PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER GRUDZIEŃ 2020 r.

NOWE PRZEPISY

Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1378) => zobacz

 •  w  ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 i 2493 oraz z 2020 r. poz. 400, 462 i 875) w art. 12 w ust. 2 w pkt 1 została uchylona lit. a
 • Przy opracowywaniu planu transportowego nie trzeba już będzie uwzględniać  koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,

PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym => zobacz

 • Projekt zakłada m.in. zmiany w zakresie wskazania określonych pojazdów kategorii homologacyjnej obowiązanych do wyposażenia w homologowany ogranicznik prędkości, przeniesienie kompetencji do wydawania, w drodze decyzji administracyjnej, odstępstwa od warunków technicznych na Dyrektora TDT, a także dostosowanie zbioru katalogu pojazdów, które z uwagi na wymianę drogomierza powinny zostać poddane procedurze związanej z odczytem wskazania drogomierza do zbioru pojazdów gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (zmiana art. 81b ust. 1 PRD).

Projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych => zobacz

 • projektowana ustawa transponuje do polskiego prawa Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego oraz Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE, w kwestiach związanych z budową stacji ładowania
 • projekt zmienia zasady tworzenia stref czystego transportu. Wszystkie miasta, niezależnie od liczby mieszkańców, będą miały możliwość utworzenia strefy czystego transportu, zaś gminy liczące więcej niż 100 tys. mieszkańców będą miały obowiązek ich utworzenia.
 • gminy będą miały możliwość progresywnego wprowadzania ograniczeń w ruchu pojazdów, w zależności od normy emisji spalin na terenach objętych strefą czystego transportu i docelowo umożliwienie wjazdu tylko dla pojazdów niskoemisyjnych, oraz stworzenie systemu identyfikacji pojazdów uprawnionych do wjazdu.
 • Projekt przewiduje zniesienia konieczności ponoszenia opłat drogowych za przejazd drogami ekspresowymi i autostradami przez przedsiębiorców posiadających pojazdy niskoemisyjne.
 • Projekt przewiduje również stworzenie mechanizmu wytyczania uprzywilejowanych pasów ruchu na drogach ekspresowych i autostradach przebiegających na terenach miast.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Olsztynie z 23.01.2020 r. II SAB/ol 95/19 => zobacz

 • prywatny przewoźnik realizując zadania publiczne w postaci transportu publicznego, jest podmiotem, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej i ma obowiązek udostępniać informację publiczną na żądanie
 • podmioty wykonujące zadania publiczne są obowiązane do udostępniania informacji publicznej
 • sąd uwzględnił skargę na bezczynność PKS, który nie udostępnił informacji publicznej i stwierdził, że bezczynność przewoźnika stanowiła rażące naruszenie prawa

Indywidualna interpretacja podatkowa z 12.02.2020 r. => zobacz

 • dotacje mogą mieć postać dopłat ogólnych do działalności przedsiębiorstwa (i wówczas nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT) albo też stanowić subsydia do konkretnych usług, umożliwiając nabycie ich ostatecznemu odbiorcy po niższej cenie (lub w ogóle bez odpłatności z jego strony). W tym ostatnim przypadku podlegają podatkowi VAT.
 • Gmina, jako podmiot zobowiązany na podstawie ww. przepisów do zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego, jest de facto stroną na rzecz której Spółka świadczy usługi bezpłatnego transportu pasażerów (faktyczni beneficjenci) komunikacją miejską w zamian za wynagrodzenie w postaci rekompensat.
 • opodatkowaniu podlega także świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej
 • rekompensata z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu, którą będzie otrzymywać Wnioskodawca od Organizatora (Gminy) będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zatem powinna być udokumentowana fakturą.

PUBLIKACJE BRANŻOWE

dr Maciej Etel, Opodatkowanie podatkiem VAT rekompensaty za świadczenie bezpłatnych usług przewozowych w autoibusach komunikacji miejskiej,, Prawo pomocy publicznej  2020 r. nr 7str. 20-27

 • nie jest podstawą opodatkowania VAT ogólna dotacja uzyskana przez podatnika niezwiązana z dostawą towaru ani ze świadczeniem usługi

Bartłomiej Zydel, Zeroemisyjny publiczny transport zbiorowy a decentralizacja – na przykładzie transport miejskiego, Samorząd Terytorialny 2020 r. Nr 1-2 str. 110-117

 • narzucanie w przepisach ustawy o elektromobilności, jaki procent floty muszą stanowić autobusy zeroemisyjne, jest sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami pomocniczości i decentralizacji

dr. hab. Jakub Jan Zięty, Glosa do wyroku NSA z 12.03.2019 r. I OSK 657/19 dotyczącego kontrolowania spółek komunalnych przez radę gminy, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2020 r. Nr 7 str. 40-45.

