Scroll Top

Komisja Ekonomiczna oraz Komisja Zarządów Transportu IGKM, Toruń

W dniach 16-17 maja 2019 r. w Toruniu odbyło się połączone posiedzenie Komisji Ekonomicznej IGKM oraz Komisji Zarządów Transportu IGKM. Celem wspólnej organizacji posiedzenia komisji było omówienie zagadnień, które budzą zarówno zainteresowanie osób reprezentujących piony finansowo-ekonomiczne swoich jednostek, jak i zarządy komunikacji miejskiej. Taka formuła spotkania i urok Torunia sprawiły, że w Komisji wzięła udział bardzo duża liczba uczestników.

Merytoryczną część spotkania w pierwszym dniu trwania komisji rozpoczął prof. dr hab. Wiesław Starowicz, który przedstawił problematykę jakości przewozów w transporcie zbiorowym, w kontekście polskiej normy „Jakość usług w publicznym transporcie pasażerskim”.

Następnie dr Kamil Bujak z Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej i dr Hubert Kołodziejski z Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni scharakteryzowali umowy realizacji usług publicznego transportu, które mają stanowić gwarancję właściwego poziomu usług. W trakcie prezentacji poruszano kwestię waloryzacji stawek przewozowych, określania pożądanych parametrów usług przewozowych i finansowego nagradzania za świadczenie usług o wyższej niż określonej w umowie jakości.

W kolejnym wystąpieniu Maciej Grabowski ze Strefy Doradztwa, M. M. Grabowscy S.C. omówił powiązanie wskaźników efektywności realizacji usług na system motywacji wewnętrznej. Kontynuację tych rozważań stanowiła prezentacja Jerzego Zalwowskiego z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu, w której punktem odniesienia były praktyczne doświadczenia w tym względzie poznańskiego operatora.      

W dalszej części posiedzenia połączonych komisji Marcin Maciocha z Refunda sp. z o.o. przedstawił zagadnienia dotyczące relacji pomiędzy dokapitalizowaniem a rozliczaniem rekompensaty. Później Artur Kołcz i Bartosz Wojtaczka z Kancelarii Prawnej Ostrowski i Wspólnicy sp. k. zaprezentował możliwości i uwarunkowania zlecania zadań poza publicznym transportem zbiorowym.

Następnie Marek Kuzaka z AMS S.A. w trakcie swojego wystąpienia szukał odpowiedzi na pytanie, czy partnerstwo publiczno-prywatne ma przyszłość. Problematyka ta została przedstawiona z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego i praktycznych doświadczeń PPP.

Końcowym akordem pierwszego dnia obrad była humorystycznie przedstawiona przez Piotra Wajszczaka z Factory Network S.A. inscenizacji nie piaskowej, ale internetowej burzy odnośnie decyzji UODO nt. możliwości upubliczniania danych pasażerów realizujących przejazdy bez biletu.

Po każdym z wystąpień następowała dyskusja, w której prelegenci odpowiadali na pytania uczestników spotkania.

Pierwszy dzień zakończył się zwiedzaniem Torunia i uroczystą kolacją w klimatycznym Dworze Artusa. Atrakcją zapewnioną przez organizatorów był występ artystyczny zespołu teatralnego i magika, który w bezpośrednim kontakcie z uczestnikami – wprawiał ich w zdumienie swoimi sztuczkami.

Drugiego dnia skoncentrowano się na tematyce finansowo-księgowej. Magdalena Bonalska z Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy przedstawiła problematykę umarzania należności z tytułu jazdy bez biletu w kontekście obowiązku wystawiania informacji PIT-8C oraz naliczania 40 euro rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w świetle ustawy o finansach publicznych.

Następnie Mikołaj Stefański z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu omówił zagadnienia elektronizacji zamówień publicznych – platformy e-zamówień oraz e-faktury i obowiązku odbioru elektronicznych faktur w zamówieniach publicznych.

Na zakończenie przeprowadzono dyskusję na powyższe tematy. Ponadto w trakcie dyskusji wywołana została kwestia schematów podatkowych, którym poświęcono więcej uwagi. Na podstawie przedstawionych wystąpień i dyskusji w trakcie obrad można sformułować następujące wnioski:

  • Stawiane operatorowi wymagania w zakresie jakości świadczonych usług są elementem tworzonych wzorców jakości, przy ich określaniu należy uwzględniać Polską Normę z 4.11.2003 r. PN-EN-13816:2002 (U) – „Transport – Logistyka i usługi – Publiczny transport pasażerski – Definicje, cele i pomiary dotyczące jakości usług”.
  • Stopień spełnienia wymagań określonych w umowach przewozowych przez operatora powinien podlegać systematycznej kontroli ze strony organizatora przewozów i stanowić podstawę do aktualizacji tych wymagań.
  • Podstawowymi elementami umowy przewozowej zawieranej pomiędzy organizatorem a operatorem powinien być: poziom wynagrodzenia i zasady wzajemnych rozliczeń, zasady waloryzacji stawek przewozowych, obowiązki stron, standardy techniczno-użytkowe i jakościowe oraz kary za ich niespełnienie.
  • Dobrą praktyką stosowaną w umowach przewozowych powinno być premiowanie operatorów za ponadprzeciętną jakość.
  • W świetle praktyki zarządzania w komunikacji miejskiej premiowanie jest uznawane za jeden z najlepszych bodźców motywacyjnych pracowników, gdyż silnie wiąże wynagrodzenie z osiąganymi efektami pracy.
  • Zastosowanie metody „Karta wyników” może stanowić doskonałe narzędzie przełożenia strategicznych wskaźników efektywności na system motywacji wewnętrznej organizatorów i operatorów transportu miejskiego.
  • Partnerstwo publiczno-prywatne powinno być w zdecydowanie większym stopniu niż dotychczas wykorzystywane przy realizacji przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej.

Obrady przez dwa dni prowadzili wspólnie Wojciech Tulibacki, Przewodniczący Komisji Ekonomicznej IGKM/Prezes MPK w Poznaniu i Hubert Kołodziejski, Przewodniczący Komisji Zarządów Transportu IGKM/Dyrektor ZKM w Gdyni.           

Hubert Kołodziejski – Przewodniczący Komisji Zarządów

   Wojciech Tulibacki – Przewodniczący Komisji Ekonomicznej

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.