Scroll Top

Biuletyn 144 [maj 2017]

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU MIEJSKIEGO

AKTUALNE TENDENCJE W ZAKRESIE ORGANIZACJI RUCHU I INFRASTRUKTURY TRANSPORTU PUBLICZNEGO
W artykule zasygnalizowano problem zwiększającego się udziału komunikacji indywidualnej w podróżach odbywanych w polskich miastach. Omówiono możliwości przeciwdziałania temu procesowi poprzez zrównoważone podejście do rozwoju systemów transportowych, z uwzględnieniem zróżnicowania funkcji i lokalizacji różnych obszarów w miastach. Dla zdefiniowanych obszarów – w oparciu o doświadczenia miast europejskich – przedstawiono sposoby uatrakcyjnienia, a tym samym zwiększenia znaczenia komunikacji miejskiej.
str. 6

ROZWIĄZANIA INFRASTRUKTURALNE W ŚREDNICH I MAŁYCH OŚRODKACH MIEJSKICH
Autor artykułu pisze na temat nowych przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wybranych miastach małych i średnich: roli funduszy unijnych, Umowie Partnerstwa z UE oraz ciekawych projektach polskich i jednym, dla porównania, europejskim. Artykuł stanowi rozwinięcie referatu wygłoszonego na Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych w Inowrocławiu (1-2.06.2017 r.)
str. 16

PRZYSTANKI TRAMWAJOWE I AUTOBUSOWE – PRZEGLĄD ZAGADNIEŃ PRAWNYCH, POTRZEBY LEGISLACYJNE
W artykule opisano wybrane zagadnienia prawne i potrzeby legislacyjne w obszarze przystanków autobusowych i tramwajowych pod kątem definicji przystanku, jego funkcji, możliwości korzystania przez przewoźników i operatorów, oznakowania oraz nazewnictwa. Jego autor zwraca m.in. uwagę na potrzebę doprecyzowania definicji „komunikacji miejskiej”, do której należałoby dodać również usługę typu przewozy osób na zamówienie telefoniczne. Materia stanowi nawiązanie do prezentacji przedstawionej na Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych w Inowrocławiu (1-2.06.2017 r.).
str. 25

ZMIANA UKŁADU SIECI TRAMWAJOWEJ W CENTRALNEJ CZĘŚCI POZNANIA
Autor artykułu dokonuje podsumowania prac przeprowadzonych w związku z przebudową Ronda Kaponiera oraz przedłużeniem trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju do Dworca Zachodniego. Nowa trasa odciążyła układ węzłów na poziomie ul. Roosevelta oraz umożliwiła bezkolizyjny przejazd nowego odcinka z prędkościami charakterystycznymi dla tras szybkiego tramwaju.
str. 29

LINIA TRAMWAJOWA NR 2 ZMIENIA BIAŁOŁĘKĘ
Głównym założeniem projektu realizowanego w warszawskiej dzielnicy Białołęka było zastąpienie części autobusów kursujących w jej zachodniej części przez tramwaje i wykorzystanie pozyskanych w ten sposób pojazdów do obsługi rejonów, w których komunikacja wymaga poprawy, w tym intensywnie rozbudowujących się osiedli położonych w północno-wschodniej, tzw. zielonej Białołęce. Wydłużenie trasy linii 2 do pętli Nowodwory zaowocowało dużymi zmianami w organizacji ruchu w tej dzielnicy. Dzięki tramwajowi mieszkańcy mogą szybciej dostać się do stacji Metro Młociny. Równocześnie zmieniła się organizacja ruchu autobusów w tej dzielnicy – niektóre linie zostały zlikwidowane, a kilka jeździ nowymi trasami. Doprowadzenie trasy tramwajowej do Nowodworów spowodowało skokowy wzrost ilościowy oferty usług transportowych, a linia nr 2 stała się niezwykle popularna wśród mieszkańców Białołęki: napełnienie tramwajów w godzinach szczytu osiąga maksymalną wartość.
str. 34

STREFY OGRANICZONEGU RUCHU I POLITYKA PARKINGOWA

PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ ŚWIATOWYCH W ZAKRESIE OGRANICZANIA EMISYJNOŚCI TRANSPORTU INDYWIDUALNEGO NA TERENACH MIEJSKICH
Przygotowany przez Ministerstwo Energii projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych przewiduje wprowadzenie szeregu rozwiązań mających na celu rozwój elektromobilności. Wśród propozycji przedstawiono m. in. możliwość ustanowienia w miastach stref zeroemisyjnych – o ograniczonym dostępie pojazdów z napędem innym niż elektryczny. Autorzy dokonali przeglądu metod ograniczania szerzej pojętych kosztów zewnętrznych transportu indywidualnego na terenach miejskich, szczególną uwagę poświęcając narzędziom takim jak strefy niskoemisyjne i kongestyjne.
str. 38

