Urząd Zamówień Publicznych udostępnił materiał nt. zamówień z wolnej ręki w ramach tzw. in-house

Dokument opisuje szczegółowo najważniejsze zmiany legislacyjne, procedurę udzielania zamówień trybie in-house oraz zawiera szereg wyjaśnień dotyczących interpretacji przepisów.

W dokumencie wskazano m.in., że ustawodawca nie wprowadził w nowej ustawie Pzp zasadniczych zmian odnoszących się do kształtu instytucji in-house w stosunku do regulacji w ustawie Pzp2004, skupiając się przede wszystkim na doprecyzowaniu kwestii, które rodziły wątpliwości w praktyce jej stosowania. 

„Oznacza to także, iż dotychczasowe orzecznictwo oraz treść wypowiedzi doktrynalnych odnoszących się do przedmiotowej instytucji pozostają co do zasady aktualne także w ramach ustawy Pzp” – wskazano we wstępie publikacji.

Ze danych UZP wynika, że w 2019 r. z formuły in-house, czyli udzielania zamówień publicznych poprzez wykorzystanie trybu zamówienia z wolnej ręki (na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12-14 ustawy Pzp lub na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp w ramach tzw. współpracy międzynarodowej) korzystały prawie wyłącznie samorządy. 

W 96 proc. przypadków formułę tę stosowała administracja samorządowa oraz jednostki organizacyjne administracji samorządowej. Pozostałe 4 proc. tego typu zamówień udzielone zostało przez zamawiających określających się jako administracja centralna, podmiot prawa publicznego oraz inny. 

Zamówienia na usługi udzielane w formule in-house dotyczyły, podobnie jak w latach ubiegłych, przede wszystkim odbioru odpadów komunalnych i usług z tym związanych. Poza tym zamawiano usługi utrzymania czystości i porządku na ulicach, chodnikach miast; usługi utrzymania zieleni miejskiej czy usługi zimowego utrzymania dróg. W formule tej zlecano również zarządzanie nieruchomościami i utrzymanie infrastruktury. W przypadku robót budowlanych przedmiotem zamówienia były remonty bieżące dróg, torowisk czy chodników; remonty budynków; przebudowy i budowy infrastruktury wodnokanalizacyjnej, a także przebudowy i budowy dróg i ulic. 

https://igkm.pl/wp-content/uploads/2021/03/Udzielanie-zamowien-w-trybie-zamowienia-z-wolnej-reki-w-ramach-in-house.pdf

źródło: Serwis Samorządowy PAP

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.