Scroll Top

Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 22.03.2019r.

Szanowni Państwo!

Pojawił się – już jedenasty – projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw – datowany na dzień 22 marca 2019 r. Zawiera on obszerne Uzasadnienie oraz Ocenę skutków regulacji.

Definicja komunikacji miejskiej jest identyczna jak w projekcie dziewiątym i dziesiątym. Uwzględnia ona m.in. gminne lub powiatowe przewozy pasażerskie wykonywane odpowiednio w granicach gminy o statusie miasta lub miasta na prawach powiatu oraz miast i gmin powiązanych z nimi komunikacyjnie, jeżeli […] gminy te należą do związku międzygminnego lub związku powiatowo-gminnego mających za zadanie realizację publicznego transportu zbiorowego.

 

W stosunku do dziesiątego projektu, w najnowszym wprowadzono przede wszystkim kilka zmian rzeczowych oraz dokonano zmian redakcyjnych.

 

Skreślono zupełnie art. 5a określający minimalny zakres połączeń publicznego transportu zbiorowego, który został już zresztą mocno ograniczony w poprzednim projekcie ustawy.

 

Kolejne zmiany dotyczą wykreślenia w kilku miejscach (np. w art. 12 ust. 1 pkt  oraz w art. 24, ust. 2) sformułowania „sieć komunikacyjna”  i pozostawienie jedynie „linii komunikacyjnej”, jako np. przedmiotu umowy przewozowej w transporcie drogowym.

Zapis art. 24 ust. 2, który zobowiązuje do zawierania umów osobno na każdą linię ujętą w planie transportowym obowiązującym na obszarze właściwości danego organizatora, uważamy za nieracjonalny w przypadku komunikacji miejskiej i niezgodny  z dotychczasową praktyką.

W projekcie zachowano  dotychczasowe terminy, np. opracowanie i przyjęcie uchwałą przez samorządy szczebli od gminnego do związku powiatowo-gminnego „potrzeb komunikacyjnych” ma już nastąpić do dnia 30 czerwca 2019 r.

Projekt jest obecnie procedowany w Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST (Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego).

Link do projektu ustawy

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.