Scroll Top

PRAWO TRANSPORTOWE NEWSLETTER PAŹDZIERNIK 2023 r.

transport-tourism-road-trip-people-concept-close-up-bus-driver-selling-ticket-passenger

1. NOWE PRZEPISY

W dniu 29.09.2023 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2070 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy [Dz. U. 2023 r. poz.  2070] =>   zobacz

 • przedtem do wydania profilu kierowcy zawodowego oraz karty kwalifikacji kierowcy wymagano świadectwa kwalifikacji zawodowej wydanego w Polsce. Zmiana polega na zastąpieniu wyrażenia „wydane w Rzeczypospolitej Polskiej” wyrażeniem „w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej” przez co wydanie przedmiotowej karty i profilu będzie następować również na podstawie świadectw kwalifikacji zawodowej wydanych poza Polską.
 • Nowelizacja wprowadziła obowiązek tłumaczenia na język polski przedkładanego prawa jazdy.
 • warunkiem wydania karty kwalifikacji kierowcy jest wystąpienie do właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, które wydało świadectwo kwalifikacji zawodowej, kartę kwalifikacji kierowcy, prawo jazdy z wpisem kodu 95, o potwierdzenie danych zamieszczonych na oryginale dokumentu.

W dniu 18.10.2023 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2241 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli przewozu drogowego [Dz. U. 2023 r. poz. 2241] =>   zobacz

 • zmiana wprowadza nowy wzór protokołu kontroli drogowej, który obowiązuje od 19.10.2023 r.

W dniu 18.10.2023 r. w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Infrastruktury pod pozycją 42 zostało opublikowaneZarządzenie Ministra Infrastruktury nr 24 z 17 października 2023 r. w sprawiezatwierdzenia Regulaminu przeprowadzenia egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym [Dz. U. M. I. 2023 r. poz. 42] =>   zobacz

 • Regulamin określa warunki i tryb przeprowadzenia egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym przez komisję egzaminacyjną, o której mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym.

2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

 • W październiku 2023 r. nie zostały ogłoszone żadne projekty zmian przepisów, o których należałoby wspomnieć w tym newsletterze.

3. ORZECZNICTWO

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Szczecinie z 21 września 2023 r. II SA/Sz 586/23 => zobacz

 • Przewoźnik przewożący ściśle określonych z imienia i nazwiska niepełnosprawnych uczniów poruszających się z wykorzystaniem wózka inwalidzkiego odbierał pasażerów z miejsca ich zamieszkania, modyfikując trasę i godziny przewozu, dostosowując je do zmieniających się potrzeb.
 • Przewoźnik uznał, że skoro nie ma ani stałej trasy czy stałych godzin („przewóz popołudniowy nie później niż o godz. 15.00”) to wykonuje przewóz okazjonalny, a nie przewóz regularny specjalny.
 • WSA w Szczecinie wskazał, że podstawowymi dwoma cechami charakteryzującymi przewóz regularny specjalny jest regularność przewozu oraz przewożenie określonej kategorii osób (pasażerów), z wyłączeniem innych osób.
 • WSA w Szczecinie uznał, że zmiana czasu czy trasy przewozu spowodowana potrzebami uczniów nie pozbawia takiego przewozu regularności.
 • WSA w Szczecinie uznał, że skoro przejazdy odbywały się dwa razy dziennie w godzinach 7:50- 8:30 oraz 13:45-14:30, to przewoźnik wykonywał przewozy regularne specjalne o których mowa w art. 4 pkt 9 ustawy o transporcie drogowym, a ponieważ przewoźnik nie miał  zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w transporcie drogowym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o transporcie drogowym – sąd uznał, że była podstawa do nałożenia kary za wykonywania przewozu regularnego specjalnego bez wymaganego zezwolenia.
 • WSA w Szczecinie uznał, że nie ma podstaw nałożenia kary wykonywanie przewozu regularnego pojazdem innym niż autobus.

Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu z 28 września 2023 r. sygn. I C 233/23 => zobacz

 •  Organizator publicznego transportu zbiorowego reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika nie przedłożył Sądowi żadnych dokumentów, które potwierdzałyby, że w dniu 9 stycznia 2016 r. i w dniu 21 stycznia 2016 r. pozwany pasażer korzystał z komunikacji miejskiej nie posiadając ważnego biletu.
 • Sąd oddalił powództwo bo Powód nie dowiódł istnienia dochodzonej wierzytelności. Sąd przypomniał, że obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach (art. 3 k.p.c.), a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 k.p.c.) spoczywa na stronie, która z faktów tych wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.).

