Scroll Top

BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ nr 167 (Luty)

Screen Shot 03-08-23 at 10.02 AM

Prenumerata „Biuletynu Komunikacji Miejskiej”

„Biuletyn Komunikacji Miejskiej” jest jedynym na rynku polskim pismem branżowym dot. transportu zbiorowego w miastach, w którym znajdziecie Państwo materiały o różnym poziomie szczegółowości.

Dodatkowych informacji w sprawie prenumeraty „Biuletynu” oraz zakupu numerów archiwalnych udziela: Grażyna Błaszczak, e-mail: g.blaszczak@igkm.pl, tel. 22 848 21 01 wew. 105. 

Zamówienia na rok 2023 zbieramy wyłącznie drogą elektroniczną – przez stronę internetową Izby. Po wejściu w link zostaną Państwo przekierowani do formularza zamówienia:

Wszyscy zastanawiamy się, czy w związku z ograniczeniami budżetowymi w samorządach będzie dochodziło do cięć w ofercie komunikacji miejskiej. To pytanie zadaliśmy w tym numerze „Biuletynu” dr. Michałowi Wolańskiemu ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. – Niewykluczone – odpowiada jednoznacznie, dodając, że cięcia oferty są generalnie przeciwskuteczne. Na podstawie wyników swoich badań wskazuje bowiem, że 20-procentowa redukcja oferty oznacza duże prawdopodobieństwo, iż liczba pasażerów spadnie o 15-20 proc. Wnioskuje również, że nadmiar działań inwestycyjnych, takich jak zakupy nowego taboru, otwieranie nowych tras, przy jednoczesnym niedocenianiu takich działań, jak budowanie odpowiedniej oferty przewozowej, w tym taryfowej, a także w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego czy zarządzania miejscami parkingowymi, nie przyczynia się do zwiększenia udziału (lub powstrzymywania spadku) transportu publicznego na rynku mobilności.

W tym samym wywiadzie poruszyliśmy również szereg innych kwestii. Jeżeli już musi dochodzić do ograniczania oferty, to jaką politykę należałoby przyjąć? Cięcia na tzw. liniach socjalnych czy na liniach głównych? Kiedy stajemy przed takim wyborem, zaczynamy zdawać sobie sprawę z ważności transportu publicznego. Z jednej strony odgrywa on trudną do przecenienia rolę socjalną, a z drugiej strony ma olbrzymie znaczenie dla racjonalizacji mobilności w miastach. Na pewno dobrym pomysłem jest tworzenie buspasów, jak np. buspas z Warszawy w kierunku Piaseczna, który spowodował redukcję opóźnień autobusów oraz… wyraźny wzrost liczby pasażerów. Władze samorządowe będą zatem musiały rozważyć, jakie środki zastosują; być może w każdym mieście będzie to trochę inny mix środków.

W „Biuletynie” publikujemy również artykuły na temat zmian w komunikacji miejskiej w Polsce, między innymi o wychodzeniu z kryzysu wywołanego pandemią i pierwszych efektach realizacji projektów Polityki Spójności ze środków UE w latach 2014-2020. Jak zmienił się w międzyczasie obraz komunikacji miejskiej? Realizacja projektów transportowych, wydłużenie czasów podróży autobusem, skrócenie transportem szynowym, zmniejszenie zapotrzebowania na nieekologiczne paliwa… Organizatorzy transportu publicznego patrzą generalnie pozytywnie, zapowiadając – po spadku pasażerów w okresie pandemii koronawirusa (o około 35%) – powrót do wartości przed pandemią.

Obniżone dochody samorządów gminnych sprawiły, że oprócz zastępowania linii podmiejskich w komunikacji miejskiej liniami gminnymi lub powiatowymi, dofinansowanymi środkami z FRPA, niektóre komunikacje miejskie zostały przeobrażone w komunikacje gminne lub powiatowe. Np. systemy komunikacji zbiorowej organizowane przez Powiat Lubiński oraz gminy miejsko-wiejskie Polkowice i Środa Śląska w różnym stopniu objęte zostały dofinansowaniem z  FRPA, niezależnie od przyjętych rozwiązań taryfowo-biletowych.

