Scroll Top

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER CZERWIEC 2021 r.

NOWE PRZEPISY

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Dz. U. 2021 r. poz. 1013 => zobacz

 • Od 6 czerwca 2021 r. środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 100% liczby miejsc siedzących albo 75% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 25% miejsc siedzących niezajętych;”,
 • Od 6 czerwca 2021 r. do limitów osób nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pracuje nad przepisami, które umożliwią pracodawcom przeprowadzanie kontroli prewencyjnej pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie i określą zasady ich przeprowadzania. W planach jest też wprowadzenie kompleksowej regulacji określającej podstawy do niedopuszczenia przez pracodawcę do wykonywania pracy przez nietrzeźwego pracownika => zobacz
 • We wstępnym, roboczym projekcie regulacji przewidziano zatem dwa tryby prowadzące do niedopuszczenia pracownika znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w czasie pracy:
 • na podstawie uzasadnionego podejrzenia pracodawcy – w odniesieniu do pracowników nieobjętych kontrolą trzeźwości lub kontrolą na obecność środków działających podobnie do alkoholu (zarówno w przypadku, gdy pracodawca w ogóle nie wprowadził takiej kontroli, jak i w odniesieniu do części pracowników, którzy nie spełniają ustawowych przesłanek objęcia kontrolą);
 • w wyniku przeprowadzenia prewencyjnej kontroli trzeźwości lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu i uzyskania wyniku wskazującego na znajdowanie się przez pracownika w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

ORZECZNICTWO

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 28 maja 2021 r.

II SA/Rz 567/21 => zobacz

 •  WSA stwierdził, że skarżącemu nie przysługiwało prawo do wystąpienia ze skargą do sądu administracyjnego na czynność organizatora transportu polegającą na zastosowaniu trybu z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (bezpośrednie zawarcie umowy z powodu zakłócenia)  oraz czynność zaniechania opublikowania ogłoszenia o zamiarze, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
 • ze względu na zakres odesłania z art. 59 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, droga sądowoadministracyjna jest wyłączona w przypadkach bezpośredniego zawarcia umowy w sytuacjach nadzwyczajnych z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ponieważ w takich przypadkach nie jest dokonywane ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB3-1.4012.232.2021.2.WN z dnia 8 czerwca 2021 r. => zobacz

 • otrzymanie rekompensaty powinno być dokumentowane fakturą, zgodnie z przepisami art. 106a-106q ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 • otrzymanie rekompensaty od Wojewody ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych powinno być dokumentowane fakturą, zgodnie z przepisami art. 106a-106q ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

PUBLIKACJE BRANŻOWE

Krzysztof Śmietana, Jak wymazać białe plamy komunikacyjne ? „Gazeta Prawna” z 11.05.2021 . => zobacz

 • Rzecznik Ministerstwa Infrastruktury resortu Szymon Huptyś przyznał, że szykowana jest zmiana ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Ma m.in. wprowadzić możliwość zawierania przez wojewodów z samorządami długoterminowych umów o dopłatę. Nowelizacja ma też na stałe utrzymać zwiększoną stawkę dofinansowania.

Izabela Kacprzak, Jak zachęcać do transportu publicznego po pandemii? „Rzeczpospolita” z 19.05.2021 r. => zobacz

 • Ile razy słyszeliśmy, że autobusy czy pociągi są źródłem zakażeń, do tego przesadne a nawet absurdalne ograniczenia ile osób może być w autobusie? To spowodowało, że wiele osób zrezygnowało z publicznego transportu. A prawda jest dokładnie odwrotna.

Artur Woźniak, Publiczny transport odzyskuje podróżnych „Rzeczpospolita” z 26.05.2021 r.=> zobacz

 • choć frekwencja w pociągach i miejskich autobusach rośnie, na powrót do wyników sprzed pandemii przewoźnicy będą musieli dłużej poczekać.

Paweł Sikora, Przewoźnik autobusowy nie musi jeździć tam, gdzie mu każą radni, ale tam, gdzie chcą pasażerowie” „Gazeta Prawna” z 19.05.2021 r. str. B10 => zobacz

 • kieleccy przewoźnicy stanęli przed koniecznością zmiany dotychczasowych tras linii autobusowych oraz uzyskanych zezwoleń z powodu uchwały rady miasta w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i opłat z tego tytułu.
 • WSA w Kielcach orzekł, że przepisy o publicznym transporcie zbiorowym nie przyznają miastu kompetencji do ustalania przebiegu linii komunikacyjnych, w tym stanowienia, które z przystanków mają być określane jako początkowe, końcowe czy też obowiązkowe – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (wyrok WSA był już omówiony w poprzednim majowym newsletterze).

Autor: radca prawny Jędrzej Klatka

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.