń stwarzanych przez prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu. Zwiększa to bezpieczeństwo pracowników, pasażerów i innych użytkowników dróg. Blokady alkoholowe, takie jak Dräger Interlock? 7000, instalowane są w pojazdach w celu uniemożliwienia prowadzenia pod wpływem alkoholu. Po instalacji w pojeździe dowolnego typu, urządzenie gwarantuje, iż kierowca będący pod wpływem alkoholu nie włączy się do ruchu drogowego. Interlock 7000 umożliwia także systematyczną redukcję zagrożeń ze strony powiązanych z alkoholem wypadków wózków widłowych, dźwigów lub innych pojazdów specjalistycznych.
str. 49

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA W TRAMWAJACH STADLER TANGO DLA OSTRAWY
Firma Stadler produkuje pojazdy szynowe od ponad 75 lat. W ofercie znajdują się pociągi dużej prędkości, pociągi intercity i regionalne, tramwaje oraz pociągi metra. W każdym z nich odbija się zaawansowana myśl techniczna połączona ze szwajcarską precyzją i jakością. Od ponad 10 lat firma produkuje pojazdy w fabryce w Siedlcach. Na jesieni 2017 r. Stadler rozpoczął produkcję tramwaju Tango dla Ostrawy w Czechach. Zastosowano w nim innowacyjne rozwiązania poprawiające poziom bezpieczeństwa, w tym konstrukcję czoła pojazdu uniemożliwiającą wciągnięcie potrąconej osoby pod tramwaj oraz absorbery energii minimalizujące skutki zderzenia pojazdu z przeszkodą. Artykuł jest podsumowaniem referat wygłoszonego podczas Konferencji Technicznej IGKM w Gdańsku.
str. 53

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

PROCES ADAPTACJI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW NOWO ZATRUDNIONYCH W TRAMWAJACH WARSZAWSKICH SP. Z O.O.
Proces adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników jest jednym z kluczowych procesów zarządzania zasobami ludzkimi. Efektem prawidłowo zaplanowanego, a następnie przeprowadzonego procesu adaptacji zawodowej są liczne korzyści zarówno dla pracodawcy i bezpośrednio zarządzającego nowym pracownikiem menedżera, jak i dla samego pracownika. Niniejszy artykuł przybliża czytelnikowi założenia i kluczowe elementy procedury adaptacji zawodowej wdrożonej w Tramwajach Warszawskich, które w sposób skrótowy zostały zaprezentowane uczestnikom w ramach spotkania Komisji Zasobów Ludzkich i Szkoleń IGKM 25 maja br. w Warszawie.
str. 56

INFORMACJE PRAWNE
SZACOWANIE NA POTRZEBY REKOMPENSATY PRZYSPORZENIA Z TYTUŁU WNIESIENIA APORTEM TABORU SFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE
W dniu 01.01.2017 r. weszły w życie nowe przepisy determinujące odmienne podejście do szacowania wartości udziałów lub akcji przedsiębiorstwa należącego do jednostki samorządu terytorialnego w celu oceny wpływu dokonanego aportu na wysokość należnej rekompensaty. Wprowadzone zmiany przekładają się na konieczność zastosowania wyceny spółki komunalnej jak najbardziej zbliżonej do jej wartości rynkowej. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie głównych różnic między dwiema metodami wyceny wartości przedsiębiorstwa ? majątkową i dochodową ? oraz zdefiniowanie ich potencjalnych konsekwencji dla samej wartości przedsiębiorstwa działającego w ramach umowy powierzenia in-house.
str. 59

ASPEKTY PRAKTYCZNE KONTRAKTÓW MENEDŻERSKICH W SPÓŁKACH SAMORZĄDOWYCH
Za nami pierwszy rok obowiązywania ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (nowa ustawa kominowa). W tym okresie podmioty objęte nowymi przepisami musiały przygotować się i wdrożyć nowe reguły dotyczące zatrudniania menedżerów. Interpretacja przepisów nowej ustawy powodowała wiele rozbieżności praktycznych zarówno dla właścicieli spółek, jak również dla samych menedżerów. W praktyce ? zdaniem autorów – najwięcej kontrowersji wzbudzają aspekty związane z terminem przejścia na umowę o świadczenie usług zarządzania, rozliczeniem umów o pracę oraz podatkiem VAT od kontraktu menedżerskiego.
str. 63

ZMIANA ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1370/2009 DOTYCZĄCEGO USŁUG PUBLICZNYCH W TRANSPORCIE PASAŻERSKIM
W najbliższym czasie, a dokładnie 24 grudnia 2017 r., wejdą w życie zmiany do rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Nastąpi to w wyniku zmian wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego
str. 67

RODO, CZYLI NOWE ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Za kilka miesięcy wejdzie w życie zmienione rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ustanawiające nowe zadania i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Będzie ono dotyczyło również przedsiębiorstw prowadzących działalność w publicznym transporcie zbiorowym.
str. 68

INFORMACJE IZBY

KONFERENCJA TECHNICZNA IGKM ORAZ 12. MIĘDZYNARODOWE TARGI KOLEJOWE TRAKO W GDAŃSKU
W przeddzień Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO przedstawiciele branży tramwajowej w Polsce spotykają się cyklicznie na obradach Konferencji Technicznej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Tegoroczna Konferencja, podobnie zresztą jak w latach poprzednich, dotyczyła najistotniejszych zagadnień dla tego rodzaju komunikacji. Celem Konferencji było znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak w przyszłości będzie wyglądała komunikacja tramwajowa w polskich miastach. Konferencja była także okazją do zaprezentowania nowatorskich rozwiązań technicznych i technologicznych, mających znaczący wpływ m.in na poprawę bezpieczeństwa i komfort podróży tramwajem, ale także na redukcję negatywnego oddziaływania tego rodzaju transportu na środowisko. W kolejnych numerach „BKM” będą publikowane wybrane referaty zaprezentowane podczas Konferencji w Gdańsku.
str. 72

KOMISJA BHP IGKM, PŁOCK
str. 77

KOMISJA RUCHU I SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH IGKM, GNIEZNO
str. 77

KOMISJA EKONOMICZNA IGKM, GRUDZIĄDZ
str. 79

Zostaw komentarz

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.