Pismo do Ministra Zdrowia

W dniu 5 maja br. Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zwróciła się ponownie do prof. Łukasza Szumowskiego, Ministra Zdrowia z prośbą o zwiększenie ilości osób podróżujących pojazdami komunikacji miejskiej. Poniżej prezentujemy treść pisma:

Szanowny Panie Ministrze,

W ślad za naszymi licznymi apelami oraz z uwagi na znoszenie ograniczeń (otwieraniu hoteli, żłobków, przedszkoli, galerii handlowych, muzeów, bibliotek) Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej kolejny raz prosi o wzięcie pod uwagę związanego z tym większego przepływu pasażerów komunikacji miejskiej. Pomimo mniejszej ilości pasażerów niż w okresie sprzed epidemii, w chwili obecnej zaczynamy obserwować niewydolność systemu komunikacji miejskiej w całym kraju z powodu tak wyśrubowanych ograniczeń. Nikt w Polsce nie dysponuje taką ilością taboru, żeby obsłużyć w narzuconym reżimie chętnych do poruszania się transportem publicznym pasażerów. Efektem tego jest zwiększona liczba osób na przystankach i coraz częściej odmowa kierowców wpuszczenia ich do pojazdów. Wiadomym jest, że pojazdy wykorzystywane w komunikacji miejskiej znacznie różnią się od autobusów dalekobieżnych, ponieważ są przystosowane do przewożenia większej ilości pasażerów stojących. Zrównywanie ograniczeń i wprowadzaniem ich w każdym rodzaju transportu publicznego wydaje się być daleko idącym uproszczeniem. Stąd nasze propozycje dla Rządu i gotowa propozycja do wprowadzenia poprzez nadanie brzmienia pkt 2 w § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020 Poz.697, ze zm.) jak poniżej:

„2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 i 2493 oraz z 2020 r. poz. 400 i 462) oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem lub pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących, a w przypadku pojazdów komunikacji miejskiej (lub innych w których liczba miejsc stojących jest większa od liczby miejsc siedzących), nie więcej osób niż wynosi 1/3 dopuszczalnej liczby miejsc z uwzględnieniem łącznej liczby miejsc siedzących i stojących określonej w dokumentach dopuszczających pojazd do ruchu.”.

Jednocześnie z uwagi na zasygnalizowane przez Rząd planowane kolejne etapy odmrażania gospodarki wnioskujemy, aby za każdym kolejnym etapem odmrażania gospodarki, z którym nie trudno przewidzieć, ściśle powiązany będzie przepływ ludności i wzrost liczby pasażerów, uwzględniać konieczność dalszego zwiększania dopuszczalnego limitu pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej. Podkreślamy ponownie – nikt w Polsce nie ma tyle taboru, aby sprostać potrzebom przewozowym i jednocześnie utrzymać obecnie narzucony reżim epidemiczny. 

Poniżej, aby zaznaczyć, że branża podchodzi w dużą dozą dbałości o ochronę zdrowia i życia pracowników i pasażerów przedstawiamy poniżej Panu Ministrowi zalecenia bezpieczeństwa zastosowane przez organizatorów i operatorów miejskiego transportu publicznego w Polsce:

Obszar I – Bezpieczeństwo pracowników i klientów:

 1. Wydzielenie stref bezpieczeństwa dla kierowców w pojazdach.
 2. Uszczelnienie kabin kierowców poprzez zaklejenie m.in. otworów komunikacji głosowej oraz montaż tymczasowych osłon miejsca pracy kierowcy w autobusach bezkabinowych.
 3. Wyłączenie funkcjonalności tzw. ciepłego guzika w celu radykalnego ograniczenia korzystania przez pasażerów z przycisków i innych elementów dotykowych.
 4. Radykalne ograniczenie działania klimatyzacji i nawiewów działających w systemie zamkniętym lub półzamkniętym, dokładniejsze wietrzenie wnętrza pojazdów np. poprzez otwarcie wszystkich drzwi na postojach.
 5. Pasażer zajmujący miejsce w pojeździe powinien zachować możliwie największą odległość od innych współpasażerów – informacja graficzna o sposobie zajmowania miejsc umieszczona jest w pojeździe (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 6. Wydzielenie stref bezpieczeństwa w obiektach/pomieszczeniach – w zależności od specyfiki (ograniczenie przebywania danej liczby pracowników w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu (dyspozytornie, punkty socjalne, szatnie, łaźnie, etc.; zastosowanie „barier” wymuszających zachowanie odpowiedniej odległości).
 7. Dezynfekcja (klient): codzienna dezynfekcja siedzisk i poręczy przy siedziskach, poręczy, kasowników biletowych/biletomatów.
 8. Dezynfekcja (pracownik): codzienna dezynfekcja kabiny kierowcy, wyposażenie kierowcy w indywidualne środki dezynfekcyjne, maskę ochronną (stosowaną poza kabiną), rękawiczki, płyn dezynfekujący do stosowania poza kabiną i co godzinę podczas pracy, zastosowanie dozowników z płynem dezynfekcyjnym w punktach odpoczynku kierowcy.
 9. Rezygnacja lub ograniczenie sprzedaży biletów przez kierowców.

