1. NOWE PRZEPISY  

W dniu 27 lipca 2021 r. w Dzienniku Ustaw 2021 r. pod pozycją 1371 Marszałek Sejmu opublikował jednolity tekst ustawy o publicznym transporcie zbiorowym -> zobacz. 

 • Od 27 lipca 2021 r. w podstawie prawnej podejmowanych uchwał oraz w treści zawieranych umów należy wskazywać Dz. U. 2021 r. poz. 1371. 

2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW 

Projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 21 lipca 2021 r. -> zobacz 

 • Związek międzygminny i gmina nie będąca członkiem tego związku międzygminnego mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia związkowi międzygminnemu określonych przez nie zadań publicznych 
 • Związek międzygminny wykonujący zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki gminy, związane z powierzonymi mu zadaniami, a gmina ta ma obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania. 

W dniu 13.07.2021 r. Rada Ministrów przyjęła kierunki zmian w zakresie ustawy – Prawo o ruchu drogowym -> zobacz 

 • podwyższono maksymalną wysokość grzywny do 3,5 tys. zł w postępowaniu mandatowym; 
 • podwyższono mandat karny w wysokości do 5 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkość jazdy o ponad 30 km/h, 
 • wprowadzono instytucję czasowego niedopuszczenia do ruchu pojazdu, jeśli kierowała nim osoba nie posiadająca wymaganego uprawnienia (czasowe niedopuszczeniu pojazdu do ruchu na okres 3 miesięcy), 
 • projekt ustawy zostanie przyjęty przez Radę Ministrów po dokonaniu korekt legislacyjnych wynikających z przebiegu dyskusji na Radzie Ministrów oraz finalnych uzgodnień między ministrem infrastruktury i ministrem sprawiedliwości w zakresie zmian w kodeksie karnym. 
 1. ORZECZNICTWO 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 13 maja 2021 r. sygn. II SA/Sz 146/21 -> zobacz 

 •  przewoźnik nie może żądać cofnięcia zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, wydanego na rzecz innego przewoźnika ponieważ nie ma w tym interesu prawnego, a w konsekwencji – nie ma statusu strony 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 kwietnia 2021 r. I FSK 883/18 -> zobacz 

 • NSA podtrzymał wyrok WSA w Lublinie, że otrzymana od Miasta rekompensata nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, bowiem nie stanowi bezpośredniej dopłaty związanej z wykonywaniem zadań powierzonych umową operatorską, gdyż nie wpływa wprost na wysokość ceny usług oferowanych przez Spółkę za wykonywanie usług publicznego transportu zbiorowego. 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lipca 2021 r. II GSK 2030/18 -> zobacz 

 • skorzystanie przez pracowników administracji publicznej (lub funkcjonariuszy odpowiednich służb) z oferty przejazdu skarżącego celem sprawdzenia, czy nie dochodzi do naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym nie może być uznane za prowokację i mieści się w granicach dozwolonych prawem, a zeznania tych osób złożone w postępowaniu stanowią równoprawny dowód z protokołem kontroli. Oczywiście dowód taki jest zgodny z prawem jedynie pod warunkiem, że pracownicy administracji (czy funkcjonariusze) nie inicjowali czynności mających nakłonić skarżącego do podejmowania nielegalnego przewozu lub innego naruszenia przepisów prawa. 
 1. PUBLIKACJE BRANŻOWE 

Katarzyna Nocuń, Autobusy dojadą na peryferia „Gazeta Prawna” z 26.07.2021 r. -> zobacz 

 • Gminy nie będą musiały przystępować do związku międzygminnego, aby przekazać mu organizowanie transportu zbiorowego, wystarczy porozumienie 

Autor: radca prawny Jędrzej Klatka 

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.