Scroll Top

Rewizja dyrektywy 2009/33/WE w sprawie czystych pojazdów – zmiany przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 25.10.2018 r.

Zeszłotygodniowe prace w Parlamencie Europejskim zaowocowały propozycjami nowych zapisów w zakresie rewizji tzw. dyrektywy ws. czystych pojazdów – 2009/33/WE. Na sesji plenarnej w dniu 25.10.2018 r. przegłosowano wcześniej przygotowany w Komisji Środowiska raport zawierający kierunkowe zmiany dyrektywy.

Istotne ustalenia to bardziej precyzyjna definicja „czystych pojazdów”. Rozróżnieniu podlegają autobusy zeroemisyjne (definiowane jako pojazdy nie wytwarzające CO2 ani NOx) oraz autobusy niskoemisyjne (do których zaliczane są pojazdy CNG oraz autobusy zwane w Polsce hybrydami elektrycznymi). Pozostawiono dotychczas proponowane dla Polski udziały pojazdów niskoemisyjnych (37% w 2025 i 56% w 2030 roku), przy czym odpowiednio 50% i 66% z nich musi być pojazdami zeroemisyjnymi (w tym napędzanymi biogazem).

W dokumencie przyjęto wytyczne dla krajów członkowskich, aby zachować prawa nabyte w kontraktach zawartych przed okresem obowiązywania dyrektywy. Podkreślono, że krajowe regulacje nie mogą prowadzić do ograniczenia roli publicznego transportu opartego na metrze i tramwajach, o co zabiegała IGKM. Zwrócono również uwagę na konieczność uwzględnienia równości wobec prawa przedsiębiorstw sektora publicznego i prywatnego.

Przegłosowano również zapisy umożliwiające zaliczenie autobusów poddawanych odpowiedniej modernizacji układu napędowego do grupy pojazdów niskoemisyjnych (lub zeroemisyjnych).

Dokument zawierający przyjęte zmiany zawiera aż 76 różnych poprawek w stosunku do poprzedniego brzmienia projektu zmiany dyrektywy. Szczegółowy wykaz dostępny jest w linku:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A8-2018-0321+001-076+DOC+PDF+V0//EN&language=EN

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.