Scroll Top

W dniu 26 listopada 2019 r. została opublikowana dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, zwana też kolokwialnie dyrektywą o sygnalistach.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii wejdzie w życie w dniu 16 grudnia 2019 r., aby jednak obowiązywała w polskim porządku prawnym, musi być implementowana ustawą. Zobowiązuje ona kraje członkowskie do wprowadzenia w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotowej dyrektywy do dnia 17 grudnia 2021 r.

Jednocześnie państwa członkowskie, w przypadku podmiotów prawnych w sektorze prywatnym zatrudniających od 50 do 249 pracowników, mogą wprowadzić przepisy niezbędne do wypełnienia obowiązku ustanowienia wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń do dnia 17 grudnia 2023 r.

Tym sposobem to ustawodawca unijny wyznaczył termin do wdrożenia systemów Compliance w Polsce. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, kiedy i jak polski ustawodawca implementuje przedmiotową  dyrektywę do polskiego porządku prawnego. Może to być za parę miesięcy, a może to być dopiero w grudniu 2021. Należy jednak zauważyć, że wdrożenie systemu przyjmowania i podejmowania działań następczych zajmie od kilku miesięcy do paru lat.

Z własnego doświadczenia oraz z rozmów z innymi specjalistami zajmującymi się Zarządzaniem Zgodnością – Compliance[1], wiem, że opracowanie i skuteczne wdrożenie procedur zajmuje czas. W zależności od spółki od kilku do kilkunastu miesięcy. Dlatego też, te podmioty które będą czekały na opracowanie i wdrożenie odpowiednich polityk, procedur itd. do tzw. ostatniej chwili, mogą po prostu nie zdążyć. Nie mówiąc o tym, że poniosą większe koszty

Należy nadmienić, że zarząd lub rada nadzorcza podmiotu, który poniósł ww. kary, może ponieść odpowiedzialność karną, cywilną lub dyscyplinarną. Ponadto fakt otrzymania przedmiotowej kary będzie skutkował utratą reputacji przez dany podmiot.

A jakie będą nowe obowiązki organizatorów i operatorów publicznego transportu zbiorowego w związku z opublikowaniem tzw. Dyrektywy o Sygnalistach?

O tym przeczytają Państwo w majowym wydaniu „Biuletynu Komunikacji Miejskiej”.

Materiał opracował Paweł Ludwiczak – Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Ludwiczak – www.ludwiczak-radcaprawny.pl


[1] Zarządzanie Zgodnością – Compliance – ma na celu zarządzanie ryzykami prawnymi. Natomiast głównym celem Systemów Zarządzania Zgodnością (systemów Compliance), jest systemowe zapobieganie powstaniu w danym podmiocie wszelkich nieprawidłowości polegających na:

  1. złamaniu obowiązujących przepisów prawa,
  2. złamaniu dobrowolnie przyjętych standardów (np. przepisów wewnętrznych, zobowiązań umownych),
  3. działaniu niezgodnym z etyką danego podmiotu.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.