PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER SIERPIEŃ 2020 r.

 1. NOWE PRZEPISY

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 => zobacz

 • W przepisach art. 2-14 wskazano zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom (definicja w art. 2 ust. 2), którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych wynikających z rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 powodującym chorobę zakaźną oraz działania podejmowane w celu zapobiegania i przeciwdziałania im oraz ich zwalczania. Umowy kredytu z dopłatą mogą być zawierane do dnia 31 grudnia 2020 r. (art. 5).
 • Ustawa wprowadza uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (art. 15-25).
 • Wprowadzenie możliwości przeprowadzenia kontroli lub niektórych jej czynności w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – za zgodą przedsiębiorcy, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej (art. 65).
 • Ustawa doprecyzowuje zasady pracy zdalnej pracowników (art. 77 pkt 1). Dodatkowo ustawa przewiduje możliwość wysłania pracownika przez pracodawcę na zaległy urlop nawet bez jego zgody.
 • Możliwość dla podatników uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań zapłaconych, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów, albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 (art. 30 pkt 4 tj. art. 52zb. i art. 32 pkt 5 tj. art. 38t).
 • Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (art. 77 pkt 16, tj. art. 15gg).
 • Jeżeli do utrzymania ciągłości działania istotnych usług służących bezpośrednio przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, w szczególności w zakresie telekomunikacji, łączności publicznej, transportu, świadczeń zdrowotnych, energetyki, handlu, gospodarki wodnej lub kanalizacyjnej, oczyszczania ścieków, porządku publicznego, obronności, niezbędne jest projektowanie, budowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, remont, utrzymanie lub rozbiórka obiektów budowlanych – nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktów planistycznych, o których mowa w tej ustawie, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a w przypadku konieczności poszerzenia bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych, także przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 3, 4 i 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art. 77 pkt 7 ustawy dodający art. 12b).

Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców => zobacz

 • Ustawa określa warunki, tryb i formy udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom na ich: 1) ratowanie, 2) tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, 3) restrukturyzację.
 • Ustawa wskazuje, iż pomoc na zasadach określonych w ustawie może być udzielona przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Zgodnie z ustawą, pomoc na ratowanie i restrukturyzację może być udzielona przedsiębiorcy niewypłacalnemu w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe. Z kolei pomoc na tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może być udzielona mikro-, małemu i średniemu przedsiębiorcy.
 • Zgodnie z ustawą, pomoc może być udzielana, jeżeli zapobiega i prowadzi do ograniczenia trudności społecznych lub przezwyciężenia niedoskonałości rynku, w przypadku gdy bez jej udzielenia cel ten nie zostałby osiągnięty lub zostałby osiągnięty w mniejszym zakresie. Przez trudności społeczne lub niedoskonałości rynku rozumie się również ryzyko opuszczenia rynku przez przedsiębiorcę znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej w wyniku trudności związanych z zaistnieniem epidemii COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów à=> zobacz

 • Rozporządzenie określa rodzaj i zakres danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa => zobacz

 • Rozporządzenie określa sposób ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa, w odniesieniu do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami =>zobacz

 • ORZECZNICTWO

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2020 r., III SA/Lu 690/19 => zobacz

 • Ustawowym wymogiem udzielenia licencji na wykonywanie transportu drogowego jest posiadanie przez przedsiębiorcę dobrej reputacji. Wymóg dobrej reputacji w rozumieniu ustawy nie jest spełniony, jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.
 • W postępowaniu administracyjnym w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji przewoźnika drogowego organ nie bada okoliczności popełnienia czynu, za który przewoźnik drogowy został skazany prawomocnym wyrokiem. Stwierdzenie, że wobec przewoźnika drogowego wydany został prawomocny wyrok skazujący za przestępstwo polegające na poważnym naruszeniu przepisów krajowych w zakresie prawa o ruchu drogowym, zobowiązuje organ do wydania decyzji stwierdzającej utratę dobrej reputacji.
 • Bez znaczenia jest okoliczność, że skarżący w chwili popełnienia przestępstwa kierował pojazdem jednośladowym i nie wykonywał transportu drogowego. Przestępstwo z art. 178a § 1 Kodeksu karnego[1] jest przestępstwem w zakresie wymogu dobrej reputacji.
 • Przedsiębiorca skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo polegające na kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości nie gwarantuje bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 5 marca 2020 r., II SA/Bk 72/20 => zobacz