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 września 2023 r. III SAB/Wr 146/23 => zobacz

 • Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.) przewoźnik ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego, zobowiązany jest załączyć do wniosku o wydanie zezwolenia potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi.
 • Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi jest jednym z dokumentów, których dołączenie wymagane jest przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym. Dotyczy zatem postępowania w sprawie wydania zezwolenia. Organ, z którym konieczne jest dokonanie uzgodnienia nie prowadzi postępowania w samodzielnej odrębnej sprawie administracyjnej.
 • Uzgodnienie dokonywane przez podmiot administracji publicznej w ramach wykonywania zadań publicznych trzeba traktować jako akt z zakresu administracji publicznej, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Taki akt może być poddany kontroli sądu administracyjnego
 • Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków z ich właścicielem lub zarządzającym nie stanowi żądania wszczęcia postępowania w rozumieniu art. 61 § 1 k.p.a. i nie prowadzi do wszczęcia sprawy, która powinna być zakończona wydaniem decyzji administracyjnej.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z 17 października 2023 r. znak: NP-III.4131.1.516.2023.3 => zobacz

 • Rada podjęła uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grodziski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, w której określiła, dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków.
 • Wojewoda Wielkopolski uznał, że rada, określając w pkt 2 załącznika nr 2 dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku, wykroczyła poza ramy upoważnienia ustawowego i stwierdził nieważność zwrotu „do którego należy dołączyć:

1) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach,

2) aktualny odpis (wydruk) z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,

3) kserokopię zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym„.

 • Wojewoda Wielkopolski przypomniał, że kompetencja rady jest ograniczona do określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego oraz do warunków i zasad korzystania z nich.
 • W ocenie Wojewody „określenie warunków” oznacza „wskazanie czynników, od których uzależnione jest korzystanie z przystanków (np. wymóg posiadania stosownej umowy)”, zaś „określenie zasad” oznacza „wprowadzenie pewnego sposobu postępowania przez określone podmioty w danych okolicznościach czyli  określenie adresatów norm i reguł postępowania w przypadku korzystania przez nich z udostępnionych przystanków.”

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Podlaskiego z 30 października 2023 r. znak: NK-II.4131.230.2023.DM => zobacz

 • Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu, w której zamieściła następujący przepis: „dopuszcza się przewóz innych przedmiotów za zgodą kierowcy i na ryzyko pasażera.”
 • Wojewoda Podlaski stwierdził nieważność w zakresie wyrazów: „i na ryzyko pasażera” wskazując, że odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pasażera ma charakter cywilnoprawny i podlega regulacjom prawa cywilnego (art. 415 k.c.). Skoro ustawodawca rozstrzyga w kodeksie cywilnym kwestie odpowiedzialności deliktowej, zbytecznym jest regulowanie materii objętej przepisami hierarchicznie wyższymi w drodze prawa miejscowego.
 • określenie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze aktu prawa miejscowego odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną podczas przewozu bagażu należy uznać za niedopuszczalne ponieważ akt prawa miejscowego nie może zawierać regulacji dotyczących podstaw i zakresu odpowiedzialności.

4. AKTUALNOŚCI I PUBLIKACJE BRANŻOWE

Kasia Bielecka, PiS obiecał renesans transportu publicznego. Teraz opozycja chce wykorzystać te zawiedzione nadzieje „Gazeta Wyborcza” z 02.10.2023 r.  => zobacz

 • do 80 miast powiatowych nie da się dojechać pociągiem
 • Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych stał się zakładnikiem politycznej „wojenki rządowo-samorządowej”.

Marcin Nagórek, Niepełnosprawne dzieci mogą dowozić do szkół też rodzice. Gmina zwróci pieniądze? „Gazeta Prawna” z 25.10.2023 r. => zobacz

Adrian Karpeta, Jak przekonać do publicznego transportu? W Rybniku mają sposób – darmowe autobusy dla dzieci do 7. roku życia „Gazeta Wyborcza” z 03.11.2023 r. => zobacz

 • dzieci do ukończenia 7. roku życia mogą bezpłatnie jeździć autobusami rybnickiej komunikacji miejskiej. Dzieci nie muszą mieć żadnego dokumentu potwierdzającego wiek – jadą za darmo na podstawie oświadczenia opiekuna.
 • seniorzy po ukończeniu 70. roku życia mogą podróżować rybnicką komunikacją miejską bez biletu na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego datę urodzenia.

Autor: radca prawny Jędrzej Klatka

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.