Biuletyn Komunikacji Miejskiej nr 159 (luty 2021)

Nowy „Biuletyn” już jest !!! 

Pierwszy w tym roku numer „Biuletynu Komunikacji Miejskiej” zaczynamy od tematu autobusów gazowych w komunikacji miejskiej, co ma związek z nowelizacją ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Opublikowany materiał powstał na bazie zorganizowanej przez IGKM na początku lutego br. debaty on-line na ten temat. Kolejnym tematem jest obsługa gmin podmiejskich w ramach komunikacji miejskiej, która w ostatnim czasie przechodzi perturbacje, spowodowane m.in. dopłatami z Funduszu przewozów autobusowych, które są dostępne tylko dla usług świadczonych przez przewoźników regionalnych.

Zamieściliśmy również materiał o wdrażaniu do eksploatacji 130 autobusów elektrycznych w Warszawie, w tym o przedłużających się procedurach związanych z budową ładowarek na mieście. Kolejny artykuł stanowi przegląd rynku autobusów używanych.  Pokazujemy również nowe rozwiązania techniczne stosowane w autobusach. Pierwszym jest tarnowski Asystent Przesiadek, czyli system informujący kierowcę, aby poczekał na przystanku na przyjazd innego autobusu, umożliwiając pasażerom przesiadkę. Dwa kolejne to systemy tzw. asystentów bezpieczeństwa: prewencyjnego hamowania oraz ostrzegania przed obiektami, które mogą być niewidoczne dla kierowcy.

W „Biuletynie” pokazaliśmy również doświadczenia organizatora transportu miejskiego z otwieraniem gromadzonych przez siebie danych dla szerszego grona użytkowników.  Zapytaliśmy dużego przewoźnika o dezynfekcję pojazdów w związku z pandemią koronawirusa. Zamieściliśmy również materiał o roli transportu zbiorowego w zrównoważonym rozwoju mobilności w mieście. Na koniec powróciliśmy do tematu systemów Compliance i tzw. dyrektywy o sygnalistach.

Zachęcamy do lektury!

Informacji w sprawie zakupu bieżącego numeru oraz prenumeraty „Biuletynu Komunikacji Miejskiej” udziela Marcin Żabicki (m.zabicki@igkm.pl, tel. 22 848-21-72)

Spis treści
WOKÓŁ USTAWY O ELEKTROMOBILNOŚCI

Autobusy gazowe, czyli ekologiczne i tanie rozwiązanie dla transportu miejskiego w Polsce - Marcin Żabicki

Pod takim tytułem w dniu 8 lutego br. IGKM zorganizowała w siedzibie PAP w Warszawie debatę on-line. Jej celem było zwiększenie świadomości opinii publicznej w zakresie korzyści ekonomicznych i ekologicznych, wynikających z wykorzystania paliw gazowych w transporcie miejskim. Podczas debaty omówiono najważniejsze wnioski płynące z  raportu opracowanego przez Izbę, we współpracy z Politechniką Warszawską oraz portalem TransInfo – na temat roli autobusów gazowych w ewolucji polskiego transportu publicznego.

Wydarzenie odbyło się w związku z toczącymi się pracami legislacyjnymi nad nową wersją ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

 

Projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych   - Marcin Maciocha

Ważą się właśnie losy projektu nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Można w nim dostrzec wiele zmian, ale też brak zrozumienia dla specyfiki publicznego transportu zbiorowego. Projekt spotkał się z krytycznym przyjęciem ze strony środowiska prawniczego, jako bardzo skomplikowany i wewnętrznie niespójny. Autor przedstawia krótką analizę prawną poszczególnych zapisów projektu ustawy w powiązaniu z unijną dyrektywą 2019/1161/WE dotyczącą promowania czystych pojazdów.

LINIE PODMIEJSKIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Kryzys w segmencie połączeń podmiejskich komunikacji miejskiej  - Marcin Gromadzki 

 

Od drugiej połowy 2019 r. widoczny jest w naszym kraju – szczególnie w miastach małych i średnich – trend ograniczania obsługi komunikacją miejską gmin podmiejskich. W tym kontekście autor poniższego artykułu prezentuje aktualną sytuację formalno-prawną komunikacji miejskiej i regionalnej. Wskazując na możliwe źródła finansowania działalności eksploatacyjnej w tej ostatniej, zwraca jednocześnie uwagę na potencjalne zagrożenia dla stabilności funkcjonowania przewozów podmiejskich w tej formule.

