PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER STYCZEŃ 2021 r.

 1. NOWE PRZEPISY

Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 Dz. U. 2020 r. poz. 2400 => zobacz

 •  art. 84 ustawy nowelizuje art. 78 w ust. 1, w art. 79 w ust. 1 i 2, w art. 80, w art. 82 w ust. 2 oraz w art. 87 w ust. 1 i 3, a także art. 81, w art. 85 w ust. 2 oraz w art. 90 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym wydłużając ważność zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym do dnia 31 grudnia 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich oraz w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym Dz. U. 2020 r. poz. 2328 => zobacz

 • Rozporządzenie ustala tekstowa oraz graficzną część planu transportowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym oraz linii komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym, o których mowa w art. 9 ust. 1a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (linie komunikacyjne w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym zapewniające połączenie komunikacyjne między sąsiednimi województwami, które mają szczególne znaczenie dla dostępności sieci komunikacyjnej i spójności połączeń komunikacyjnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).

Zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów Dz. U. 2020 r. poz. 2343 => zobacz

 • zmiana wydłuża do 31 grudnia 2021 r. możliwość podejmowania przez rady gmin uchwal w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2020 r. poz. 2275 => zobacz zmianę => zobacz tekst nowego Prawa zamówień publicznych ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych

 • zmiana ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi rozszerza wyłączenie stosowania ustawy o umowie koncesji do umów koncesji, których przedmiotem są usługi publiczne w zakresie transportu pasażerskiego w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1, z późn. zm.4));”, (art. 5 ust. 1 pkt 3 lit. k).
 • zmiana nowego Prawa zamówień publicznych jest efektem analizy przepisów w okresie ich vacatio legis oraz powstałej w jej wyniku potrzeby doprecyzowania brzmienia poszczególnych jej przepisów, w celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych, jakie mogą powstać w związku z ich stosowaniem.
 • doprecyzowano przepisy dot. trybu podstawowego przy zamówieniach poniżej progów unijnych
 • zrezygnowano z regulowania w nowej ustawie Pzp zamówień bagatelnych
 • jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert (art. 439 ust. 3)

W sylwestrowym Dzienniku Ustaw opublikowano przepisy wykonawcze do nowego Prawa zamówień publicznych:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień Dz. U. 2020 r. poz. 2362 => zobacz

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych Dz. U. 2020 r. poz. 2406 => zobacz

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy Dz. U. 2020 r. poz. 2415 => zobacz

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dz. U. 2020 r. poz. 2434 => zobacz

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania Dz. U. 2020 r. poz. 2437 => zobacz

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych Dz. U. 2020 r. poz. 2439 => zobacz

 • PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

W dniu 17.12.2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Uchwalona przez Sejm ustawa została przekazana do Senatu. W dniu 11 stycznia 2021 r. planowane jest rozpatrzenie ustawy na 36 posiedzeniu senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Projektowane przepisy pozbawiają przewoźników wykonujących przewozy w komunikacji miejskiej możliwości otrzymania wsparcia finansowego za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego w zakresie liczby zajętych miejsc siedzących albo miejsc siedzących i stojących w sto-sunku do dokumentacji technicznej lub techniczno-ruchowej pojazdu => zobacz

Zgodnie z art. 1 pkt 25 w/w nowelizacji w ustawie o szczególnych rozwiązaniach … po art. 15zzzzl4 dodaje się art. 15zzzzl5 i art. 15zzzzl6 w brzmieniu:

„Art. 15zzzzl5. 1. W celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 przewoźnicy wykonujący przewozy autobusowe oraz operatorzy przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej, otrzymują wsparcie finansowe za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego w zakresie liczby zajętych miejsc siedzących albo miejsc siedzących i stojących w stosunku do dokumentacji technicznej lub techniczno-ruchowej pojazdu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

2. Wysokość wsparcia, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

1) dla przewoźników, o których mowa w ust. 1, na poziomie kwoty dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich, o której mowa w art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295), rozliczonej za odpowiadające im miesiące roku 2019, pomniejszonej o przekazane tym przewoźnikom dopłaty na finansowanie utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów za te miesiące;

2) dla operatorów, o których mowa w ust. 1, na poziomie rekompensaty, o której mowa w art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, rozliczonej za odpowiadające im miesiące roku 2019, pomniejszonej o przekazaną tym operatorom rekompensatę na finansowanie utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów za te miesiące.

3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywane z budżetu państwa ze środków zaplanowanych w budżecie właściwego wojewody przeznaczonych na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe.

4. Środki finansowe są przekazywane przez właściwego miejscowo marszałka województwa na podstawie wniosku złożonego przez przewoźnika, o którym mowa w ust. 1, lub organizatora publicznego transportu zbiorowego na podstawie wniosku złożonego przez operatora, o którym mowa w ust. 1.

5. Kwotę wsparcia finansowego ustala się odrębnie dla każdej z utrzymanych linii komunikacyjnych za każdy miesiąc, w którym obowiązywały ograniczenia w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego w zakresie liczby zajętych miejsc siedzących albo miejsc siedzących i stojących w stosunku do dokumentacji technicznej lub techniczno-ruchowej pojazdu.

