Biuletyn 141

ZASOBY LUDZKIE W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

PRACA KOBIET W TRANSPORCIE MIEJSKIM
Praca w sektorze transportu publicznego, szczególnie na stanowiskach kierowców i motorniczych oraz innych stanowiskach operacyjnych, jest tradycyjnie zdominowana przez mężczyzn. Obraz ten ulega jednak w ostatnich latach pewnej zmianie. W maju br. przeprowadziliśmy wśród naszych Członków ? operatorów komunikacji miejskiej badanie statystyczne dotyczące pracy kobiet w naszym sektorze. Badanie to zostało zainicjowane przez Europejską Akademię EVA, która, wspólnie z UITP oraz ETF1 uczestniczy w projekcie WISE II, będącym kontynuacją projektu WISE2 dotyczącego dostępu kobiet do stanowisk pracy w sektorze transportu publicznego.
str. 6

MODEL PRACY PSYCHOLOGA W MPK-ŁÓDŹ SP. Z O.O.
Psycholog na etacie ? nie w ramach zlecenia czy zaproszony do współpracy w wyniku konieczności (np. do poprowadzenia szkolenia bhp) ? pojawił się w spółce MPK-Łódź w 2014 roku. Decyzja Zarządu o jego zatrudnieniu była przede wszystkim efektem refleksji po tragicznych zdarzeniach z 6 stycznia 2014 roku. Niniejszy artykuł, na zasadzie dobrych praktyk, wskazuje w jaki sposób podejść do pojawienia się i funkcjonowania w firmie zajmującej się komunikacją miejską, psychologa. Pokazuje początkowe założenia co do pracy psychologa, przyjęte zasady jego działania, obszary, które mocno ewoluowały (i ewoluują nadal) od koncentracji na profilaktyce uzależnień i zarządzaniu stresem pracowników do wielu dziedzin poza rozumianą stricte pomocą psychologiczną. Przedstawione zostały również skutki i efekty ponad dwuletniej obecności psychologa w spółce i potencjalne kierunki rozwoju jego działalności.
str. 11

PROPOZYCJE DOTYCZĄCE NOWELIZACJI ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Celem nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej jest dostosowanie go do aktualnych wymagań oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również środków technicznych stosowanych w autobusach, tramwajach i infrastrukturze komunikacyjnej, halach, warsztatach, stacjach paliw i placach postojowo-manewrowych. Powołany przez Komisję BHP IGKM zespół roboczy zbierał opinie odnośnie propozycji zmian poszczególnych zapisów rozporządzenia, aby w maju 2016 r., przed kolejnym posiedzeniem Komisji BHP w Łodzi, propozycje te scalić oraz przygotować jednolity tekst proponowanej nowelizacji rozporządzenia. Opracowany projekt został przesłany do operatorów i organizatorów zrzeszonych w IGKM do konsultacji.
str. 17

ZAPLECZE SANITARNE DLA PRACOWNIKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W SIECI ZKM W GDYNI
Podnosząc jakość usług w komunikacji miejskiej nie sposób pominąć najważniejszego czynnika, jakim są prowadzący pojazdy. Zgodnie z przyjętymi standardami pracownicy ci powinni mieć dostęp do podstawowego zaplecza socjalno-sanitarnego. Niestety nie wszędzie tak jest, co ma związek z określeniem sposobu finansowania takiego zaplecza. Przedstawiciele ogólnopolskich organizacji związkowych za wzór rozwiązań stawiają zaplecze sanitarne zarządzane przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Autor artykułu pokrótce przedstawia zręby tego systemowego rozwiązania.
str. 20

ZAWODOWY KIEROWCA AUTOBUSU POTRZEBNY OD ZARAZ…!
Procesy demograficzne zachodzące w naszym kraju ujawniają z coraz większym natężeniem lokalne problemy z pozyskiwaniem nowych pracowników komunikacji miejskiej. Nawet ci, którzy nie mają trudności z rekrutowaniem odpowiedniej liczby nowych kierowców, podkreślają, że w ostatnich latach znacząco spadł poziom dostępnych na rynku kandydatów do pracy. Od lat szczególnym miejscem na mapie Polski jest Opolszczyzna, której młodzi mieszkańcy z łatwością znajdują dobrze płatną pracę w Niemczech. Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom tego zjawiska, kierownictwo dwóch przewoźników, konkurujących ze sobą o pracowników, postanowiło współpracować ze sobą w tej kwestii. MZK Opole Sp. z o.o. oraz Bus Service Sp. z o.o. z grupy Sindbad realizują właśnie bardzo interesujący projekt edukacyjny.
str. 24

REKRUTOWANIE PRACOWNIKÓW Z ODWAGĄ I WIARĄ W SIEBIE
Transport publiczny wciąż musi się adaptować do trudnego rynku pracy. Rekrutowanie personelu stanie się bardziej wymagające. Aby osiągnąć sukces i pozyskać dobrych pracowników, trzeba konkurować z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami, które również poszukują pracowników na rynku pracy. Cyfryzacja oraz praca w sieci stwarzają ramy dla nowoczesnej mobilności, którym towarzyszą gruntowne zmiany w świecie pracy oraz wysokie wymagania w stosunku do pracowników. Ważne jest zatem połączenie tych wyzwań z wyzwaniami odnoszącymi się do rekrutacji personelu.
str. 26

