Scroll Top

KONKURS NA ZAKUP AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH

[vc_row][vc_column][vc_column_text]KONKURS NA ZAKUP AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH

(w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020)

W ramach działania 6.1 POIiŚ na zakup autobusów elektrycznych przeznaczono 300 mln zł. Ogłoszenie o konkursie nastąpi na przełomie maja i czerwca 2018 r., rozpoczęcie naboru odbędzie się w IV kwartale 2018 r., a maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych.

Ocena nastąpi na podstawie kryterium wyboru projektów na stronie https://www.pois.gov.pl

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

 • miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne,
 • 122 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
 • zarządcy infrastruktury i operatorzy transportu publicznego.

Naborem i oceną wniosków aplikacyjnych zajmuje się Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Każdy projekt przechodzi dwa stopnie oceny: formalną i merytoryczną.

WYBRANE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH

Zmniejszenie emisji w niższych warstwach atmosfery oraz CO2 – Ocena, na ile w ujęciu procentowym zmniejszą się emisje z linii transportu publicznego objętych projektem

Promocja transportu zbiorowego – Ocena, czy tabor sfinansowany w ramach projektu będzie objęty działaniami na rzecz promocji transportu publicznego

Działania na rzecz ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej – Ocena, czy w mieście realizowana jest kompleksowa polityka na rzecz gospodarki niskoemisyjnej

Polityka transportowa nakierowana na zmniejszenie emisyjności transportu – Ocena, czy w mieście prowadzone są działania ograniczające ruch komunikacji indywidualnej oraz ograniczenie hałasu w transporcie[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][gem_quote]Do 31 maja br. Istnieje możliwość wypełnienia ankiety przez potencjalnych wnioskodawców na stronie https://www.pois.gov.pl/ankieta-miasta

[/gem_quote][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Finansowanie transportu publicznego w perspektywie budżetowej 2014-2020

W perspektywie finansowej 2014 – 2020 Polsce przyznano 72,9 mld euro na realizację polityki spójności. W dziedzinie transportu nacisk kładziony jest na czystą komunikację – preferowany jest rozwój komunikacji szynowej, ale finansowane są także inne formy transportu niskoemisyjnego, jak trolejbusy czy autobusy elektryczne. Na projekty transportu miejskiego przeznaczono dofinansowanie w wysokości 4 269 mln euro, z tego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 2 299 mln euro,  16 Regionalnych Programów Operacyjnych  – 1 530 mln euro, PO Polska Wschodnia – 440 mln euro. Alokacja środków unijnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (największy program w historii UE) wynosi 115,3 mld zł, z czego na sektor transportu przypada 83,35 mld zł, w tym na transport miejski 9,7 mld zł (12%). W programie tym projekty wybierane są do dofinansowania w trybie konkursowym i pozakonkursowym.

W sektorze transportu miejskiego wsparciem są objęte:

 1. Projekty infrastrukturalne:
 • sieci tramwajowe;
 • rozbudowa warszawskiego metra;
 • elementy wyposażenia dróg niezbędne do wprowadzenia priorytetu dla transportu miejskiego.
 1. Projekty taborowe:
 • zakup taboru tramwajowego;
 • zakup taboru autobusowego: autobusy elektryczne, hybrydowe, oraz wykorzystujące paliwa alternatywne lub diesel z normą EURO 6;
 • tabor metra.

Opracowano na podstawie materiału dostarczonego przez  Małgorzatę Zielińską, Zastępcę Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.