PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER LUTY 2020 r.

1. NOWE PRZEPISY

Tekst jednolity Prawa przewozowego Dz. U. 2020 r. poz. 8

 

-> http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/8/D2020000000801.pdf

 

 • W dniu 3 stycznia 2020  r. w Dzienniku Ustaw ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo przewozowe

Ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Dz. U. 2019 r. poz. 2493

 

-> http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2493/D2019000249301.pdf

 

 • Ustawa wydłuża do 31 grudnia 2020 r. możliwość dopłacania przez marszałków województw do biletów ulgowych sprzedawanych przez komercyjnych przewoźników.
 • Do 31 grudnia 2020 r. przedłużono również ważność zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowych, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2019 r., a zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów.

Tekst jednolity ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Dz. U. 2019 r. poz. 2475

 

-> http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2475/D2019000247501.pdf

 

 • W dniu 23 grudnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

 

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym -> zobacz

 

 • Rozporządzenie weszło w życie w dniu 6 grudnia 2019 r.
 • Ustawa wprowadziła obowiązkową jazdę „na suwak” (zmieniony art. 22 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) oraz obowiązek tworzenia tzw. „korytarzy życia” (zmieniony art. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym).

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów -> zobacz

 

 • Rozporządzenie weszło w życie w dniu 1 stycznia 2020 r.
 • Rozporządzenie wprowadza nowe wzory zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz różnego rodzaju licencji na wykonywanie transportu drogowego, a także wzory wypisów z zezwolenia bądź licencji.
 • Zezwolenia, licencje oraz ich wypisy, określone w §6 rozporządzenia, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów zachowują swoją ważność.

 

Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Zrównoważonego rozwoju Transportu do 2030 roku” -> zobacz

 

 • Misją przyjętej Strategii jest nakreślenie kierunków rozwoju transportu, tak aby etapowo do 2030 r. możliwe było zwiększenie dostępności transportowej, zapewnienie zrównoważonego rozwoju poszczególnych gałęzi transportu oraz poprawa warunków świadczenia usług związanych z przewozem towarów
  i pasażerów. SRT2030 uszczegóławia zestaw działań w zakresie rozwoju transportu, określony w SOR, wskazując podmioty, narzędzia i źródła finansowania niezbędne do ich realizacji.
 • Celem głównym Strategii jest zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego, przez tworzenie spójnego, zrównoważonego, innowacyjnego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym.
 • Strategia porusza również kwestię ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko (str. 137)

 

2. ORZECZNICTWO

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 maja 2018 r., II SA/Gl 145/18 -> zobacz

 

 • Według art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, organizatorem publicznego transportu zbiorowego, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest m.in. gmina na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich. Do zadań organizatora należy planowanie rozwoju transportu; organizowanie publicznego transportu zbiorowego; zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. Przy tym, co istotne, określone zadania organizatora wykonuje, w przypadku gminy wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Rada Gminy nie może przejąć ustawowych kompetencji organu wykonawczego. Zatem, organizacja publicznego transportu zbiorowego jest kompetencją wyłączną organu wykonawczego.
 • Ponadto, organizator publicznego transportu zbiorowego dokonuje wyboru operatora w trybie ustawy p.z.p., albo ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi albo art. 22 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Są to zatem ustawowo przewidziane alternatywy wyboru operatora, które rada gminy zawęziła, a akt prawa miejscowego nie może zmieniać uregulowań ustawowych. Rada gminy nie może wskazać, w jakim trybie organ wykonawczy dokona operatora w gminnych przewozach pasażerskich.

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2019 r., III SA/Wa 2042/18 -> zobacz

 

 • Skoro przepis art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT wprowadza obowiązek wydruku paragonu fiskalnego lub faktury oraz wydawania wydrukowanego dokumentu nadawcy, to paragon powinien być wydany natychmiast po dokonaniu sprzedaży  i obowiązek ten powinien być zrealizowany w miejscu sprzedaży (tj. w kasie stacjonarnej, autobusie, biletomacie). W ocenie Sądu, tylko taka wykładnia tego przepisu jest dopuszczalna w sytuacji, gdy nie ma obiektywnych, fizycznych trudności, czy przeszkód w wydaniu paragonu, a wynikają one tylko ze sposobu organizacji/funkcjonowania sytemu sprzedaży Skarżącej.
 • Natomiast inaczej należy oceniać sytuację, w której mamy do czynienia ze sprzedażą biletów online i z samej istoty tego rodzaju transakcji nie jest możliwe fizyczne wydanie paragonu w miejscu sprzedaży. W takiej sytuacji zgodzić się można ze Skarżąca, że warunek „wydania” paragonu będzie spełniony poprzez udostępnienie i umożliwienie jego odbioru w miejscu siedziby Skarżącej, o czym informacja znajdować się będzie m.in. na stronie internetowej Skarżącej.
 • W takiej sytuacji nie można nakładać na przedsiębiorcę (podatnika) obowiązków, które są niemożliwe do spełnienia.
  Niezasadne jest w takiej sytuacji w szczególności zobowiązanie podatnika do wysyłania paragonów pocztą tradycyjną.

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 listopada 2019 r., II SA/Go 622/19 -> zobacz

 

 • Sąd uznał, że przewożenie pewnej określonej i zamkniętej grupy osób (pracowników zakładu) o charakterze regularnym tj. w sposób powtarzalny na określonej trasie i mniej więcej w stałych godzinach – stanowi przewóz regularny specjalny. Bez znaczenia dla ustalenia regularności przewozu jest okoliczność, że czasami kierowca zabiera po drodze innych pasażerów. Ta okoliczność nie powoduje, że przewóz taki nabiera charakteru przewozu okazjonalnego.
 • Przy ustaleniu – odnośnie przewozu regularnego specjalnego – czy zachodzi „regularność przewozów” należy mieć na względzie pewną ich cykliczność, powtarzalność kursów, z i do określonych miejsc, wprowadzone stałe zasady przewozu w zakresie jego częstotliwości, podane do wiadomości pasażerów. Chodzi o przyjętą przez przewoźnika, określoną w danym czasie, systematyczność, według ustalonego i znanego pasażerom schematu, jeżeli natomiast tenże schemat zakłada element zmienności, elastyczności co do godzin przejazdu oraz tras (przystanków) uwarunkowanych pewnymi czynnikami, to fakt ten sam w sobie nie wyklucza regularnego charakteru przewozu. Wyrażenie „w określonych odstępach czasu i określonymi trasami” nie oznacza, że raz określony rozkład nie może podlegać zmianom.

 

3. PUBLIKACJE BRANŻOWE

 

 • Prezydent podpisał ustawę ws. „korytarza życia” i jazdy „na suwak”, Gazeta Prawna, 06.11.2019 r. -> zobacz
 • Lex Uber – zbliża się godzina zero. Gotowych rozporządzeń? Też zero, Gazeta Prawna, 10.12.2019 r.  -> zobacz
 • Brak obowiązku drukowania paragonu przy sprzedaży biletów przez Internet, Michał Gamrat, MOPOD rok 2019 numer 10 -> zobacz
 • Branża transportowa nie potrzebuje sygnalistów, Gazeta Prawna, 03.12.2019 r. -> zobacz
 • Transport zbiorowy odroczony do końca 20202 roku, Gazeta Prawna, 04.12.2019 r. -> zobacz
 • Ulgi na przewóz dzieci i młodzieży na ostatnią chwilę, Gazeta Prawna 19.12.2019 r. -> zobacz
 • Nie można samowolnie wyrzucić uciążliwego współpasażera, Prawo.pl 07.12.2019 r. -> zobacz

 

 

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.