Scroll Top

Komisja BHP oraz Pracowników Nadzoru Ruchu IGKM w Nowym Sączu, 26-27 września 2023

received_1283724282331590

Komisja BHP i Pracowników Nadzoru Ruchu IGKM spotkała się w dniach 26-27.09.2023 r. w Rytrze koło Nowego Sącza. W obradach Komisji uczestniczyło prawie 90 osób, co stawia tę dotychczas najmniejszą liczebnie komisję izbową w zupełnie nowym świetle.

Omówiono zmiany dot. ochrony przewidzianej dla kierowców i motorniczych, którzy uzyskali status funkcjonariusza publicznego – zasady określone w Kodeksie karnym. Rozmawiano również o podejmowaniu dalszych starań w sprawie uzyskania statusu funkcjonariusza publicznego dla pracowników Nadzoru Ruchu. Uznano za konieczne wskazanie konkretnych zadań, podczas wykonywania których taki pracownik powinien być objęty statusem funkcjonariusza.

Prezentacja przedstawiona przez przedstawiciela firmy Mentor ukazała ciekawe rozwiązania, pozwalające na prawne wsparcie pracowników ruchu. Interesującą propozycję omówili przedstawiciele MPK Poznań, którzy opisali porozumienie zawarte z Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu. Na jego podstawie pracownicy MPK Poznań mogą zarówno telefonicznie, jak i w sposób stacjonarny, otrzymać wsparcie w sytuacjach kryzysowych, w tym również w sytuacji zaistnienia wypadku komunikacyjnego.

Podczas obrad w gronie pracowników BHP skupiono się na następujących tematach:

 1. Przedstawiono ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy „kierowca autobusu”. Komisja stwierdziła, że brak jest możliwości ujednolicenia tej oceny na stanowisku pracy kierowcy autobusu we wszystkich miastach. Wspólnie określono listę zagrożeń, które mogą wystąpić na stanowisku kierowcy autobusu oraz środków zaradczych ograniczających ich oddziaływanie.
 2. MPK Kraków przedstawiło pierwsze doświadczenia z obsługi autobusów wodorowych.
 3. Omówiono zasady próbnej ewakuacji pracowników z obiektów na przykładzie MPK Poznań. Członkowie Komisji byli zgodni co do słuszności przeprowadzania ww. ćwiczeń nawet w sytuacji, gdy przepisy do tego nie obligują
 4. Firma SUSKI zaprezentowała system służący do zabezpieczenia pracownika przy pracy na wysokości w eksploatowanych już urządzeniach podnoszących, do pracy np. przy sieci trakcyjnej.
 5. Firma KRAUSE przedstawiła rozwiązania przystosowane do pracy na dachu pojazdu, w tym również od tzw. czoła pojazdu, zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej.
 6. Członkowie Komisji w toku dyskusji podjęli decyzję o spisaniu wspólnych uwag do treści rozporządzenia w sprawie bhp. Uwagi będą konsultowane wśród członków Komisji.

Podczas równolegle prowadzonych obrad w gronie pracowników Nadzoru Ruchu skoncentrowano się na następujących tematach:

 1. Przedstawiono wykonane dotychczas przez IGKM czynności zmierzające do nadania statusu funkcjonariusza publicznego pracownikom Nadzoru Ruchu.

Komisja zgodnie stwierdziła, że niezbędne jest przyznanie ochrony prawnej funkcjonariusza publicznego pracownikom Nadzoru Ruchu w publicznym transporcie zbiorowym na czas wykonywania obowiązków służbowych. W związku z tym zostanie ponownie złożony wniosek do ustawodawcy.

