Scroll Top

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER LISTOPAD 2020 r.

 1. NOWE PRZEPISY

W dniu 16.10.2020 r. w Dzienniku Ustaw 2020 r. pod poz. 1829 zostało ogłoszone Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii => zobacz

 • zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia (w brzmieniu obowiązującym od dnia 17.10.2020 r.): „do odwołania, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 i 2493 oraz z 2020 r. poz. 400, 462, 875 i 1378) oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 50 % liczby miejsc siedzących albo 30 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.”

2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej => zobacz

 • projekt określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej w zakresie: 1) eksploatacji liniowej; 2) obsługi i naprawy tramwajów, trolejbusów i autobusów, zwanych dalej „pojazdami”; 3) przy budowie, konserwacji i naprawach sieci trakcyjnej, torów tramwajowych i innych urządzeń; 4) kierowców i motorniczych pojazdów komunikacji miejskiej
 • projekt określa wymagania które będą musiały spełniać pomieszczenia pracy w zajezdniach i warsztatach
 • projekt określa zasady, które będą obowiązywać przy obsłudze i naprawie pojazdów oraz podczas manewrowania pojazdami na terenach zajezdni i warsztatów
 • projekt określa zasady wykonywania  prac na wysokości oraz prac przy pojazdach
 • projekt określa zasady wykonywania  prac przy sieci trakcyjnej oraz na torowiskach
 • projekt określa wymagania dotyczące warunków pracy prowadzących pojazdy na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej: obowiązkowe będą toalety oraz pomieszczenia przeznaczone do spożywania posiłków z wodą do picia dla prowadzących pojazdy na krańcu linii komunikacyjnej (albo umowa z podmiotem zewnętrznym, który zapewni korzystanie przez prowadzących pojazdy z toalety lub pomieszczenia do spożywania posiłków w odległości nie większej niż 200 m),
 • Kabiny prowadzących nowe pojazdy (czyli pojazdy, które nie były eksploatowane w dniu wejścia w życie projektowanych przepisów) liniowe komunikacji miejskiej powinny być klimatyzowane
 • organizatorze będą mieli 3 lata od wejścia w życie nowych przepisów na wyposażenie końcowych przystanków w toalety oraz pomieszczenia przeznaczone do spożywania posiłków.

3. ORZECZNICTWO

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 11.08.2020 r. sygn.. II Ca 722/20 => zobacz

 • Sąd II instancji dopuścił możliwość nałożenia na pasażera, który podróżował bez biletu, kosztami monitu przedsądowego w wysokości 13,30 złotych,
 • Sąd uznał za niewiarygodne twierdzenia gapowicza, że nie zdążył skasować biletu bo poruszał się z torbami

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2020 r. PN.4131.207.2020 => zobacz

 • uchwalane na gruncie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, warunki i zasady korzystania z udostępnionych operatorom i przewoźnikom przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, stanowią w istocie akt określający zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, o którym stanowi także przepis art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym
 • w zakresie delegacji ustawowej, nie mieści się uprawnienie do decydowania o przebiegu procedury, prowadzącej do zawarcia umowy na udostępnienie przystanku autobusowego. Wyżej wskazana materia należy do sfery wykonawczej.
 • przepisy, dotyczące pisemnego powiadomienia o zamiarze zmiany rozkładu jazdy oraz zmiany ilości przystanków należy ocenić jako wykraczające poza delegację ustawową. Obowiązki te mogą zostać uregulowane jedynie w umowie, nie mogą natomiast być wprowadzane do uchwały.
 • Kształtowanie postanowień umowy powinno mieć miejsce przy jej zawieraniu, a nie w uchwale.

4. PUBLIKACJE BRANŻOWE

Koronawirus a wsparcie dla sektora transportu, Prawo pomocy publicznej  2020 r. nr 5/6  z 2020 r.  str. 14-19 =>zobacz

 • wybuch epidemii koronawirusa ma charakter siły wyższej
 • zgodnie z pkt 15 Komunikatu Komisji Europejskiej nr (2020/C 91 1 (01) z dnia 20.03.2020 r. w sprawie tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” „na podstawie art. 107 ust. 2 lit. b) TFUE państwa członkowskie mogą również wypłacać rekompensaty przedsiębiorstwom w sektorach szczególnie dotkniętych przez epidemię (takich jak transport) lub organizatorom odwołanych wydarzeń z tytułu poniesionych strat będących bezpośrednim skutkiem epidemii. Państwa członkowskie mogą zgłaszać takie środki kompensacyjne, a Komisja będzie je oceniać bezpośrednio na podstawie art. 107 ust. 2 lit. b) TFUE (10). Przewidziana w wytycznych dotyczących ratowania i restrukturyzacji zasada „pierwszy i ostatni raz” (11) nie obejmuje pomocy, którą Komisja uzna za zgodną z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 2 lit. b) TFUE, ponieważ taki rodzaj pomocy nie stanowi pomocy na ratowanie, pomocy na restrukturyzację ani tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego w rozumieniu pkt 71 wytycznych. Państwa członkowskie mogą zatem rekompensować na podstawie art. 107 ust. 2 lit. b) TFUE straty bezpośrednio spowodowane epidemią COVID-19 przedsiębiorstwom, które otrzymały pomoc zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ratowania i restrukturyzacji.” =>zobacz

Elektromobilność w gminach łapie poślizg Gazeta Prawna z 07.10.2020 r. .” => zobacz

 • jednostki samorządu terytorialnego chcą przesunięcia terminu uruchomienia wymaganej liczby ładowarek i odpowiedniego udziału elektryków w posiadanej flocie. Resort klimatu nie wyklucza, że przystanie na część postulatów.

Autor: radca prawny Jędrzej Klatka.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.