TELEPRACA SZANSĄ DLA PRACOWNIKA I PRACODAWCY
Przeobrażenia na polskim rynku pracy, w tym powstanie wielu nowych zawodów i branż, przyczyniły się do zmiany potrzeb zarówno pracowników, jak i pracodawców. Dodatkowo proces globalizacji, dynamiczny rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych oraz rozwój sektora usług powodują wzrost znaczenia konkurencyjności firm na rynku. W tym aspekcie dostosowują one swoje działania do zmieniających się wymagań rynkowych. Dlatego też coraz większe znaczenie ma poszukiwanie i stosowanie przez pracodawców elastycznych form zatrudnienia. Jedną z nich jest telepraca.
str. 29

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE

PRZEWÓZ ROWERÓW W POZNAŃSKICH ŚRODKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Lawinowo rosnąca w naszym kraju popularność korzystania z rowerów spowodowała przyzwolenie opinii publicznej i władz dla przewożenia jednośladów autobusami i tramwajami. Rodzi to jednak pewne kontrowersje dotyczące bezpieczeństwa i komfortu podróży innych pasażerów w pojazdach. Brak regulacji prawnych na poziomie ogólnokrajowym sprawił, że pojawiły się regulaminy stworzone przez lokalnych operatorów i organizatorów. Poniżej prezentujemy interesujące rozwiązania wdrożone wspólnie przez ZTM i MPK w Poznaniu.
str. 32

PRZEWÓZ ROWERÓW W GDAŃSKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Udział komunikacji rowerowej w ruchu miejskim jest z roku na rok coraz większy. W związku z tym coraz bardziej istotna staje się kwestia przewozu rowerów środkami transportu zbiorowego. Z powodu braku regulacji prawnych odnoszących się do obszaru komunikacji miejskiej i wynikających z tego problemów, zgłaszanych do Izby przez naszych Członków, prezentujemy przykład dobrej praktyki z Gdańska polegającej na przystosowaniu pojazdów komunikacji miejskiej do przewozów rowerów.
str. 34

OPCJE FINANSOWE ODNOWY TABORU W PRZEDSIĘBIORSTWACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Przed operatorami publicznego transportu zbiorowego, chcącymi zaspokoić coraz wyższe oczekiwania pasażerów, stoi zadanie ciągłej wymiany taboru. Autor artykułu opisuje trzy możliwości finansowe, które mogą być używane w celu odnowy środków przewozowych.
str. 36

OJCIEC ŚWIĘTY POJECHAŁ TRAMWAJEM
Po raz pierwszy w historii Ojciec Święty na oficjalne spotkanie pojechał tramwajem. Jest to całkowicie bezprecedensowe wydarzenie w historii wizyt znamienitych gości nie tylko w wymiarze naszego kraju, ale o światowym znaczeniu. Jeszcze większym powodem do dumy i radości jest fakt, że Papież podróżował po Krakowie tramwajem Twist 2014N ?Krakowiak? wyprodukowanym przed polską Pesę Bydgoszcz S.A. Ojciec Święty na pokładzie został przywitany przez Zarząd MPK S.A., a na zakończenie podróży rozmawiał również z motorniczymi. W ten spektakularny sposób podkreślono znaczenie komunikacji miejskiej w życiu współczesnych aglomeracji. Żadna akcja promocyjna nie miałaby takiego efektu, jak opisywany papieski przejazd tramwajem. Pomysł, aby Papież Franciszek pojechał tramwajem był nawiązaniem do czasów, kiedy ówczesny kard. J. M. Bergoglio korzystał z publicznego transportu zbiorowego, m.in. metra, przemieszczając się po metropolii Buenos Aires. Ponadto Papież w swojej encyklice ?Laudato Si? wielokrotnie podkreśla, że troska o środowisko naturalne jest ważna, a tramwaj jest przecież pojazdem niskoemisyjnym.
str. 38

TECHNIKA AUTOBUSOWA
PRZETARGI NA DOSTAWĘ AUTOBUSÓW NISKOEMISYJNYCH W MPK KRAKÓW
MPK S.A. w Krakowie przeprowadziło w latach 2013-2015 testy autobusów elektrycznych. Autor tekstu opisuje, jaki wpływ miały one na określenie warunków przetargowych na zakup autobusów o takim napędzie, zgodnie z polityką taborową organizatora komunikacji w mieście. Tekst jest rozwinięciem bardzo interesującej prezentacji wygłoszonej na Komisji Taboru Autobusowego IGKM w Gdyni.
str. 39