W trakcie wykonywania interwencji często dochodzi do agresji ze strony uczestników ruchu drogowego, pasażerów i innych osób. W tym przypadku brak jest jakichkolwiek uregulowań prawnych chroniących pracowników Nadzoru Ruchu przed agresją. Działają oni głównie w trybie ratowania życia jako ratownicy drogowi, dowodzą akcją ratunkową na miejscu zdarzenia do momentu przejęcia dowództwa przez Straż Pożarną, odejmują wiążące decyzje, wydają polecenia obywatelom i kierującym pojazdy. Wykonywaniem w/w czynnościami często narażają się wbrew własnej woli na ataki osób, w odniesieniu do których permanentnie, a nie z uwagi na szczególną sytuację, realizują określone obowiązki zawodowe związane z ratowaniem ich życia lub zdrowia oraz ochroną mienia. Ze względu na powyższe, konieczne jest usankcjonowanie prawne służby zabezpieczającej funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego tramwajowego i autobusowego.

 1. Komisja omówiła temat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w związku z prowadzeniem pojazdu uprzywilejowanego.

Przedstawiciele obecnych na komisji firm i miast wypowiedzieli się, jakie stosują procedury, jakie są korzyści, a jakie zagrożenia dla prowadzącego radiowóz. Wymiana doświadczeń w w/w temacie dała możliwość „zapożyczenia” dobrych pomysłów, zwiększających bezpieczeństwo kierowców radiowozów.

Tematem dodatkowym było ”Opłacanie przez pracodawcę dodatkowych składek ZUS w związku z pracą w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze”.

Pracownicy prowadzący etatowo uprzywilejowany radiowóz nabywają prawa do wcześniejszej emerytury poprzez pracę o szczególnym charakterze. W dniu 16.08.2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Uznano, że potrzebne jest zniesienie wymogu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wykonywanej przed dniem 1 stycznia 1999 r., jako warunku nabycia prawa do emerytury pomostowej. To dobra wiadomość dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, którzy zatrudnili się po 1 stycznia 1999 r. Warunkiem możliwości skorzystania z tych uprawnień jest opłacanie przez pracodawcę dodatkowych składek ZUS i udokumentowanie szczególnych warunków lub szczególnego charakteru stanowiska pracy.

 1. Kolejnym tematem były „Przewrócenia w komunikacji miejskiej – profilaktyka wśród kierowców i pasażerów”.

Przeprowadzono dokładną analizę statystyk związanych z przewróceniami w pojazdach komunikacji publicznej z kilku miast Polski. Komisja potwierdziła, że głównymi przyczynami przewróceń pasażerów w komunikacji miejskiej są zajechania drogi, wtargnięcia pieszych, nietrzymanie się uchwytów w pojeździe przez pasażerów. Uznano, że warto prowadzić kampanię informacyjną dla prowadzących pojazdy podczas szkoleń, instruktarz drogą elektroniczną oraz kontynuować kampanie informacyjne dla pasażerów i innych uczestników ruchu. Istotnym elementem niwelującym zdarzenia związane z winy kierującego byłoby prowadzenie (KTJ) Kontroli Techniki Jazdy.

Ponownie wybrano Sylwię Wąsowicz – na przewodniczącą Komisji oraz Arnolda Nowaka – na wiceprzewodniczącego Komisji

Po zakończeniu obrad w części plenarnej uczestnicy Komisji dzięki uprzejmości Zarządu MPK Nowy Sącz zwiedzili:

 • zajezdnię autobusową w Nowym Sączu gdzie udało się nam zobaczyć takie obiekty jak hale warsztatowe, myjnię oraz stację tankowania autobusów CNG;
 • punkty socjalne dla kierowców usytuowane na terenie miasta – obiekty charakteryzowały się dużym standardem wyposażenia i czystości, spełniały wytyczne rozporządzenie w sprawie bhp w komunikacji,
 • pomieszczenia pracowników Nadzoru Ruchu.

Zwiedzanie tego typu obiektów pozwala członkom Komisji na zaobserwowanie zabezpieczeń, urządzeń, maszyn, rozwiązań technicznych itp. zastosowanych na poszczególnych zajezdniach.

Więcej informacji w grudniowym numerze „BKM”.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.