 

Porozumienie międzygminne pomiędzy Ostrowcem Świętokrzyskim a Kunowem  – nowa organizacja komunikacji podmiejskiej - Jarosław Kateusz, Katarzyna Piętos

W grudniu 2020 r. zawarte zostało porozumienie międzygminne w sprawie przejęcia z dniem 1 stycznia br. przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kunów. Z inicjatywą podjęcia współpracy w tym zakresie wystąpił samorząd Kunowa, zmagający się z problemem zapewnienia swoim mieszkańcom dostępu do transportu publicznego i skomunikowania miejscowości leżących na obszarze tej gminy ze stolicą powiatu. Operatorem świadczącym usługi komunikacji podmiejskiej został ostrowiecki MZK.

Poniższy artykuł pokazuje, iż władzom Ostrowca Świętokrzyskiego i Kunowa udało się osiągnąć coś zupełnie odwrotnego do powszechnego w kraju trendu, a mianowicie zintegrowanie komunikacji podmiejskiej na styku dwóch gmin!

 

Nowa organizacja komunikacji podmiejskiej w podtarnowskich gminach - Grażyna Alicja Błaszczak

Po wielu latach współpracy Miasto Tarnów wypowiedziało samorządom trzech ościennych gmin wiejskich: Tarnowa, Pleśnej i Lisiej Góry porozumienia w sprawie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego. Kwoty za obsługę komunikacyjną miały być zbyt wysokie dla budżetów tych gmin. Zdecydowały one zatem, że spróbują własnych sił w organizacji tego rodzaju przewozów. W związku z tym wójtowie uruchomili w styczniu 2021 r. własny transport zbiorowy, obsługiwany przez nowego przewoźnika.

Jest to sytuacja zupełnie odwrotna do opisanej w artykule na temat porozumienia międzygminnego pomiędzy Ostrowcem Świętokrzyskim a Kunowem.

 

AUTOBUSY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Jak sobie radzić w trudnych warunkach, czyli eksploatacja 160 autobusów elektrycznych w Warszawie przez MZA Sp. z o.o.  - Janusz Ciepieńko, Roman Gogacz, Mateusz Tarkowski 

Choć obecność autobusów elektrycznych w komunikacji miejskiej staje się coraz bardziej powszechna, to operatorzy wciąż gromadzą doświadczenia wdrożeniowo-eksploatacyjne. Wprowadzenie do ruchu w Warszawie bardzo dużej partii autobusów Solaris Urbino 18 electric postawiło przed Miejskimi Zakładami Autobusowymi szereg nowych wyzwań. Jednym z nich stała się całkiem nieoczekiwanie niemożność uruchomienia punktów ładowania zlokalizowanych w różnych punktach miasta. Autorzy opisują szczegóły przyjętych rozwiązań, które – mimo wystąpienia obiektywnych trudności – doprowadziły do ostatecznego uruchomienia wszystkich nowych autobusów.

 

Trendy na rynku autobusów miejskich z drugiej ręki  - Marcin Żabicki

Na przełomie roku IGKM uczestniczyła w projekcie badawczym, realizowanym przez Międzynarodową Unię Transportu Publicznego (UITP) oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), dotyczącym rynku używanych autobusów miejskich. Autor przedstawia tło projektu, ogólne wyniki analizy na poziomie europejskim oraz bardziej szczegółowe informacje pozyskane w Polsce. Przywołana problematyka nawiązuje pośrednio do polityki wdrażania czystych napędów w transporcie autobusowym.

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I INFORMACYJNE

„ASYSTENT PRZESIADEK” I INNE WDROŻENIA W TARNOWSKIM MPK - Jerzy Wiatr 

MPK w Tarnowie uruchomiło w styczniu br. system o nazwie „Asystent Przesiadek”, który poprawia komfort korzystania z komunikacji miejskiej. Jego idea polega na ułatwianiu przesiadek dzięki śledzeniu lokalizacji pojazdów w czasie rzeczywistym i przekazywaniu kierowcy autobusu zalecenia, aby poczekał z odjazdem z najbliższego przystanku, ponieważ w krótkim odstępie czasu ma do niego podjechać inny autobus. Tarnów może również pochwalić się nowoczesnym taborem wyposażonym w wiele elektronicznych udogodnień, jak również wdrożeniem nowoczesnych systemów biletowych i informacyjnych.

