Scroll Top

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER SIERPIEŃ – WRZESIEŃ 2021 r.

1. NOWE PRZEPISY

 1. W okresie letnim nie zostały ogłoszone żadne nowe przepisy obowiązujące na terytorium całego kraju, które należałoby w tym miejscu wymienić

2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

W dniu 8 września 2021 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład) => zobacz

 • projekt nowelizacji Prawa przedsiębiorców wprowadza nowy obowiązek zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego (nowy art. 19a ust. 1 Prawa przedsiębiorców – z tym, że ten nowy obowiązek nie dotyczy przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących),
 • projekt nowelizacji ustawy o VAT przewiduje utratę (przez 7 okresów rozliczeniowych) prawa do zwrotu różnicy naliczonego podatku VAT nad należnym jeżeli podatnik nie zapewnił w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (nowy ust. 6c w art. 87 ustawy o VAT),
 • ponadto taki podatnik utraci możliwość składania kwartalnych deklaracji w podatku VAT (nowy pkt 4 w ust. 3a w art.99 ustawy o VAT) na 6 miesięcy  następujących po ostatnim miesiącu kwartału, w którym zostało stwierdzone naruszenie tego obowiązku  (nowy ust. 4b w art. 99 ustawy o VAT) i będzie musiał składać w tym okresie deklaracje miesięczne (nowy ust. 3e w art. 99 ustawy o VAT),

W dniu 13 września 2021 r. Komitet Stały Rady Ministrów zakończył prace nad projektem nowelizacji ustawy o elektromobilności => zobacz

 • projekt nowelizacji przewiduje że, umowy które nie zapewniają elektromobilności, wygasną 31 grudnia 2022 roku, a więc rok później (projektowane nowe brzmienie art. 76 ust. 2 ustawy o elektromobilności).

W dniu 21 września 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym    => zobacz

 • projekt przewiduje przeniesienie kompetencji do wydawania, w drodze decyzji administracyjnej, zezwoleń na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, z poziomu ministra właściwego do spraw transportu na Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

3. ORZECZNICTWO

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2021 r. sygn. II GSK 1211/18 => zobacz

 •  NSA utrzymał w mocy wyrok WSA w Łodzi, który podtrzymał karę pieniężną w wysokości 8.000 zł nałożoną przez WITD za wykonywanie krajowego transportu drogowego osób bez zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
 • ukarany przewoził uczniów w dni nauki szkolnej według rozkładu jazdy opublikowanego w szkołach,
 • przewóz regularny specjalny to niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób, z wyłączeniem innych osób,
 • przewóz nie traci charakteru przewozu regularnego specjalnego także w przypadku modyfikowania godzin przewozu,
 • przewóz ma charakter niepubliczny gdy nie jest przeznaczony dla jakiejkolwiek, nieokreślonej grupy pasażerów, tylko dla określonej zamkniętej grupy. Z ustawy nie wynika, że grupa ta ma być określona imiennie lub liczbowo. Wystarczy więc, że wszyscy członkowie wskazanej grupy posiadają cechę, której inni pasażerowie nie mają, a która pozwala ich wyróżnić od innych i wykluczyć z możliwości korzystania z przewozu innych pasażerów. Gdy chodzi o uczniów, tą cechą jest właśnie status ucznia.
 • przewożenie określonej kategorii osób (uczniów z opiekunem), z wyłączeniem innych osób powoduje, że przewóz jest przewozem regularnym specjalnym.

4. PUBLIKACJE BRANŻOWE

Large-scale electrification – the impact on business models => zobacz

 • publikacja IUTP z lipca 2021 r. omawia wpływ elektryfikacji transportu na dużą skale na modele biznesowe

Piotr Szymaniak, Ułatwienia w kursach dla kierowców zawodowych „Gazeta Prawna” z 11.08.2021 r. => zobacz

 • Rada Ministrów przyjęła 10.08.2021 projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, które jest implementacją dyrektywy 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów do przewozu rzeczy lub osób.
 • planowana jest cyfryzacja obiegu dokumentów w procesie kształcenia kierowców zawodowych
 • wyeliminowane zostaną papierowe orzeczenia lekarskie i psychologiczne na rzecz wpisu elektronicznego

Marcin Nagórek, Sfinansowanie transportu uczniów poza obwód szkolny nie grozi naruszeniem dyscypliny „Gazeta Prawna” z 08.09.2021 r. => zobacz

 • finansowanie z budżetu gminy transportu dzieci do szkół podstawowych, które uczą się poza swoim obwodem jest możliwe.
 • nie ma w tym zakresie ani ryzyka naruszenia ustawy o finansach publicznych ani ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wydatek ten wpisuje się bowiem w podstawowe uprawnienie rodziców, a dotyczące prawa wyboru szkoły, do której ma uczęszczać ich dziecko.

Krzysztof Śmietana, Pandemia pogłębiła komunikacyjną zapaść w regionach „Gazeta Prawna” z 21.09.2021 r. => zobacz

 • Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 r. spadek regionalnych przewozów autobusowych wyniósł aż 64,7 proc.
 • Problemy z dojazdem wywołują głośne protesty.
 • W 2020 r. z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych wykorzystano zaledwie 139 milionów złotych z dostępnych 800 milionów złotych.

Katarzyna Nocuń, Potrzebne większe restrykcje dla samochodów „Gazeta Prawna” z 27.09.2021 r. => zobacz

 • We wszystkich miastach wojewódzkich, w których są stacje pomiaru, przekraczane są średnioroczne wartości dla dwutlenku azotu według nowych norm Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).  Dopuszczalne stężenie średnioroczne od 2005 r. wynosi 40 µg/m3, a tymczasem w Krakowie jest 51,1 µg/m3, w Katowicach 49,6 µg/m3, we Wrocławiu 47,5 µg/m3 a w Warszawie 44,3 µg/m3.

Transport zmienia się na lepsze „Gazeta Prawna” z 27.09.2021 r. => zobacz

 •  trwa powrót do transportu kolejowego
 • przyrost emisji gazów cieplarnianych z transportu jest wyższy niż z energetyki więc nie ma co liczyć na liberalne podejście Komisji Europejskiej

Autor: radca prawny Jędrzej Klatka

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.