W „Biuletynie” piszemy również o autobusach hybrydowych jako ciekawej alternatywie dla autobusów z napędem klasycznym i elektryków w komunikacji miejskiej, jak również o bieżących problemach związanych z eksploatacją klasycznych autobusów z silnikiem EURO VI. Dwa artykuły dotyczą elektroenergetyki: pierwszy w zakresie bezpieczeństwa urządzeń, a drugi –możliwości zastosowania magazynów energii.

Uzupełnieniem numeru są artykuły techniczne: innowacyjna technologia jednostek holowniczych skraca do minimum czas wyłączenia autobusu z ruchu, a nowe rodzaje podestów stają się potrzebnym wyposażeniem zaplecza warsztatowego zajezdni.

Na koniec numeru znajdą Państwo relację ze szkolenia nt. autoprezentacji oraz informację prawną dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego w rekompensacie.

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE I NA ŚWIECIE

SZUKAJMY OSZCZĘDNOŚCI, CHROŃMY CZĘSTOTLIWOŚCI
Wywiad z dr. Michałem Wolańskim

KONIEC PANDEMII W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
W 2022 roku w transporcie miejskim zaczęliśmy wychodzić z kryzysu wywołanego pandemią, jednak na horyzoncie pojawił się nowy, bardzo dotkliwy kryzys wywołany atakiem Rosji na Ukrainę. W międzyczasie w polskich miastach realizowane były projekty Polityki Spójności UE na lata 2014-2020. W poszukiwaniu efektów tych działań sprawdziliśmy, jak zmienił się obraz komunikacji miejskiej w latach 2016-2022.

PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z FRPA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi zapowiedziano przywracanie zlikwidowanych połączeń autobusowych, czemu ma służyć Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, który został utworzony w połowie 2019 r. i jest znany jako FRPA. Podobnie jak rozwiązania dotyczące dopłat do biletów ulgowych ustawowych, FRPA nie obejmuje komunikacji miejskiej. Obniżone dochody samorządów gminnych sprawiły, że oprócz zastępowania linii podmiejskich w komunikacji miejskiej liniami gminnymi lub powiatowymi dofinansowanymi środkami z budżetu państwa, niektóre komunikacje miejskie zostały przeobrażone w komunikacje gminne lub powiatowe.

W niniejszym artykule przedstawiono rozwiązania zastosowane w 3 systemach transportu publicznego między Wrocławiem i Zieloną Górą, które pierwotnie zostały zaprojektowane jako komunikacje miejskie, a obecnie jako przewozy uznane za gminne lub powiatowe przewozy pasażerskie korzystają z dofinansowania płynącego z budżetu państwa.

BUSPAS NA PUŁAWSKIEJ W WARSZAWIE – TO DOBRZE DZIAŁA
Otwarcie nowego odcinka wylotowej trasy S7 z Warszawy w kierunku Piaseczna zostało wykorzystane do wytyczenia dawno zapowiadanych buspasów na ulicy Puławskiej do granicy Warszawy. Przed wprowadzeniem tego rozwiązania niemal wszystkie autobusy nią kursujące miały opóźnienia, a rzeczywisty czas przejazdu często dwukrotnie przekraczał ten rozkładowy. Teraz kursowanie autobusów jest płynne, dużo bardziej punktualne, a ZTM rejestruje znaczące przyrosty liczby pasażerów, co świadczy o pozytywnym odbiorze społecznym. Autor artykułu omawia pokrótce wyniki badań potoków pasażerskich z kilku miesięcy dotyczące poruszania się autobusów tą ulicą.