6. Przewoźnik, o którym mowa w ust. 1, a w odniesieniu do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – organizator tych przewozów, przedkłada właściwemu miejscowo marszałkowi województwa rozliczenie wsparcia finansowego w terminie 45 dni od dnia jego otrzymania.

7. W rozliczeniu wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 6, przedstawia się odrębnie poniesione koszty i przychody związane ze świadczeniem usług przewozu osób oraz kwotę deficytu stanowiącą różnicę między tymi pozycjami i podlegającą rozliczeniu.

8. Kwota deficytu jest rozliczana przez właściwego miejscowo marszałka województwa do wysokości przekazanych środków finansowych.

9. W przypadku gdy kwota deficytu za dany miesiąc jest mniejsza od kwoty przekazanych środków finansowych, nierozliczona kwota podlega zwrotowi.

10. W celu weryfikacji rozliczenia, właściwy miejscowo marszałek województwa może żądać od przewoźnika wykonującego przewozy autobusowe oraz od organizatora przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dokumentów potwierdzających informacje zawarte w rozliczeniu, o którym mowa w ust. 6, w tym przeprowadzania kontroli i zlecania – na koszt beneficjentów tego wsparcia – kontroli dokumentów związanych z przedkładanymi rozliczeniami.

11. Wsparcie finansowe, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc publiczną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielone zgodnie z postanowieniami zawartymi w decyzji Komisji Europejskiej, wydanej w wyniku notyfikacji.

Od kilku lat funkcjonuje związek metropolitalny w województwie śląskim – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Senatorowie chcą utworzyć związki metropolitalne także w aglomeracji łódzkiej i trójmiejskiej:

Senacki projekt ustawy o łódzkim związku metropolitalnym => zobacz

Senacki projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim => zobacz

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru (wersja z 18.12.2020 r.) => zobacz

 • projekt określa zasady udzielania pomocy publicznej na stacje ładowania i stacje tankowania wodoru.
 • Pomoc może zostać udzielona na:

1)          utworzenie punktu ładowania o mocy do 150 kW lub zwiększenie mocy punktu ładowania skutkujące przyrostem jego mocy do 150 kW;

2)          budowę lub rozbudowę ogólnodostępnej stacji ładowania;

3)          budowę lub rozbudowę stacji tankowania wodoru.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Krakowie z 15.12.2020 r. sygn. III SA/Kr 617/20 => zobacz

 • Jeżeli osoba zarządzającego transportem uprawdopodobni, że w ogóle poza jej wiedzą firma transportowa zawarła umowę na przewóz z kierowcą samochodu, to nie można obciążyć ją odpowiedzialnością za naruszenia podlegające karom pieniężnym.

PUBLIKACJE BRANŻOWE

 Zakaz wjazdu trującym autem musi objąć mieszkańców strefy „Gazeta Prawna” dodatek „Samorząd i Administracja” z 02.12.2020 r. str. B9 => zobacz

 • Miasta, które chcą ograniczyć emisję spalin na swoim terenie, już teraz powinny zaczynać prace nad strefami czystego transportu – mówi Bartosz Piłat, ekspert Polskiego Alarmu Smogowego ds. polityk transportowych

Zielony transport jeszcze zieleńszy “Gazeta Prawna” z 16.12.2020 r. str. A10

 • Bardziej wyśrubowane warunki recyklingu akumulatorów mają przekonać do ekologicznego transportu przeciwników rewolucji. Na początku koszty jak zwykle poniesie klient.

Trudno dostępne rozkłady jazdy “Gazeta Prawna” z 30.12.2020 r. str. A9 => zobacz

 •  Prawo nie nakazuje przewoźnikom autobusowym prezentacji rozkładów jazdy w Internecie, bo nie mają oni obowiązku prowadzenia stron www.

Interpelacja nr 16172 do Ministra infrastruktury w sprawie utworzenia centralnej ewidencji rozkładów jazdy przewoźników autobusowych

Posłanka Paulina Matysiak w dniu 07.12.2020 r. zapytała Ministra Infrastruktury: =>zobacz

1. Czy przy planowanej nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym pojawią się przepisy dotyczące formatu prezentacji rozkładu jazdy autobusów zawierające takie dane jak czcionka, rozmiar czy prezentacja rozkładu z użyciem alfabetu Braille’a?

2. Czy przy planowanej nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przewiduje się utworzenie centralnej ewidencji rozkładu jazdy autobusów na wzór Portalu Pasażera PKP PLK?

3. Czy przy planowanej nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ustawodawca przewiduje obowiązek nałożenia na przewoźnika autobusowego informacji o rozkładzie jazdy autobusów w internecie?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber w dniu 21.12.2020 r. w odpowiedzi na w/w interpelację napisał, że „mając na uwadze rozdrobnienie, jakim charakteryzuje się rynek przedsiębiorców autobusowych i dominującą prywatną własność tych podmiotów, utworzenie centralnej ewidencji rozkładów jazdy w przewozach  autobusowych jest przedsięwzięciem typowo komercyjnym i powinno być realizowanie przez podmioty prywatne.” => zobacz

Autor: radca prawny Jędrzej Klatka

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.