Scroll Top

Prof. Wojciech Suchorzewski

Prof. Wojciech Suchorzewski

Od 1951 r. był związany z branżą transportową. Był absolwentem Wydziału Komunikacji Politechniki Warszawskiej i jej wieloletnim pracownikiem naukowym, pracownikiem Centralnego Biura Studiów i Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego, pracownikiem, a później zastępcą kierownika Biura Studiów i Projektów Komunikacji Miejskiej, wicedyrektorem Instytutu Gospodarki Komunalnej, zastępcą dyrektora Instytutu Kształtowania Środowiska. Uczestniczył w projektach zagranicznych w Skopje oraz w Nairobi, wykładał na Uniwersytecie w Pittsburgu. W 1979 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Od 1980 r. pracował na Politechnice Warszawskiej na stanowisku profesora. W latach 1986-2003 był kierownikiem Zakładu Inżynierii Komunikacyjnej na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. 1 listopada 1992 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W ostatnich latach swojego życia pracował jako konsultant niezależny.

Profesor Wojciech Suchorzewski ukształtował współczesne spojrzenie na inżynierię ruchu i planowanie systemów transportowych w miastach polskich. Ma również wielkie zasługi dla integracji środowiska komunikacyjnego skupionego w IGKM.

Od samego początku powstania Izby z pasją i zaangażowaniem uczestniczył w licznych organizowanych przez nas projektach i wydarzeniach. Wielokrotnie wygłaszał referaty podczas Zjazdów Komunikacji Miejskiej innych wydarzeń izbowych. Zajmował się koordynacją prac IGKM w ramach unijnego projektu Quattro (1996-1998) koncentrującego się na badaniu i opisaniu aspektów jakościowych w miejskim transporcie publicznym.

Dorobek naukowy Profesora obejmuje ponad 300 publikacji i referatów przedstawionych na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz kilkadziesiąt opracowań studialnych, planistycznych, projektowych i ekspertyz. Część z nich powstała we współpracy z Izbą. Jest współautorem wydawanych przez IGKM „Raportów o stanie komunikacji miejskiej”, artykułów zamieszczonych w „Biuletynie Komunikacji Miejskiej” oraz innych publikacji.

Prof. Suchorzewski był członkiem TUP i SITK, rad i komisji branżowych. Brał udział w wielu projektach ONZ Habitat, Unii Europejskiej, OECD, Banku Światowego, EBOR, UNDP i JICA.

Jest współautorem projektów Polityki Transportowej m.st. Warszawy, Polityki Transportowej Państwa 2006-2025 oraz Strategii Transportowej Warszawy 2009.

Został uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi oraz branżowymi. W 2001 roku otrzymał najwyższą odznakę IGKM „Zasłużony dla Komunikacji Miejskiej”.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.