Scroll Top

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER LUTY 2022 r.

1. NOWE PRZEPISY

W dniu 21 lutego 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2020/1055 z 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym (Dz.Urz. UE z 2020 r. L 249, s. 17). => zobacz

 • Rozporządzenie 2020/1055 zmienia dotychczasowe wymagania (warunki), których łączne spełnienie jest konieczne do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uzyskania stosownego zezwolenia na jego wykonywanie.
 • zgodnie z nowym brzmieniem art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 300, str. 51 z późn. zm.) przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego muszą spełniać następujące wymogi:

a)        posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich;

b)        cieszyć się dobrą reputacją;

c)        posiadać odpowiednią zdolność finansową; oraz

d)        posiadać wymagane kompetencje zawodowe.

2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

W dniu 27 stycznia 2022 r. Minister Klimatu i Środowiska opublikował projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu => zobacz.

W dniu 8 lutego 2022 r. Minister Zdrowia opublikował projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców => zobacz.

 • Projekt rozporządzenia określa szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego, zakres badań lekarskich, konsultacji u lekarzy specjalistów i pomocniczych badań diagnostycznych, jednostki uprawnione do przeprowadzania badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz w art. 79 ust. 4 i 5 ustawy, wzory stosowanych dokumentów oraz wzór pieczątki uprawnionego lekarza, dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w art. 77 ust. 1 pkt

3 lit. b ustawy, podmioty uprawnione do przeprowadzania szkoleń lekarzy w zakresie badań kierowców oraz ramowy program ich szkolenia oraz wysokość opłaty za wpis do ewidencji, o którym mowa w art. 77 ust. 2 pkt 1 tej ustawy.

 • W projekcie rozporządzenia zrezygnowano z określenia właściwości jednostek uprawnionych do przeprowadzenia badania.

W dniu 16 lutego 2022 r. Minister Infrastruktury opublikował projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej => zobacz.

 • Zmiana art. 30a ust. 2 ustawy o Funduszu, polega na utrzymaniu zwiększonej stawki dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z kwoty nie wyższej niż 1,00 zł do kwoty nie wyższej niż 3,00 zł do dnia 31 grudnia 2023 r.
 • Proponowana zmiana art. 28  ustawy o Funduszu pozwoli na przesunięcie środków Funduszu przyznanych dla poszczególnych województw do województw, w których limit środków na 2022 rok okazał się niewystarczający.
3. ORZECZNICTWO

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 stycznia 2022 r.I SA/Bd 796/21 => zobacz

 • Rada Gminy była uprawniona w ramach upoważnienia ustawowego wyłącznie do określenia sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych, o których mowa w art. 34a ust. 1 i 2 ustawy Prawo przewozowe, a nie do bezpośredniego ustalenia wysokości tych opłat.
 • upoważnienie ustawowe określone w art. 34a ust. 2 w zw. z art. 34a ust. 1 ustawy Prawo przewozowe umożliwia wyłącznie wydanie przepisów określających sposób ustalania opłat dodatkowych.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2022 r.PNK.I.4131.17.2022 => zobacz

 • żaden przepis prawa nie zawiera delegacji do podjęcia przez organ stanowiący gminy odrębnej uchwały w przedmiocie ustalenia linii komunikacyjnych, na których planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy.
 • Stosownie do treści art. 7 ust. 4 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o publicznym transporcie zbiorowym, zadania gminy jako organizatora publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich wykonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta).
 • samo określenie przebiegu linii komunikacyjnej, na której będzie wykonywany przewóz, jest elementem potwierdzenia zgłoszenia przewozu, o którym mowa w art. 34 ustawy.
 • przepisy nie przyznają organowi stanowiącemu gminy kompetencji do podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego.
4. AKTUALNOŚCI I PUBLIKACJE BRANŻOWE

Katarzyna Nocuń, Miasta chcą jednolitych oznaczeń dla stref czystego transportu. „Gazeta Prawna” z 08.02.2022 r. str. B9 => zobacz

 • Samorządy oraz organizacje branżowe i pozarządowe, w tym zaangażowane w walkę ze smogiem, zgodnie krytykują projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu
 • Nie może dojść do sytuacji, że osoba podróżująca po Polsce będzie miała kilka naklejek, by móc poruszać się w różnych strefach czystego transportu
 • oznaczenia powinny być uniwersalne, aby były respektowane we wszystkich miastach i gminach, w których zostaną utworzone strefy czystego transportu

Agata Szczepańska, Badania kierowców bez rejonizacji, „Gazeta Prawna” z 10.02.2022 r. str. B9 => zobacz

 • Badania lekarskie będzie można przeprowadzić w każdym ośrodku medycyny pracy, a nie jedynie we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.Taką zmianę wprowadzić ma projektowana nowela, która zastąpi rozporządzenie ministra zdrowia z 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2020 r. poz. 2213).
 • Zniesienie rejonizacji ułatwi wybór ośrodka, który jest w stanie przeprowadzić badanie w najkrótszym czasie.