POLITYKA PARKINGOWA WAŻNYM ELEMENTEM POLITYKI TRANSPORTOWEJ W WARSZAWIE
Każdy, kto kiedyś przyjechał do centrum Warszawy własnym samochodem, doskonale wie, że kłopotem w poruszaniu się po mieście są nie tylko wszechobecne korki, ale również (a może przede wszystkim) brak dostępności miejsc parkingowych. Władze miasta przymierzają się do zmian w regulaminie płatnego parkowania. W pełni będzie to możliwe dopiero po zmianach ustawowych oczekiwanych wraz z uchwaleniem ustawy o elektromobilności.
str. 45

STREFY OGRANICZONEGU RUCHU I POLITYKA PARKINGOWA

POLITYKA PARKINGOWA MIASTA WROCŁAW – TERAZ I W PRZYSZŁOŚCI
Polityka parkingowa prowadzona w większych miastach zarówno Polski, jak i Europy Zachodniej, jest narzędziem wdrażania zrównoważonej mobilności, której podstawowym celem jest zwiększenie udziału podróży niesamochodowych w ogólnej liczbie podróży miejskich, przy jak najmniejszej uciążliwości dla środowiska naturalnego. Polityka parkingowa Wrocławia jest odpowiedzią na postawione sobie wyzwanie – rozwój zgodny z ideą SMART CITY, którego istotnym filarem są działania na rzecz rozwoju zintegrowanego systemu transportu multimodalnego. Autorzy artykułu omawiają obecną politykę parkingową Wrocławia w poszczególnych obszarach miasta – niejednolitych pod względem wprowadzanych regulacji, jak również plany na przyszłość w tym zakresie.
str. 48

KOMUNIKACJA MIEJSKA NA ŚWIECIE

ŚWIATOWY SZCZYT TRANSPORTU PUBLICZNEGO UITP W MONTREALU
W dniach 15-17 maja 2017 r. odbył się w Montrealu, w Kanadzie, Światowy Szczyt Transportu Publicznego UITP (Global Public Transport Summit). Pod tą jedną nazwą kryją się od tego roku dwa wydarzenia: Kongres Transportu Publicznego UITP oraz powiązana z nim wystawa. Są one organizowane cyklicznie, co dwa lata, przez Międzynarodową Unię Transportu Publicznego (UITP).
str. 54

INFORMACJE IZBY

NOWY SKŁAD RADY NADZORCZEJ IGKM
W dniu 19 maja 2017 r. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby został wybrany nowy skład dziewięcioosobowej Rady Nadzorczej, na ostatni rok kadencji. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Czesław Kordel, Prezes MZK w Wejherowie. Poniżej prezentujemy sylwetki członków Rady wraz z ich wypowiedziami na temat roli IGKM w środowisku komunikacji miejskiej oraz postrzegania swojej roli w Izbie.
str. 57

KOMISJA ZARZĄDÓW TRANSPORTU IGKM, SOPOT
str. 65

KOMISJA ZASILANIA IGKM, KOBYLNICA K/POZNANIA
str. 65

KOMISJA ZASOBÓW LUDZKICH I SZKOLEŃ IGKM, WARSZAWA
str. 67

KOMISJA RUCHU I SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH IGKM, INOWROCŁAW
str. 68

XVI MISTRZOSTWA POLSKI W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ, KONIN
str. 70
UWAGI IGKM DO PROJEKTU USTAWY O ELEKTROMOBILNOŚCI I PALIWACH ALTERNATYWNYCH
Prezes Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej Adam Karolak wystosował w dniu 31 maja br. oficjalne pismo do Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, w którym przedstawił uwagi dotyczące projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 26.04.2017 r. Poniżej zamieszczamy treść tego wystąpienia.
str. 71

INFORMACJE PRAWNE

JAKIE ZMIANY CZEKAJĄ NAS W USTAWIE O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM?
Zakończył się pierwszy etap prac nad projektem nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, związany z pracą Zespołu ds. opracowania tej ustawy, który został powołany zarządzeniem nr 51 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 listopada 2016 r. Pozytywnym rezultatem prac Zespołu, w którego pracach uczestniczył przedstawiciel IGKM, jest obecny kształt projektowanych rozwiązań, zwłaszcza dla przewozów organizowanych i wykonywanych w komunikacji miejskiej. Autor artykułu opisuje najważniejsze zmiany zawarte w projektowanej ustawie.
str. 75

NOWOŚCI W PRAWIE
Zmiany rozporządzeń w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności to dwa akty prawne są efektem kwietniowej nowelizacji ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Innym rozporządzeniem powołano instytucję Rzecznika Praw Pasażera Kolei, zmieniono też rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Nowością są też usprawnione i przyspieszone oraz przyjazne dla strony procedury w administracji, czyli przełomowa nowelizacja przepisów o postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym.
str. 78

Zostaw komentarz

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.