Scroll Top

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER KWIECIEŃ 2020 r.

NOWE PRZEPISY

Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw => zobacz

 • 15 r pkt 4 tej ustawy nakłada na operatorów i organizatorów obowiązek wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Do informacji należy dołączyć oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności trudności w realizacji usług transportowych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych => zobacz

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym => zobacz

 

ORZECZNICTWO

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 maja 2012 r. II FSK 1938/10 => zobacz

 • Zapłata ceny biletu miesięcznego, bez względu czy znajdują się na nim informacje pozwalające uznać bilet za fakturę VAT, stanowi przychód podatkowy przewoźnika uzyskany w momencie sprzedaży, o którym mowa w art. 12 ust. 3a u.p.d.o.p.
 • Dla rozliczenia przychodu ze sprzedaży biletów okresowych istotne jest to, czy bilet został sprzedany, a nie to, czy pasażer faktycznie skorzysta z usługi transportu na jego podstawie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 11 grudnia 2019 r. III SA/Łd 833/19 – Uzgodnienie w sprawie udzielenia zezwolenia na przewóz na danej linii komunikacyjnej => zobacz

 • W wypadku orzeczenia opartego na uznaniu administracyjnym organ winien szczegółowo przedstawić motywy rozstrzygnięcia, tak aby nie było wątpliwości, że nie przekroczył on granic swobodnej oceny dowodów (art. 80 k.p.a.), a tym samym że orzeczenie nie jest dowolne.
 • Uzgodnienie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. d1-g u.t.d., stanowi o możliwości wypowiedzenia się przez organ uzgadniający na temat tych okoliczności, które są istotne dla udzielenia zezwolenia na danej linii komunikacyjnej w części obejmującej obszar jednostki samorządu terytorialnego, dla którego organ ten jest miejscowo właściwy. Organ wydający zezwolenie obowiązany jest uwzględnić stanowisko organu uzgadniającego przy rozstrzyganiu wniosku strony.
 • W toku postępowania uzgodnieniowego jego przedmiotem może być wyłącznie przebieg planowanej linii komunikacyjnej, natomiast sprawdzenia, czy projektowana linia stanowić będzie zagrożenie dla już istniejących linii regularnych należy do kompetencji organu rozstrzygającego wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów; to ten organ bada aspekty rynkowe i finansowe związane z powstaniem linii komunikacyjnej.

Pismo Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 lutego 2010 r., IBPBI/2/423-1412/09/JD => zobacz

 • Przychodami nie są więc otrzymane pieniądze jeżeli nie są one zapłatą za wykonanie świadczenia a stanowią jedynie przedpłatę lub zaliczkę na poczet przyszłych świadczeń wykonanych w późniejszym okresie sprawozdawczym. Jeżeli natomiast wystawiono fakturę przed wykonaniem usługi, w związku z otrzymaną zaliczką na poczet jej wykonania, a usługa ta zostanie wykonana w następnym okresie sprawozdawczym, to przychód podatkowy powstanie dopiero w momencie jej wykonania. Z przedstawionego przez Spółkę we wniosku stanu faktycznego wynika, iż z chwilą wydania biletu Spółka dokonuje sprzedaży usługi transportowej.
 • Upływ terminu ważności biletu oznacza, że nabywca nie jest uprawniony do dalszego korzystania z usługi przewozowej. W opisanym przypadku sprzedaż usługi polega na wydaniu biletu okresowego (np. miesięcznego). A zatem za dzień powstania przychodu należy uznać dzień sprzedaży biletu, za który następuje zapłata – zgodnie z regulacją art. 12 ust. 3a u.p.d.o.p. Do opisanego przypadku nie ma zastosowania regulacja art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy, gdyż otrzymana przez Wnioskodawcę należność nie stanowi przedpłaty na poczet świadczonych w przyszłości usług.
 • Dla oceny stanowiska Spółki bez znaczenia pozostaje fakt, iż w Regulaminie zastrzeżono prawo pasażera do zwrotu biletu w określonych sytuacjach i na określonych Regulaminem warunkach. Powstanie przychodu nie pozbawia bowiem Spółki możliwości skorygowania uzyskanego wcześniej przychodu, jeżeli dokonany zostanie zwrot otrzymanej należności, a z charakteru zwrotu nie będzie wynikało, iż jest on następstwem np. wadliwie wykonanej usługi.

Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 lipca 2019 r. 0111-KDIB2-1.4010.155.2019.3.JK – Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży biletów => zobacz

 • Regułą jest, że przychód powstaje w dacie następujących zdarzeń: wydanie rzeczy, zbycie prawa majątkowego lub wykonanie usługi albo częściowe wykonanie usługi, nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności. Zasadą jest, że opodatkowany jest przychód należny co oznacza, że należy zadeklarować przychód dla celów podatkowych niezależnie od faktycznego otrzymania środków pieniężnych.
 • Pierwszeństwo w kształtowaniu daty powstania przychodu ma dzień dokonania czynności – wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, wykonania usługi lub jej częściowego wykonania, przy czym dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności jest ostatecznym terminem, który stanowi o dacie powstania przychodu. Ponadto dodać należy, że jeśli zaistniałe wyżej zdarzenia wystąpią po dniu wystawienia faktury, czy po dniu dokonania zapłaty należności, o momencie powstania przychodu decydują te dni, a nie fakt zaistnienia konkretnego zdarzenia.
 • Momentem uzyskania przychodu, a tym samym i powstania obowiązku podatkowego ze sprzedaży prawa wstępu i wzięcia udziału w konferencji jest dzień wystawienia faktury.

PUBLIKACJE BRANŻOWE

 • Niewydanie zezwolenia przewoźnikowi trzeba uzasadnić, Dziennik Gazeta Prawna, 04.02.2020 r. => zobacz
 • Jak rozliczyć sprzedaż biletów komunikacyjnych, Rzeczpospolita, 31.01.2020 r. =>  zobacz
 • Jak firma transportowa może się bronić przed utratą dobrej reputacji i zawieszeniem zezwolenia na wykonywanie przewozów? Gazeta Prawna,
  07.2019 r. => zobacz

ZAŁĄCZNIKI

załącznik 1 – 0111-kdib-2-1-4010-155-2019-3-jk

załącznik 2 -ibpbi-2-423-1412-09-jd

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.