Maciej Wroński, Pakiet mobilności: kolejne wymogi dla przewoźników i baz transportowych„Gazeta Prawna” z 15.02.2022 r. => zobacz

 • Wchodzące w życie 21 lutego 2022 r. przepisy pakietu mobilności doprecyzowały wymóg prowadzenia rzeczywistej i ciągłej działalności w państwie członkowskim.
 • Dotychczas rozporządzenie WE nr 1071/2009 wskazywało jedynie na działalność związaną z pojazdami, która powinna być prowadzona w bazie eksploatacyjnej znajdującej się w tym państwie przy użyciu odpowiedniego sprzętu technicznego.
 • Zmienione przepisy utrzymały ten wymóg, dodając nowy. Otóż od 21 lutego br. rzeczywista i ciągła działalność musi obejmować także działania administracyjne i handlowe prowadzone z wykorzystaniem posiadanego odpowiedniego sprzętu i urządzeń, znajdujących się w lokalach będących w dyspozycji przewoźnika. Takie doprecyzowanie ma zapobiec sytuacji, w której część zadań z zakresu zarządu przedsiębiorstwem byłaby wykonywana za granicą.

Katarzyna Nocuń, Fundusz autobusowy:3 zł dopłaty do wozokilometra do końca 2023 r.„Gazeta Prawna” z 16.02.2022 r. str. B7 => zobacz

 • Niewykorzystane pieniądze z funduszu autobusowego trafią do województw, w których zabrakło ich na nowe linie ze względu na duże zainteresowanie samorządów.Zakłada to projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przyjęty przez Radę Ministrów.
 • Kwoty, o które wnioskowały samorządy, były wyższe niż przyznane środki, w czterech województwach: mazowieckim, podkarpackim, pomorskim i śląskim. Do nich trafią pieniądze niewykorzystane w pozostałych regionach.

Krzysztof Śmietana, Miasta i przewoźnicy żądają tarczy dla ekologicznej komunikacji„Gazeta Prawna” z 17.02.2022 r. str. A8 => zobacz

 • Z powodu rekordowych cen gazu niektórzy przewoźnicy wolą autobusy na metan trzymać w zajezdni i wozić pasażerów bardziej kopcącymi pojazdami na ropę.
 • niektórzy przewoźnicy skarżą się, że za gaz płacą PGNiG nawet cztery–pięć razy więcej niż rok temu.
 • Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zwróciła się do premiera Morawieckiego z wnioskiem o wprowadzenie mechanizmów osłonowych dla operatorów, którzy wykorzystują w transporcie pojazdy na gaz oraz na prąd. Szefowa IGKM Dorota Kacprzyk zwraca uwagę, że ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych zobowiązuje miasta do wprowadzenia w kolejnych latach coraz większego odsetka pojazdów ekologicznych. W tej sytuacji apeluje o wdrożenie takiego mechanizmu osłonowego, który przynajmniej zagwarantuje zachowanie kosztów paliwa dla pojazdów gazowych i elektrycznych na poziomie zapewniającym ekonomiczną opłacalność wykorzystania napędów alternatywnych.

Krzysztof Śmietana, Rząd nie pali się do ratowania komunikacji„Gazeta Prawna” z 21.02.2022 r. => zobacz

 • W Warszawie w 2021 r. było o 26 proc. mniej pasażerów niż 2019 r., co wpłynęło też mocno na spadek przychodów z biletów – pokrywają one już tylko ok. 26 proc. kosztów stołecznej komunikacji.
 • Na znaczny spadek wpływów z biletów nakłada się w ostatnim czasie dramatyczny wzrost rachunków za energię – o ok. 50 proc. za prąd i nawet o ok. 300 proc. za gaz.
 • przewoźnicy i samorządy wprowadzają podwyżki cen biletów.Uzasadnione wydają się obawy, że podwyżki spowodują jeszcze większy exodus z komunikacji do własnych aut.
 • Jeden z ciekawszych pomysłów to wprowadzenie Bonu Transportowego, na wzór turystycznego. Można by go wykorzystać na kolei, w komunikacji miejskiej czy na krajowych lotach.
 • resort klimatu pracuje nad rozwiązaniami, które rekompensowałyby przewoźnikom podwyżki cen gazu czy prądu.

Autor: radca prawny Jędrzej Klatka

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.