Scroll Top

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER MARZEC 2020 r.

NOWE PRZEPISY

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu -> zobacz

 • Rozporządzenie określa warunki udzielania i rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu, szczegółowy sposób postępowania w zakresie wyboru projektów do wsparcia oraz szczegółowe warunki dotyczące zabezpieczenia.

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu -> zobacz

 • Rozporządzenie określa szczegółowe kryteria wyboru projektów do wsparcia dla działań określonych w art. 28ze ust. 1 pkt 1-11 ustawy o z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia -> zobacz

 • Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2020 r.
 • Rozporządzenie wdraża częściowo dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) oraz dyrektywę Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym.

ORZECZNICTWO

Interpretacja indywidualna – pismo z dnia 13 listopada 2019 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 0113-KDIPT1-1.4012.648.2019.1.ŻR -> zobacz

 • Interpretacja dotyczy prawa do  odliczenia VAT przez gminę w związku z odpłatnym udostępnieniem autobusów.
 • „Wnioskodawca ma prawo do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup autobusów, ponieważ wydatki poniesione na zakup przedmiotowych autobusów są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Przy czym prawo to przysługuje Wnioskodawcy pod warunkiem niezaistnienia okoliczności określonych w art. 88 ustawy (który przewiduje wyłączenia od odliczenia lub zwrotu podatku).”

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 listopada 2019 r.
II SA/Rz 1030/19 -> zobacz

 • Podmiot podejmujący się regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym nie może czynić tego wedle dowolnie wybranych przez siebie reguł, a związany jest warunkami określonymi w wydanym względem niego przez właściwy organ zezwoleniu. Skoro załącznik do tego zezwolenia to rozkład jazdy, to przewoźnik zobligowany jest do jego ścisłego przestrzegania, tzn. pojawiania się na określonych w nim przystankach i wskazanych godzinach należącymi do niego środkami transportu. Wykonujący przewóz nie może dokonywać w tym zakresie żadnych samodzielnych zmian.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21 listopada 2019 r. III SA/Po 606/19 -> zobacz

 • Przedsiębiorca nie może uwolnić się od odpowiedzialności za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego twierdząc, że nie wiedział o czynnościach kierowcy. W przeciwnym razie każdy przewoźnik, który ma zamiar naruszyć ustawowe przepisy tłumaczyłby się, że jego pracownik zrobił coś bez jego zgody, czy w ogóle bez jego wiedzy i tym samym uwalniałby się od odpowiedzialności na podstawie art. 92c ust. 1 u.t.d.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 29 sierpnia 2019 r. II SA/Ke 475/19 -> zobacz

 • Delegacja ustawowa zawarta w art. 16 ust. 4 ustawy z 2010 r. o publicznym transporcie drogowym obliguje radę gminy do dokonania uprzedniej analizy wskazującej, że przy ustalaniu przez nią stawek opłat za zatrzymanie się na przystankach uwzględniono niedyskryminujące zasady.
 • W sytuacji, gdy przystanki lub dworce są własnością lub w zarządzie jednostki samorządu terytorialnego, za ich korzystanie mogą być pobierane opłaty, których stawka może być ustalona w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego, również z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad.
 • Przy ustalaniu wysokości opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (lub dworca) należy uwzględnić między innymi takie kwestie, jak standard poszczególnych przystanków oraz wielkość taboru, jakim jest wykonywany przewóz. Przez standard przystanków należy rozumieć infrastrukturę przystanku (istnienie wiaty, kiosku, ławek, utwardzenie podjazdu dla środków komunikacyjnych i inne), a także jego wielkość. Pod pojęciem taboru należy rozumieć ogół środków transportowych, jakim dysponuje przewoźnik.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2019 r.

II GSK 1978/17 -> zobacz

 • Przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym są wykonywane według zasad określonych w art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przy czym jedną z tych zasad jest wymóg pobierania należności za przejazd i wydanie potwierdzenia wniesienia przez pasażera opłaty za przejazd w postaci biletu przed rozpoczęciem kursu, a nie w dowolnym momencie trwania kursu, czy po jego zakończeniu. Znajduje to również potwierdzenie w treści art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe, z którego wynika, że podstawowym sposobem zawarcia umowy przewozu jest nabycie biletu na przejazd przed rozpoczęciem podróży.
 • Wydanie biletu za przejazd nie następuje w dowolnej chwili realizacji kursu przewozu – ale przed rozpoczęciem kursu przewozu. Skoro w rozpoznawanej sprawie bezsporne jest, że kierowca kontrolowanego pojazdu wydawał pasażerom wymagane potwierdzenia wniesienia opłat za przejazd (bilety) już po rozpoczęciu kursu, a konkretnie na przystanku, na którym pasażerowie ci wysiadali – to organ prawidłowo nałożył na skarżącego karę w wysokości określonej w wysokości 2.000 zł.

PUBLIKACJE BRANŻOWE

 • Odpłatne udostępnienie autobusów gminy operatorowi transportu zbiorowego a odliczenie VAT – interpretacja podatkowa, Rzeczpospolita, 06.01.2020 r. -> zobacz
 • Każdy ze wspólników spółki cywilnej wykonującej przewozy powinien mieć zezwolenie, Gazeta Prawna, 09.07.2019 r. -> zobacz
 • Stawki za postój autobusów na przystanku nie mogą dyskryminować przewoźników, Gazeta Prawna, 09.10.2019 r. -> zobacz
 • Przewoźnik nie straci licencji za jazdę na oleju opałowym, Gazeta Prawna, 15.10.2019 r. -> zobacz

 

 

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.