 

Najnowsze systemy bezpieczeństwa w autobusach miejskich marki Mercedes-Benz - Alexander Skrzypczak

126 lat temu powstał Landau, pierwszy na świecie autobus skonstruowany przez Carla Benza. Jako pionier w konstruowaniu autobusów, Daimler Buses koncentruje się na bezpieczeństwie zarówno pojazdów turystycznych, międzymiastowych, jak i miejskich. Montowane w nich nowoczesne systemy asystentów bezpieczeństwa: Preventive Brake Assist oraz Sideguard Assist przyczyniają się do osiągnięcia założonego przez Unię Europejską celu, jakim jest zmniejszenie do 2050 r. liczby śmiertelnych wypadków drogowych prawie do zera.

 

Otwarte dane ZTM w Gdańsku - Agnieszka Rzeźnikowska

Wdrożenie w 2015 r. platformy Otwarty Gdańsk zapoczątkowało gromadzenie i udostępnianie otwartych danych przez Zarząd Transportu Miejskiego w tym mieście. Są to dane zarówno o charakterze statycznym, jak i dynamicznym. System cieszy się niezwykłą popularnością: dziennie odnotowuje się ponad sto tysięcy zapytań.

 

BEZPIECZEŃSTWO W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

W dobie koronawirusa zwiększamy bezpieczeństwo naszych pasażerów - Wywiad ze Zbigniewem Papierskim

W związku z pandemią koronawirusa transport miejski znalazł się niewątpliwie w trudnej sytuacji. Mniejsza liczba pasażerów wynika zarówno z obowiązkowego limitu zajętych miejsc, jak też z obawy niektórych osób przed podróżowaniem środkami transportu zbiorowego. Dużym wyzwaniem dla przewoźników stało się zatem przeprowadzanie w związku z panującą pandemią codziennej dezynfekcji pojazdów. MPK w Łodzi osiąga pod tym względem bardzo dobre wyniki.  Dlatego też poprosiliśmy Zbigniewa Papierskiego, Prezesa Zarządu Spółki o wypowiedź na ten temat.

 

POLITYKA MOBILNOŚCI

Transport miejski w osiąganiu celów polityki zrównoważonej mobilności - Krzysztof Grzelec, Katarzyna Hebel, Olgierd Wyszomirski

We współczesnej polityce transportowej powszechnie przyjmuje się strategię zrównoważonej mobilności. Dotyczy to zwłaszcza obszarów zurbanizowanych, z związku z koncentracją przemieszczeń osób i ładunków na relatywnie niewielkiej przestrzeni. Koncentracja ta powoduje przede wszystkim kongestię, pociągającą za sobą straty czasu oraz wzrost kosztów transportu, jak również negatywnie wpływa na stan środowiska.

W polityce zrównoważonej mobilności miejskiej dąży się zatem do ograniczenia udziału w strukturze podróży miejskich tych sposobów podróży, które niekorzystnie oddziałują na funkcjonowanie miast i obszarów podmiejskich. Jednocześnie wpływa się na wzrost udziału sposobów podróży korzystnych z punktu widzenia poprawnego funkcjonowania obszarów zurbanizowanych. Należy do nich zbiorowy transport miejski, zwłaszcza wykorzystujący proekologiczne środki przewozowe.

 

INFORMACJE PRAWNE

Bezpieczne i efektywne systemy Whistleblowingu - Paweł Ludwiczak, Rafał Hryniewicz

Artykuł nawiązuje do tekstu pt. „Legislacja dotycząca Compliance oraz nowe obowiązki organizatorów i operatorów publicznego transportu zbiorowego w związku z opublikowaniem tzw. dyrektywy o sygnalistach” („BKM” nr 156 z maja 2020 r.), przedstawiającego zarys historii polskiej legislacji dotyczącej systemów zgodności (tzw. systemów Compliance).

 

 

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.