TECHNIKA I TECHNOLOGIE W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ROLA AUTOBUSÓW HYBRYDOWYCH W TRANSPORCIE PUBLICZNYM

Autobusy z hybrydowym układem napędowym (hybrydy) pojawiły się na rynku około 15 lat temu. Od tego czasu technologia ewoluowała, dzięki czemu dzisiejsze hybrydy są zupełnie innym produktem niż pojazdy pierwszej czy drugiej generacji. Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czym są, jaka jest ich przyszłość oraz w jaki sposób ich osiągi uzależnione są od charakterystyki pokonywanych tras. Artykuł wykazuje, że ze względu na fakt, iż autobusy hybrydowe są – po autobusach elektrycznych – najbardziej ekologiczną formą transportu zbiorowego, powinny one pełnić istotną, pomostową rolę na drodze do transportu zeroemisyjnego.

Materiał jest rozwinięciem prezentacji autora oraz Macieja Sylwanowicza na temat autobusów hybrydowych jako alternatywy w komunikacji miejskiej, przedstawionej podczas Konferencji Technicznej (Komisji Taboru Autobusowego) IGKM w Kielcach, w dn.11 października 2022 r.

BIEŻĄCE PROBLEMY EKSPLOATACJI KLASYCZNYCH AUTOBUSÓW EURO VI
Wprowadzenie w 2015 r. kolejnego poziomu norm emisji spalin EURO VI pociągnęło za sobą konieczność wdrożenia wielu zmian i rozwiązań konstrukcyjnych w nowoczesnych jednostkach napędowych. Artykuł stanowi nawiązanie do wystąpienia autora oraz Jacka Karmelity na temat bieżących problemów eksploatacji klasycznych autobusów z silnikiem EURO VI podczas Konferencji Technicznej (Komisji Taboru Autobusowego) w Kielcach, w dn. 11 października 2022 r.

BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
Wywiad ze Stanisławem Deją, Dyrektorem Sprzedaży i Marketingu firmy KRAUSE Sp. z o.o.

ALTERNATYWNE METODY POZYSKIWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH TRANSPORTU PUBLICZNEGO – MAGAZYNY ENERGII

Współczesne wyzwania dotyczące oszczędności energii i wykorzystania zielonej energii, wskazują na bateryjne zasobniki energii jako konieczny element nowoczesnego zasilania. Zastosowanie ich w trakcji stałoprądowej zapewni korzyści w postaci ograniczenia mocy zamówionej z OSD oraz wykorzystania rekuperacji i np. źródeł OZE. Jest to koncepcja zgodna z KPO.

W artykule omówiona została koncepcja zasilania miejskiej trakcji elektrycznej 660V DC z zastosowaniem magazynów energii zbudowanych z baterii ogniw litowych. Cechy ogniw litowych uzasadniają ich użycie w stałoprądowych układach zasilania, gdzie istotne są stabilność napięcia i posiadanie dużej mocy zwarciowej. Niska rezystancja wewnętrzna zapewnia tym bateriom potężną moc zwarciową, przy tym charakterystyka napięciowo-prądowa ogniwa współgra z zakresem napięć trakcyjnych.

ŁUKOODPORNOŚĆ ROZDZIELNIC RSN PODSTACJI TRAKCYJNYCH, W OSŁONIE METALOWEJ – ELIMINACJA ZAKŁÓCEŃ
Zasilanie elektrycznego transportu publicznego, podobnie jak infrastruktury miejskiej i przemysłowej, wymaga budowy złożonych systemów dystrybucji energii elektrycznej wysokiego napięcia i dużej mocy. Urządzenia elektroenergetyczne w tych systemach muszą cechować się wysoką trwałością i niezawodnością, nie tylko dla zapewnienia ciągłości zasilania, ale też z uwagi na możliwe skutki awarii w punktach skupienia dużej mocy. Wewnętrzne zwarcie łukowe w urządzeniu rozdzielczym należy do grupy najbardziej katastrofalnych w skutkach awarii i mimo, że jest zdarzeniem bardzo rzadkim, nie może nie być brane pod uwagę. Artykuł nawiązuje do prezentacji autora podczas Komisji Zasilania IGKM w Łodzi, w dn. 27 października 2022 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM DO POMIARU PARAMETRÓW I OCENY STANU INFRASTRUKTURY TOROWO-SIECIOWEJ

