Scroll Top

Nowe limity pasażerów w środkach publicznego transportu zbiorowego

5 czerwca br. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r.

W § 24, ust. 2 pkt 2  znajdują się szczegółowe informacje na temat nowych limitów w komunikacji.

7) w §24:
a) uchyla się ust. 1,
b) w ust. 2:

– we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r.” zastępuje się wyrazami „Do dnia 25 czerwca 2021 r.”,
– pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1
pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 100% liczby miejsc siedzących albo 75% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 25% miejsc siedzących niezajętych;”,
– w pkt 4 wyrazy „50%” zastępuje się wyrazami „75%”, c) w ust. 3 skreśla się wyrazy „ust. 1 pkt 2 i 3 oraz”,
d) w ust. 4 i 5 skreśla się wyrazy „ust. 1 pkt 3 oraz”,
e) w ust. 7 wyrazy „ust. 1″ zastępuje się wyrazami „ust. 2″,
f) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Do liczby osób, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 4, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.”

Pełny tekst rozporządzenia:

https://igkm.pl/wp-content/uploads/2021/06/rozporzadzenie-RM-z-dnia-4-czerwca-2021.pdf

Obrazek wyróżniający: fot. Magdalena Cendrowska

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.