Obszar II – Bezpieczeństwo miejsca pracy

 1. Zastosowanie obostrzeń w dostępności do obiektów w stosunku do osób z zewnątrz (pomiar temperatury ciała pracownika, przejście na tryb kontaktu zdalnego z klientami i kontrahentami (jeżeli istnieje taka możliwość). Podczas pobierania dokumentów, poruszania się poza autobusem (tramwajem) np. przystanek, pętla, dyspozytornia należy stosować maskę. Dyspozytorzy mierzą temperaturę kierowcom (motorniczym) przed wydaniem dokumentów. Na dyspozytorni zasada przebywania maksymalnie 1 osoby/15 m2 oraz zachowany odstęp minimum 2 metrów.
 2. Rewizja stosowanych procedur oraz obiegu dokumentów – częsciowa rezygnacja np. z konieczności podpisywania czy kwitowania dokumentów takich jak karty drogowe
 3. Zastosowanie pracy dwuzmianowej lub zdalnej (jeżeli istnieje taka możliwość).
 4. Przeprowadzanie codziennej dezynfekcji obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy (w przypadku pracy dwuzmianowej dezynfekcja pomieszczeń/stanowisk pracy pomiędzy zmianami).
 5. Wyposażenie pracowników w płyny dezynfekcyjne (dodatkowo montaż dozowników płynu dezynfekcyjnego w miejscach ogólnodostępnych).
 6. Wyposażenie pracowników w rękawiczki oraz maski ochronne.

Obszar III – Postępowanie w przypadku zakażenia wirusem COVID-19 u klienta – stosowanie zaleceń GIS

 1. Opracowanie i przekazanie pracownikom procedury postępowania na piśmie.
 2. Wyznaczenie w obiekcie/obiektach miejsc izolowania.

W przypadku zakażenia wirusem COVID-19 u pasażera/klienta:

 • uruchomienie kanału komunikacji interwencyjnej w firmie (np. z dyspozytorem, nadzorem ruchu lub inną wyznaczoną osobą) celem pozyskania wsparcia,
 • w pierwszej kolejności odizolowanie klienta od przestrzeni społecznej w pojeździe lub obiekcie do chwili otrzymania kolejnych zaleceń,
 • powiadomienie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz postępowanie zgodnie z zaleceniami;
 • niezwłoczne wyłączenie pojazdu ze świadczenia usług przewozowych,
 • dezynfekcja pojazdu/obiektu w którym przebywał klient,
 • ustalenie pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem i podjęcie działań prewencyjnych (ewentualna izolacja),

Postępowanie w przypadku zakażenia wirusem COVID-19 u pracownika:

 1. Na terenie firmy – jeśli do stwierdzenia podejrzenia doszło np. na dyspozytorni – oczekuje on na dalsze decyzje w miejscu odosobnionym, przeznaczonym do izolacji. Pozostali pracownicy pobierają dokumenty nie wchodząc na teren dyspozytorni (przez okno). Pomieszczenie dyspozytorni profilaktycznie zostaje zdezynfekowane, a osoby, które miały kontakt do czasu wyjaśnienia sprawy przebywają na kwarantannie – do czasu przeprowadzenia dezynfekcji.
 2. Poinformowanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 3. Dezynfekcja pomieszczeń/pojazdu/obiektów/maszyn i urządzeń z którymi pracownik miał kontakt.
 4. Ustalenie osób z którymi pracownik miał kontakt i podjęcie działań prewencyjnych – wysłanie pracowników na kwarantannę.

Z poważaniem

                                                                                              Dorota Kacprzyk

                                                                                                   Prezes Izby

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.