Lata zaniedbań w zakresie utrzymania infrastruktury miejskiej doprowadziły do degradacji infrastruktury, wydłużenia czasów przejazdu oraz pogorszenia komfortu podróży. Zmiana tego stanu to proces złożony i wymagający wielu inwestycji w naprawy i modernizację infrastruktury. Wprowadzenie do eksploatacji systemu oceny stanu infrastruktury torowo-sieciowej, który będzie dokonywał pomiarów nawet podczas codziennej eksploatacji liniowej z pasażerami, znacząco wpłynie na odczucia pasażerów związane z konkurencyjnością transportu miejskiego. Regularne monitorowanie stanu infrastruktury zarówno w aspekcie drgań, jak i hałasu, przyczyni się do szybkiego reagowania naprawczego w miejscach newralgicznych, poprawiając tym samym komfort życia osobom mieszkającym i przebywającym wzdłuż linii tramwajowych.

Poniższy tekst jest rozszerzeniem referatu wygłoszonego przez autorów w dniu 6 września 2022 r., podczas posiedzenia Komisji Taboru Tramwajowego IGKM w Olsztynie.

CIĘŻKI HOLOWNIK TEVOR TYP HDRV – FUNKCJA I PRZEZNACZENIE
W życiu codziennym przedsiębiorstw komunikacji publicznej zdarzają się sytuacje, w których nie można się obejść bez użycia ciężkiego holownika. Najczęściej dotyczy to wypadku autobusu lub gdy autobus zjeżdża z drogi i wyjeżdża poza pas drogowy. Ponadto może on ulec awarii lub mieć usterkę, która uniemożliwia dalszą jego jazdę, a nie da się jej usunąć na ruchliwej drodze. Zdarza się, że uszkodzony autobus sprawia zagrożenie dla bezpieczeństwa lub drożności ruchu, wówczas liczy się szybkie i sprawne jego usunięcie. Są to sytuacje niebezpieczne i skomplikowane, wymagające obsługi przez wyspecjalizowany personel oraz użycia ciężkiego holownika, który jako jedyny tak specjalistyczny sprzęt może podołać temu zadaniu.

MARKETING W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

BIEGAJĄ I PROMUJĄ KRAKOWSKĄ KOMUNIKACJĘ MIEJSKĄ
Sporo pozytywnych emocji wywołało zdjęcie członków krakowskiej grupy biegowej „I Ty Możesz Być Wielki”, którzy 31 grudnia 2022 r. wzięli udział w Biegu Sylwestrowym i pobiegli z… autobusem. Tak, to nie jest żart. Bieg Sylwestrowy organizowany w stolicy Małopolski w ostatnim dniu roku przyzwyczaił już do tego, że uczestnicy biegną w różnych strojach i przebraniach. Po raz pierwszy zdarzyło się jednak, aby kilkunastu biegaczy biegło w nim trzymając w rękach sporych rozmiarów model autobusu.

ZAGADNIENIA PRAWNE

PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W REKOMPENSACIE – ROZLICZENIE I WYZWANIA W ZWIĄZKU Z KONTROLAMI UOKIK
W ramach niniejszego artykułu zaprezentowano podejście pozwalające w sposób neutralny dla wysokości rekompensaty rozliczyć każde podwyższenie kapitału zakładowego w ramach rekompensaty otrzymywanej przez przedsiębiorstwo wykonujące usługę publicznego transportu zbiorowego w formule in-house.

INFORMACJE IZBY

KOMISJA BHP I PRACOWNIKÓW NADZORU RUCHU IGKM

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.