 • rada gminy rozpatruje skargi na działalność członków Zarządu spółki komunalnej

dr hab. inż. arch. Maciej Borsa, Jak wdrożyć przyjazny transport w mieście ? Przegląd Komunalny 2020 r. Nr 8

 • władza publiczna może wpływać zarówno na podaż jak i na popyt
 • zasadą zrównoważenia mobilności jest współzależność polityk i rozwiązań organizacyjno-finansowych, a także przestrzennych wpływających na kształtowanie się podaży i popytu

Tadeusz Kopta, Koronawirus a podroż koleją, Przegląd Komunalny 2020 r. Nr 9

 • Na łamach pisma ‘Clinical Infectious Diesases” naukowcy z University of Southampton (Wielka Brytania), przeanalizowali ryzyko zakażenia SARV-CoV-2 w pociągach, którymi jechali zainfekowani pasażerowie. Przeanalizowano sytuację 2334 chorych na COVID-19 podróżujących koleją, którzy stanowili źródło dalszych zakażeń dla pozostałych 72 093 pasażerów. To bardzo duża próba badawcza. Określono sytuację każdego pasażera, który siedział na miejscu zajętym uprzednio przez osobę zakażoną.
 • Najbardziej zagrożone były osoby siedzące tuż obok chorego. Zakażało się 3,53% spośród nich.
 • Spośród osób siedzących w tym samym rzędzie zainfekowanych zostało średnio 1,53%.
 • Zakażało się tylko 0,075% pasażerów, którzy siedzieli na miejscu zajmowanym wcześniej przez chorego.
 • Ryzyko transmisji nie tylko wiąże się z odległością od zakażonej osoby, ale także z czasem spędzonym w jej obecności.
 • Zalecana odległość to co najmniej dwa siedzenia od siebie w tym samym rzędzie.
 • Zwiększenie wentylacji świeżego powietrza, cyrkulacji i filtracji byłoby również pomocne.
 • W czasie pandemii COVID-19 ważne jest ograniczenie zagęszczenia pasażerów, stosowanie masek na twarzy i być może pomiary temperatury. Pomiar temperatury niemożliwy przy wejściu do każdego tramwaju czy autobusu miejskiego. W przypadku autobusów dalekobieżnych mnożna takie wymagania wprowadzić

Tadeusz Kopta, Koronawirus a zachowania komunikacyjne, Przegląd Komunalny 2020 r. Nr 8

 • kropelki z wirusem mogą penetrować przestrzeń aż do 8 m
 • maski zmniejszają ryzyko infekcji o 85 %
 • okulary chroniące oczy powodują zmniejszenia zakażeń o 78 %
 • każdy pasażer transportu publicznego powinien zachować dystans minimum 1 m od sąsiada zarówno na przystanku, jak i w pojeździe

Spadek zaufania do komunikacji publicznej, Środowisko 2020 r. Nr 10, str. 24.

 •  z najnowszego badania Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu wynika, że nastąpił spadek zaufania do środków transportu publicznego.  2 główne powody to strach przed zakażeniem  oraz obawa przed brakiem miejsca w środku transportu z powodu przekroczenia limitu miejsc.  Spadek zaufania ma prawdopodobnie charakter tymczasowy.
 •  zapewnienie pasażerom wygody oraz bezpieczeństwa może pozytywnie wpłynąć na poprawę zaufania.
 •  w obliczu zagrożenia Polacy są gotowi do pewnej modyfikacji swojego stylu życia.  63% badanych deklaruje gotowość do dalszego korzystania z samochodu po pandemii.

Katarzyna Nocuń, Nowy pomysł na miasta bez spalin, Gazeta Prawna z 04.11.2020 r. => zobacz

 •  projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności ma być  przyjęty przez rząd w I kwartale 2021 roku

Katarzyna Nocuń, Niepewna  przyszłość elektromobilności w samorządach, Gazeta Prawna z 05.11.2020 r. => zobacz

 • tylko 3 z 26 udostępnionych w trakcie kontroli NIK analiz kosztów i korzyści wprowadzenia elektromobilności wskazywały na zasadność inwestycji w zeroemisyjny transport publiczny

Autor: radca prawny Jędrzej Klatka.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.