Scroll Top

Komisja BHP i Pracowników Nadzoru Ruchu IGKM w Krakowie, 7-8.04.2022

Komisja BHP_Krakow (1)

Komisja zgromadziła prawie 80 uczestników (!). Jednym z najważniejszych punktów w części związanej z BHP było omówienie wdrażania nowego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej (weszło w życie 20.04.2022 r.). Niezmiernie ważne były tu kwestie związane z zapleczem sanitarno-socjalnym dla prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej. O ile większość operatorów z dużych miast stara się o uzupełnienie tej infrastruktury, to w mniejszych ośrodkach analizowane są przede wszystkim możliwe rozwiązania organizacyjne. Odrębnym problemem okazały się nowe przepisy dot. pracy na wysokości. Ich szczegółowa analiza ujawniła problematyczność stosowania indywidualnego sprzętu chroniącego w urządzeniach i pojazdach (np. sieciowych), które obecnie są w eksploatacji. Tłem do dyskusji o warunkach BHP w pracy na wysokości była prezentacja urządzeń i materiałów przygotowana przez firmę Krause.

Wnioski sformułowane na koniec tej części obrad zawierają:

  1. Prośbę do Zarządu IGKM o wystosowanie wniosku do ustawodawcy o sprostowanie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej.
  2. Zalecenie przeglądu oświetlenia ogólnego i awaryjnego hal i placów postojowych.
  3. Sugestię, aby podczas szkoleń z pierwszej pomocy dla pracowników firm transportowych zapoznawać pracowników z zasadami działania automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED (wyposażenie firm chociaż po jednej sztuce AED).

Pracownicy nadzoru ruchu zajęli się problematyką interwencji związaną z agresywnymi pasażerami oraz innymi uczestnikami ruchu drogowego. Omówiono dostępne narzędzia prawne w obliczu zagrożenia zdrowia, życia i mienia dla pracowników komunikacji miejskiej. Za istotne czynniki uznano nadanie uprawnień funkcjonariusza publicznego na czas wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników Nadzoru Ruchu. Ważne jest również nadanie pełnych uprawnień do kierowania ruchem pracownikowi Nadzoru Ruchu (szkolenie w Policji). Za potrzebną uznano również zmianę w przepisach obowiązującego obecnie koloru pomarańczowego kamizelki ostrzegawczej na żółty (zielony) w czasie kierowania ruchem.

Przyjęto następujące wnioski (w skrócie):

  1. Ze względu na to, iż w ostatnim okresie odnotowywany jest wzrost krytycznych zdarzeń w pojazdach komunikacji miejskiej, zagrażających bezpieczeństwu prowadzących pojazdy oraz pasażerów, członkowie IGKM powinni mieć możliwość korzystania ze specjalnie przygotowanego w tym celu materiału szkoleniowego, bazującego na materiałach z monitoringu, raportach ze zdarzeń, opisach, wywiadach i fotografiach. Kluczowe jest lepsze przegotowanie prowadzących pojazdy do rozwiązywania tego typu krytycznych problemów.
  2. Wypracowanie nowego standardu współpracy przy usuwaniu skutków zdarzeń drogowych. Z racji na to, że przepisy tylko w bardzo ograniczonym stopniu pozwalają na aktywne wykonywanie różnych czynności na drodze przez pracowników nadzoru ruchu, jak i na niewystarczający poziom szkoleń dla „kierujących ruchem”, należałoby zaproponować ewentualne zmiany prawne oraz przygotować dedykowane (wzorcowe) szkolenie dla pracowników nadzoru ruchu.
  3. Dalsze zbieganie o nadanie statusu funkcjonariuszy publicznych pracownikom nadzoru ruchu, kontrolerom biletów i prowadzącym pojazdy.

Ważnym elementem obrad komisji było uczestnictwo w warsztacie przeprowadzonym przez instruktorów Straży Miejskiej w Krakowie. W ramach długiej i owocnej współpracy krakowskiego MPK zarówno z Komendą Miejską Policji, jak i ze Strażą Miejską, przyjęto zasadę odbywania wspólnych przygotowań, warsztatów i ćwiczeń. I rzeczywiście praktyka ta zapewnia dużo lepszą efektywność wspólnych działań. Pracownicy MPK w lepszy sposób funkcjonują m.in. w trakcie wspólnych, mieszanych patroli.

Obrazek wyróżniający: fot. MPK Poznań

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.