INFORMACJA O EKSPLOATACJI AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH SOLARIS U12E W WARSZAWIE
W związku z rosnącymi wymaganiami środowiskowymi sektor transportu powinien ograniczyć emisję zanieczyszczeń (do 2050 roku o co najmniej 60% w porównaniu z rokiem 1990). Jeszcze wcześniej, do 2030 roku, należy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w sektorze w porównaniu z poziomem z 2008 r. Aby temu sprostać, podejmowane są m.in. działania mające na celu zmniejszenie poziomu emisji emitowanych przez pojazdy komunikacji miejskiej. Można do nich zaliczyć zarówno rozwiązania organizacyjne, jak również wprowadzanie innowacji technicznych, w tym pojazdów z napędami alternatywnymi. Polskie miasta kupują obecnie tabor niskoemisyjny i sprawdzają, podczas kilkumiesięcznych testów, czy spełnia on oczekiwania pasażerów oraz jakie oszczędności przynosi samorządom. W poniższym artykule przedstawiono wyniki pomiarów efektywności energetycznej autobusów elektrycznych Solaris Urbino 12 na podstawie ich dziesięciomiesięcznej eksploatacji w MZA w Warszawie.
str. 42

TECHNIKA TRAMWAJOWA

INTELIGENTNY POMIAR ENERGII W TRAMWAJACH
Zapotrzebowanie na energię elektryczną nieustannie wzrasta. Rośnie również świadomość potrzeby ograniczania zużycia prądu oraz wymiernych korzyści, jakie przynoszą inwestycje w nowoczesne, oszczędne urządzenia. W tym kontekście ekonomiczne i ekologiczne zalety transportu tramwajowego prezentują się jeszcze wyraźniej. Nowoczesne pojazdy są coraz bardziej oszczędne, wygodne i komfortowe, a centra miast dostosowywane do obsługi dużej liczby pasażerów. Czy jednak jesteśmy w stanie realnie zweryfikować, ile tak naprawdę dany tramwaj zużywa energii na danej trasie lub który z naszych wagonów jest oszczędniejszy?
str. 47

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA SYSTEMU KONSTRUKCJI NOŚNEJ SIECI TRAKCYJNEJ ZASILAJĄCEJ NAPĘDY W TRANSPORCIE SZYNOWYM
Efektywność transportu szynowego, w szczególności tramwajów i kolei, bazuje na elementach konstrukcyjnych, których niezawodność wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo i sprawność całego systemu. Jedyną grupą elementów górnej sieci trakcyjnej niemodernizowaną od lat i sprawiającą trudności eksploatacyjne są elementy połączeń nośnych, tj. konstrukcje służące do podwieszania sieci do konstrukcji wsporczych, urządzenia naprężające sieć trakcyjną oraz inne elementy mocowań. W związku z tym w roku 2012 w firmie MABO Sp. z o.o. narodził się pomysł przebadania obecnych rozwiązań, ich zalet i wad oraz na podstawie tak uzyskanej wiedzy, opracowania nowych rozwiązań, które będą pozbawione wad starych, zachowując i poszerzając ich wachlarz zalet.
str. 49

INFORMACJE IZBY

KOMISJA AUTOBUSOWA IGKM, GDYNIA
str. 51

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY IGKM, ŁÓDŹ
str. 52

KOMISJA ZASILANIA IGKM, USTROŃ
str. 53

KOMISJA ZARZĄDÓW TRANSPORTU IGKM, TYCHY
str. 53

KOMISJA EKONOMICZNA IGKM, POZNAŃ
str. 54

INFORMACJE PRAWNE

DOPŁATY DO ULG USTAWOWYCH W 2017 R. NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH
Omawiane w czerwcu br. na XXXVI KZKM w Łodzi przez dyr. Bogdana Oleksiaka ? Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wstępne propozycje zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie przesunięcia terminów zawartych w przepisach przejściowych i końcowych zostały właśnie uchwalone. Nowa ustawa uzyskała już podpis Prezydenta i wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania.
str. 55

RZĄDOWE PROPOZYCJE ZMIAN W USTAWIE O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM
Sejmowa debata w dniu 20 lipca br. nad sprawozdaniem Komisji Infrastruktury o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk nr 716) była okazją do przedstawienia przez Jerzego Szmita – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa założeń do przygotowywanych w resorcie transportu dużych, a zarazem koniecznych ? w opinii inicjatorów ? zmian tej ustawy.
str. 56

STANOWISKO IGKM WOBEC PLANÓW MIiB W ZAKRESIE ZMIAN W USTAWIE O PTZ
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wystosowała w dniu 10 sierpnia br. oficjalne pismo do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w którym wyraziła swą negatywną opinię na temat zamierzeń resortu przedstawionych przez Podsekretarza Stanu w MIiB Jerzego Szmita. Izba wskazała także listę najistotniejszych zmian, które należałoby wprowadzić do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w najbliższym czasie, a które to znalazły się m.in. we wnioskach z ostatniego Zjazdu Komunikacji Miejskiej w Łodzi.
str. 58

Zostaw komentarz

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.