Scroll Top

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER MARZEC 2022 r.

1. NOWE PRZEPISY

W dniu 4 marca 2022 r. weszła w życie zmiana zarządzenia w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego; => zobacz

 • w razie wątpliwości, czy informacja, której dotyczy wniosek, może zostać udostępniona na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, o udostępnieniu informacji rozstrzyga Dyrektor GGI lub jego Zastępca, po zasięgnięciu opinii Zespołu Radców Prawnych.

W dniu 18 marca 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 640 została ogłoszona nowelizacja ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej => zobacz

 • okres stosowania maksymalnej dopłaty w kwocie 3 złote do 1 wozokilometra został wydłużony o rok – do 31 grudnia 2023 roku,
 • Wojewoda nie będzie już analizował zaangażowania środków na dzień 31 sierpnia danego roku lecz będzie to robił na wniosek dysponenta Funduszu (Ministra).
2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

W dniu 22 marca 2022 r. Minister Infrastruktury ogłosił projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia => zobacz.

3. ORZECZNICTWO

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RKT-7/2021 z 23.12.2021 r. => zobacz

 •  UOKIK nałożył 151.859,00 złotych kary na jednego przewoźnika i 46.718,00 złotych kary na drugiego przewoźnika za zawarcie niedozwolonego porozumienia ograniczającego konkurencję, o jakim mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na lokalnym rynku transportu osób, w tym dzieci i młodzieży do szkół, polegającego na uzgadnianiu przez tych przedsiębiorców w trakcie przetargów warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny.
 • we wszystkich 6 częściach przetargu, w których oferta jednego z tych dwóch przewoźników była najkorzystniejsza, a drugiego była kolejną ofertą, nie doszło do podpisania umowy z tym, który złożył najkorzystniejszą ofertę, z uwagi na to że wykonawca nie złożył wyjaśnień co do wysokości ceny albo że wykonawca rezygnował z podpisania umowy.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 lutego 2022 r. II SAB/Bd 106/21 => zobacz

 •  skarżący domagał się udostępnienia aktualnie obowiązujących umów oświadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zawartych przez Gminę,
 • WSA uznał, że Wójt Gminy dopuścił się bezczynności w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Ograniczenia obowiązujące w Urzędzie Gminy wywołane pandemią COVID-19 oraz okresem urlopowym i zmniejszeniem ilości pracowników nie stanowią wystarczającego usprawiedliwienia.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 marca 2022 r. III SA/Po 3/22 => zobacz

 • WSA stwierdził nieważność uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie Miasta z powodu wprowadzenia jednej stawki za korzystanie z przystanków dla wszystkich przewoźników.
4. AKTUALNOŚCI I PUBLIKACJE BRANŻOWE

Krzysztof Śmietana, Jak przewieźć tysiące uciekinierów „Gazeta Prawna” z 08.03.2022 r. str. A5 => zobacz

 • problemy w Warszawie, zwłaszcza na stołecznych dworcach – Centralnym i Zachodnim. Przez oba przetaczają się tłumy uchodźców – nie tylko Ukraińców, ale cudzoziemców, którzy np. studiowali w Ukrainie. Na Dworzec Zachodni dodatkowo docierają tysiące uciekinierów autobusami. Z Ukrainy wciąż kursuje sporo regularnych połączeń autobusowych. Do Lwowa nadal np. jeździ Flixbus.

Łukasz Prasołek, Kierowcy samochodów ciężarowych i autobusów mogą je dłużej prowadzić „Gazeta Prawna” z 10.03.2022 r. str. C1 => zobacz

 •  Minister infrastruktury wprowadził taką możliwość na okres od 4 marca do 2 kwietnia 2022 r. Dopuszczenie takiego rozwiązania wynika z nadzwyczajnej sytuacji związanej z wojną w Ukrainie.
 • dzienny czas prowadzenia pojazdu został wydłużony z 9 do 11 godzin.
 • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu został wydłużony z 56 do 60 godzin.

Katarzyna Nocuń, Zapaść w publicznym transporcie odbija się na uchodźcach „Gazeta Prawna” z 24.03.2022 r. str. B7 => zobacz

 •  Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) JST, na terenie której zapewnia się kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, może zorganizować im bezpłatny transport do miejsca, w którym się one odbywają.
 • większość uchodźców z Ukrainy, którzy uciekli do Polski, nie ma własnych samochodów. Aby dostać się do miejsc pracy lub nauki potrzebują sprawnego transportu.
 • publiczny transport zbiorowy w obliczu dynamicznego wzrostu kosztów świadczenia usług nie utrzyma się bez silnego wsparcia finansowego.

Marcin Nagórek, Pomoc dla uchodźców może stanowić podstawę zwiększenia środków na lokalny transport, „Gazeta Prawna” z 30.03.2022 r. str. C5 => zobacz

 • co do zasady dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego nie mogą przekroczyć 50 proc. kosztów jego działalności,
 • zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) samorządowy zakład budżetowy, który realizuje zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, może otrzymać dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przekraczające 50% kosztów jego działalności.
 • rada gminy może podjąć uchwałę w sprawie podwyższenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego wykonującego zadania w zakresie transportu publicznego. W treści uchwały należy wpisać wyższą stawkę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego przez wprowadzenie nowej kwoty na jeden wozokilometr.

Krzysztof Śmietana, Autobusy elektryczne i wodorowe na fali„Gazeta Prawna” z 30.03.2022 r. str. B9 => zobacz

 • Solaris sprzedał w ubiegłym roku 1492 pojazdy.
 • W całej UE oraz Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwajcarii w 2021 r. zarejestrowano łącznie 3,5 tys. elektrobusów, czyli o blisko tysiąc więcej niż rok wcześniej.
 • rozwojowi elektromobilności w najbliższym czasie mogą sprzyjać bardzo wysokie ceny gazu i ropy.

Autor: radca prawny Jędrzej Klatka

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.