 • Przepis art. 92a ust. 2 u.t.d.[2] stwarza domniemanie odpowiedzialności osoby wykonującej czynności związane z przewozem drogowym. Dlatego, co do zasady, bez znaczenia są okoliczności, w jakich doszło do powstania naruszeń. To na podmiocie odpowiedzialnym ciąży obowiązek wykazania okolicznościami sprawy i dowodami, że nie miał wpływu na powstanie naruszenia, a naruszenie nastąpiło wskutek zdarzeń i okoliczności, których podmiot nie mógł przewidzieć. Winny to być obiektywne przeszkody nieprzewidywalne. Nie mieści się w nich brak nadzoru osoby odpowiedzialnej za transport w przedsiębiorstwie nad środkiem transportu i brak kontroli przebiegu czynności transportowych.
 • Odpowiedzialność za wykonywanie przewozu przez kierowcę, który nie posiada badań lekarskich i psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy ponosi zarządzający transportem w przedsiębiorstwie lub inna osoba wykonująca czynności związane z transportem drogowym. Odpowiedzialność ma charakter obiektywny a zatem jest niezależna od zawinienia ponoszącego odpowiedzialność. 
 • Nie ma zatem znaczenia, czy i w jakim zakresie faktyczne zlecenie kontrolowanego przewozu odbyło się poza wiedzą skarżącej, właścicielki środka transportu i jednocześnie właścicielki przewożonego ładunku, jako takiej będącą osobą odpowiedzialną za wykonywanie spornego przewozu. 
 • Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę, który: nie posiada orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz, który nie posiada orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, sankcjonowane jest odpowiednio w punktach 4.2 i 4.3 załącznika nr 4, karą w wysokości 1000 złotych za każde naruszenie.

Uchwała nr 21/31/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 22 lipca 2019 roku => zobacz

 • Gminy mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Udzielenie pomocy finansowej powinno nastąpić co do zasady na podstawie uchwały budżetowej obowiązującej w roku udzielenia pomocy.
 • PUBLIKACJE BRANŻOWE
 • 45 mln zł na transport osób niepełnosprawnych, Gazeta Prawna, 24.06.2020 r. => zobacz
 • Dojazd do szkoły z dopłatą z lex PKS, Gazeta Prawna, 22.06.2020 r. => zobacz
 • Bruksela stanęła po stronie konsumentów ws. bonów turystycznych, Rzeczpospolita, 03.07.2020 r. => zobacz
 • Parlament Europejski przyjął Pakiet Mobilności, Rzeczpospolita, 09.07.2020 r. => zobacz
 • Dlaczego opłaty za przystanki nie zależą od wielkości autobusu, Gazeta Prawna, 08.03.2019 r. => zobacz
 • Przewoźnik nie musi robić kontroli granicznej, Gazeta Prawna, 19.01.2019 r. à zobacz
 • Nowoczesne płatności w transporcie publicznym, Dziennik Gazeta Prawna, 27.03.2019 r. => zobacz
 • Transport zero emisyjny dla branży komunalnej, Przegląd Komunalny 2020/7 => zobacz
 • Akty prawa miejscowego w procesie organizowania publicznego transportu zbiorowego, red. K. Ziemski, A. Misiejko, Warszawa 2020 => zobacz

[1] Art. 178a § 1 KK: Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

[2] Zarządzający transportem, osoba, o której mowa w art. 7c, a także każda inna osoba wykonująca czynności związane z przewozem drogowym, która naruszyła obowiązki lub warunki przewozu drogowego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 złotych do 2000 złotych za każde naruszenie

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.