Scroll Top

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER MAJ 2021 r.

1. NOWE PRZEPISY

Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [Dz. U. 2021 r. poz. 861] => zobacz

 • Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r., w przypadku gdy przemieszczanie się następuje środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

W „Dzienniku Ustaw” z 19.05.2021 r. pod poz. 919 zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym [Dz. U. 2021 r. poz919] => zobacz

W „Dzienniku Ustaw” z 19.04.2021 r. pod poz. 717 zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej [Dz. U. 2021 r. poz. 717] => zobacz

2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

W kwietniu 2021 r. nie odnotowałem projektów zmian przepisów, które powinny być tutaj przedstawione.

3. ORZECZNICTWO

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 marca 2021 r. II GSK 215/21 => zobacz

 •  uchwalone przez radę gminy na podstawie art. 15 ust. 5 Prawa przewozowego przepisy porządkowe obowiązujące w gminnym regularnym przewozie osób mogą być adresowane nie tylko do pasażerów, lecz także do kierowców/przewoźników.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 15 kwietnia 2021 r. II SA/Bk 190/21

=> zobacz

 • pismo Urzędu Marszałkowskiego informujące o treści przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i odmawiające przewoźnikowi zawarcia umowy o świadczenie usług przewozowych nie jest decyzją administracyjną, od której przysługiwałoby odwołanie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2021 r. II GSK 798/18 => zobacz

 • Samowolne działanie kierowcy, którym przedsiębiorca posługuje się przy wykonywaniu działalności (np., jak w niniejszej sprawie, okoliczność, że kierowca „zapomni” o wykonaniu danego obowiązku) w żadnym razie nie może zostać zakwalifikowane jako zdarzenie spowodowane wystąpieniem nadzwyczajnych, nieprzewidywalnych i niezależnych od przedsiębiorcy okoliczności, o których mowa w art. 92c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym, a w istocie rzeczy jest ono wyłącznie skutkiem niewłaściwej organizacji pracy samego przedsiębiorstwa oraz wynikiem braku właściwych rozwiązań mających na celu zdyscyplinowanie pracownika.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2021 r. I SA/Ke 63/21 => zobacz

 • rada gminy nie może określić w uchwale w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców podjętej na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2, art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym które z przystanków są początkowe, końcowe czy „przelotowe” ponieważ prowadzi to do nieuprawnionego ograniczenia uprawnienia przewoźnika do zaproponowania rozkładu jazdy i linii komunikacyjnej.

4. PUBLIKACJE BRANŻOWE

Pandemia nie spowolni rozwoju transportu „Wspólnota” z 19.12.2020 r. str. 54-55 => zobacz

 • w 2019 r. wpływy ze sprzedaży biletów w Warszawie pokryły 37 % kosztów, dlatego w 2019 roku Warszawa dopłaciła 916,98 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca

Paweł Swianiewicz, Julia Łukomska, Dopłaty do lokalnego i regionalnego transportu zbiorowego „Wspólnota” z 19.12.2020 r. str. 48-51 => zobacz

 • Dopłaty do lokalnego i regionalnego transportu zbiorowego dynamicznie rosną od niecałych 2 miliardów rocznie w 2001 roku do 7,5 miliarda w 2019 roku
 • dotacje powiatów stanowią mniej niż 1 procent
 • popyt mierzony liczbą przewiezionych pasażerów spadł o 60 % w okresie od 1986 r. do 2017 r., ale w ostatnich latach trend spadkowy wyhamował
 • ceny biletów są na tyle niskie że nie przekraczają progu, po przekroczeniu którego popyt staje się wrażliwy na cenę
 • największe znaczenie dla popytu na usługi transportu zbiorowego ma częstotliwość kursów
 • zwiększenie liczby połączeń pomaga odwrócić trend spadającej liczby pasażerów

Katarzyna Nocuń, Ostatnia szansa na dopłatę do PKS-ow. Coraz więcej chętnych „Gazeta prawna” z 06.04.2021 r. str. B9 => zobacz

 • Wojewodowie ogłaszają kolejne nabory wniosków na dopłaty do deficytowych linii. Zainteresowanie jest duże, a środki w niektórych regionach się kończą.
 • W niektórych miejscowościach autobusy z dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (FRPA) są jedyną opcją dla mieszkańców na dotarcie do większych ośrodków.

W dniu 23.04.2021 r. odbyło się seminarium Parlamentarnego Zespołu ds. Zbiorowego Transportu Publicznego oraz Inwestycji Kolejowych oraz senackiej Komisji Infrastruktury „Funkcjonowanie i przyszłość transportu publicznego w Polsce’’=> zobacz

 • dr Michał Wolański z SGH: samorządy nie organizują przewozów, bo nie muszą, po epidemii trzeba doraźnie ratować połączenia i przewoźników, a długofalowo tworzyć zintegrowane systemy taryfowo-biletowe obejmujące komunikacje komercyjną i dotowaną
 • Marcin Gromadzki: jest zbyt wiele szczebli organizatorów publicznego transportu zbiorowego

Autor: radca prawny Jędrzej Klatka

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.