Prezydent podpisał nowe prawo zamówień publicznych

14 października br. Prezydent Andrzej Duda podpisał dwie ustawy dotyczące przetargów, równie ważne dla zamawiających co wykonawców. Jedna to nowe prawo zamówień publicznych, druga to przepisy je wprowadzające. Pierwsza przewiduje wiele nowości, m.in. procedurę podstawową, katalog klauzul abuzywnych, zasady waloryzacji wynagrodzenia i postępowanie koncyliacyjne na etapie realizacji umowy. Druga określa przepisy przejściowe.

Nowe prawo zamówień publicznych i przepisy je wprowadzające, przygotowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, ma na celu zwiększenie efektywność i konkurencyjność systemu zamówień publicznych. Teraz ustawy czekają na publikację w Dzienniku Ustaw. Co się zmieni, gdy zaczną obowiązywać?

Nowe procedury

Wzrost liczby startujących w przetargach ma być osiągnięty przez zwiększenie roli dialogu z wykonawcą na etapie przygotowania postępowania, koncentrację ogłoszeń o zamówieniach w jednym miejscu w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz wprowadzenie zasady współdziałania przy realizacji zamówienia. Jednym z kluczowych rozwiązań jest wprowadzenie procedury uproszczonej poniżej tzw. progów unijnych oraz uproszczeń w innych trybach i konkursach.

Ustawowe warunki umowy

Projekt przewiduje też obowiązek zawarcia w umowie, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, postanowienia o zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów istotnych dla realizacji zamówienia.
We wniosku o modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wykonawca będzie mógł się powołać się na konkretny przepis z ustawy Pzp.

 Ugodowe rozstrzyganie sporów

W nowym prawie ma się też znaleźć mechanizm koncyliacji, czyli ugodowego załatwiania największych sporów pomiędzy wykonawcą a zamawiającym na etapie wykonywania umowy. Strony będą mogły zwrócić się do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP o szybkie rozstrzygnięcie sporu. To rozwiązanie, tańsze i szybsze od sądu, będzie umożliwiać kontynuowanie realizacji umowy.  

Prezes UZP jako propagujący dobre praktyki

Projekt przewiduje również wzmocnienie roli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorów dokumentów, które mają wspierać zamawiających. Prezes Urzędu będzie również publikował postanowienia umowne sprzeczne z zasadami wskazanymi w PZP oraz wyjaśniał wątpliwości interpretacyjne, np. u organów kontroli.

Przepisy wprowadzające

Druga ustawa – zawierająca przepisy wprowadzające aktualizuje ponad 70 ustaw, tak aby odsyłały do nowego Prawa zamówień publicznych. Zawiera również przepisy przejściowe. Zgodnie z nimi np. w odniesieniu do postępowań odwoławczych i postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2021 r., będą stosowane przepisy dotychczasowe, tak aby mogły zakończyć się w reżimie prawnym, w którym zostały wszczęte. W przypadku spraw wszczynanych po dniu wejścia w życie ustawy, ale dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, zastosowanie będą miały już regulacje nowego Pzp. 

źródło: https://www.prawo.pl/biznes/nowe-prawo-zamowien-publicznych-prezydent-podpisal,443421.html

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.