PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER PAŹDZIERNIK 2021 r.

1. NOWE PRZEPISY

W dniu 14 października 2021 r. Sejm uchwalił nowelizację Prawa o ruchu drogowym => zobacz. Ustawa została przekazana do Senatu.

 • zgodnie z nowym art. 66 ust. 1a „Pojazdy kategorii M2 oraz M3 powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości ograniczający maksymalną prędkość tych pojazdów do 100 km/h, pojazdy kategorii N2 oraz N3 powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości ograniczający maksymalną prędkość tych pojazdów do 90 km/h. Ogranicznik prędkości powinien być montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną.”
 • przepisy ustawy określają obowiązek wyposażenia autobusu w homologowany ogranicznik prędkości, ograniczający prędkość do 100 km/h
 • Obowiązek wyposażenia określonych kategorii pojazdów w ogranicznik prędkości wynika z dyrektywy Rady 92/6/EWG z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie montowania i zastosowania urządzeń ograniczenia prędkości w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 57 z 02.03.1992, str. 27) oraz zmiany do niej, tj. dyrektywy 2002/85/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniającej dyrektywę Rady 92/6/EWG w sprawie montowania i zastosowania urządzeń ograniczenia prędkości w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 327 z 04.12.2002, str.8; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 179).
 • z obowiązku stosowania ograniczników prędkości są zwolnione pojazdy zarejestrowane przed dniem 1 stycznia 1988 r.
2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

W dniu 27 października 2021 r. sejmowa Komisja Infrastruktury rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1680).   => zobacz

 • nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu oraz wyprzedzanie na przejściu dla pieszych będzie karane grzywną 1 500 złotych,
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka będzie karane grzywną 2 500 złotych,
 • przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h będzie karane grzywną 800 złotych,
 • wyprzedzanie na zakazie wyprzedzania będzie karane grzywną 1 000 złotych,
 • uczestnicy ruchu drogowego, którzy ponieśli szkodę wskutek przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w ruchu lądowym, o którym mowa w rozdziale XXI Kodeksu karnego, otrzymają na okres 6 do 12 miesięcy miesięczne świadczenia na zapewnienie środków utrzymania w wysokości:
 • uzyskiwanego przez pokrzywdzonego miesięcznego wynagrodzenia netto lub dochodu w okresie poprzedzającym zdarzenie, ale
 • nie niższej niż kwota najniższej emerytury,
 • nie wyższej niż pięciokrotność  najniższej emerytury.

W dniu 29 października 2021 r. sejmowa Komisja Infrastruktury rozpatrzyła poprawki zgłoszone w drugim czytaniu do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1633). => zobacz

 • Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej zaproponował aby pojazdy samochodowe napędzane gazem ziemnym były zwolnione z zakazu wjazdu do strefy czystego transportu do 1 stycznia 2026 r. (nowy ust. 1a w art. 39).
3. ORZECZNICTWO

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30.09.2021 r. KN-XI.4131.1.174.2021.25 => zobacz

 • uchwała rady gminy określająca warunki i zasady korzystania z przystanków nie może zawierać przepisu „Właściciel lub zarządca może odmówić zgody na korzystanie z przystanku, jeżeli stworzyłoby to zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego” ponieważ ustawodawca sam określił przypadki, których niewypełnienie skutkuje brakiem uzgodnienia

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4.10.2021 r. PN.4131.343.2021 => zobacz

 •  uchwała rady gminy określająca warunki i zasady korzystania z przystanków nie może zabraniać umieszczania na przystankach reklam ponieważ wprowadzenie takiego zakazu wykracza poza delegację ustawową

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12.10.2021 r. I FSK 1247/18 => zobacz

 • Świadczenie wzajemne, w rozumieniu art. 73 Dyrektywy 112, nie musi występować bezpośrednio między usługodawcą i usługobiorcą jako stronami transakcji. W imieniu nabywcy lub też w jego miejsce świadczenie to, polegające na zapłacie wynagrodzenia, może być dokonane przez podmiot trzeci. Tak też stwierdził TSUE w wyroku C-353/00 wskazując, że „wynagrodzeniem jest wszystko, co otrzymuje sprzedawca w zamian za swoje towary i usługi, niezależnie od tego, kto jest podmiotem wypłacającym. Nie można pozostawiać kwot otrzymywanych przez podatnika poza podatkiem VAT tylko dlatego, że wypłacającym wynagrodzenie jest inny podmiot niż bezpośredni nabywca”.
 • rekompensata służy pokryciu straty i nie może być uznana za dotację przedmiotową, która zależna jest ceny i liczby świadczonych usług.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 13.10.2021 r. => zobacz

 • dwóch mężczyzn, którzy w latach 2012-2014 r. nielegalnie doładowywali około 146 tys. kart miejskich pobierając w zamian opłatę w wysokości od 30 proc. do 40 proc. ceny biletu i wyrządzając warszawskiemu ZTM szkodę w wysokości najmniej 120 tys. zł zostało prawomocnie skazanych na 1 rok i 10 miesięcy oraz 1 rok i 4 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata.
4. PUBLIKACJE BRANŻOWE

Mariusz Szulc, Dofinansowanie do kosztów przewozu jest bez VAT „Gazeta Prawna” z 21.10.2021 r. => zobacz

 • Rekompensata nie wpływa na cenę usługi, tylko jest dotacją podmiotową do całej działalności spółki
 • Rekompensata, która ma wyrównać straty z tytułu świadczenia usługi publicznej po cenie ustalonej przez samorząd, nie jest uwzględniana w podstawie opodatkowania

Piotr Karziewicz, Transport dobrze zagospodarowuje środki pomocowe UE „Gazeta Prawna” z 26.10.2021 r. => zobacz

 • spożytkujemy w 100 proc. kwotę przydzielonych nam przez UE pieniędzy, które silnie będą wspierać rozwój polskiej infrastruktury transportowej.
 • z dostępnej puli 87 mld zł Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) zakontraktowano ponad 90 proc. tej kwoty

Katarzyna Nocun, Bilety komunikacji miejskiej w górę  „Gazeta Prawna” z 27.10.2021 r. => zobacz

 • ponad stuprocentowa podwyżka hurtowej ceny paliwa gazowego czyni nieopłacalną eksploatację autobusów zasilanych CNG
 • bilety podrożeją w Koninie, Elblągu, Rzeszowie

Autor: radca prawny Jędrzej Klatka

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.