PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER MAJ 2020 r.

 1. PROJEKT NOWYCH PRZEPISÓW

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r.o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – uchwalona przez Sejm w toku prac w Senacie => zobacz druk Senatu nr 106

 • w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. maksymalna dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ma wzrosnąć do 3,00 zł do 1 wozokilometra
 1. NOWE PRZEPISY

Zawiadomienie Komisji z 18.03.2020 r. Wytyczne interpretacyjne dotyczące przepisów UE w zakresie praw pasażerów w kontekście rozwoju sytuacji w związku z Covid-19 => zobacz

 • Wytyczne mają na celu wyjaśnienie, w jaki sposób należy stosować niektóre przepisy unijnego prawa dotyczące praw pasażerów w kontekście epidemii Covid-19, zwłaszcza w odniesieniu do odwołań i opóźnień.
 • Wytyczne zawierają wskazania dotyczące wszystkich rodzajów transportu, w tym praw pasażerów w transporcie autobusowym (pkt 5).
 • W zakresie praw pasażerów w transporcie autobusowym wytyczne wskazują na: prawo do otrzymania informacji, prawo do kontynuacji podróży/zmiany trasy lub zwrotu kosztów, prawo do uzyskania pomocy oraz prawo do odszkodowania w wysokości 50 % ceny biletu w przypadku odwołania usługi (ale tylko wówczas, gdy przewoźnik nie zaoferuje pasażerowi wyboru między zwrotem kosztów a zmianą trasy).
 • Akt ten nie wymaga wdrożenia lub wydania krajowych przepisów służących jego stosowaniu.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych => zobacz

 • Do zamówień, których przedmiotem są usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego (art. 6).
 • Przewoźnik kolejowy lub drogowy, nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami władz publicznych mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19, w szczególności za brak możliwości przewozu (art. 14).

 

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw => zobacz

 • Ustawa wprowadza możliwość wprowadzenia zmian w obowiązujących umowach, w tym możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zamówienia publicznego oraz innych zmian umowy poprzez zmianę terminu wykonania umowy, zawieszenie jej wykonywania, zmianę sposobu jej wykonywania czy też zmianę zakresu wzajemnych świadczeń (art. 15r ust. 4).
 • Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić (art. 15r).
 • Możliwości nienakładania na przewoźników kar umownych za nienależyte wykonywanie umowy bez obaw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i bez obaw, że niedochodzenie kar umownych zostanie uznane za przestępstwo wyrządzenia szkody z art. 296 kodeksu karnego (art. 15s pkt 1 i art. 15t).
 • Zawieszenie obowiązku badań lekarskich i badań psychologicznych kierowców (art. 12a ust. 1 pkt 2).
 • Zwolnienie z obowiązku przestrzegania warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie przewozów regularnych oraz regularnych specjalnych w przypadku konieczności podjęcia czynności związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz w przypadku braku rentowności wykonywanych przewozów, będącego skutkiem niezależnych od przedsiębiorcy okoliczności, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (art. 15n).

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 => zobacz

 • Zarządzający dworcem kolejowym, przewoźnik kolejowy oraz drogowy nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami władz publicznych lub własnymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19, w szczególności za brak możliwości świadczenia usług, w tym brak możliwości przewozu oraz brak możliwości lub ograniczenie prowadzenia działalności handlowej na lotniskach i dworcach kolejowych, w tym w zakresie zmniejszenia albo utraty przychodów (art. 73 pkt 17).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych => zobacz

 • Rozporządzenie weszło w życie z dniem 27 marca 2020 r.
 • Do dnia 31 maja 2020 r. przedłużono termin dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych na:
  • złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.,
  • wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa wyżej, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.
 • Do dnia 31 lipca 2020 r. przedłużono termin dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych na:
  • złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.,
  • wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa wyżej, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku pod warunkiem, że podatnik spełnia 1 z poniższych kryteriów:

1) podatnik w roku podatkowym, o którym mowa wyżej, osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub

2) uzyskane przez podatnika w roku podatkowym, o którym mowa wyżej, przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez tego podatnika.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców => zobacz

 • Do dnia 31 maja 2020 r. wprowadza się tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy i osób.
 • Tymczasowe odstępstwa mają zastosowanie do kierowców wykonujących przewozy drogowe rzeczy i kierowców wykonujących przewozy drogowe osób w związku z powrotami obywateli do ich krajów miejsca zamieszkania.

1) dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin;

2) tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin;

3) łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin;

4) po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut;

5) kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.