PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER KWIECIEŃ 2021 r.

 1. NOWE PRZEPISY

W „Dzienniku Ustaw” z 25.03.2021 r. pod poz. 541 zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi   (Dz. U. 2021 r. poz. 541. -> zobacz

Ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości Dz. U. 2021 r. poz. 223 zmieniła art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 1123 oraz z 2020 r. poz. 875, 1565, 1747 i 2338):

do kryteriów, które bierze pod uwagę Wojewoda, rozpatrując wniosek,  został dodany nowy pkt 8: zapewnienie dostępności komunikacyjnej terenów objętych przedsięwzięciami lub inwestycjami powiązanymi z przedsięwzięciem infrastrukturalnym, o których mowa w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 508 oraz z 2021 r. poz. 11 i 223).”.

2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

W marcu 2021 r. nie odnotowałem projektów zmian przepisów, które powinny być tutaj przedstawione.

3. ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Krakowie z 18.03.2021 r. I SA/Kr 12/21 -> zobacz

 • przekazywana rekompensata ma na celu dofinansowania ogólnych kosztów działalności operatora i nie można jej powiązać z konkretnymi czynnościami opodatkowanymi VAT.
 • Celem rekompensat przyznawanych w oparciu o ustawę o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej czy też na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym jest przede wszystkim pokrycie strat związanych z tego rodzaju działalnością (ewentualnie uzyskanie rozsądnego zysku).
 • wpływ rekompensaty na cenę świadczonych usług istnieje, to jednak na gruncie art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie może być oceniany jako bezpośredni.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 24.03.2021 r. w sprawach połączonych C‑870/19 i C‑871/19-> zobacz

 • w wypadku nieprzedstawienia przez kierowcę pojazdu drogowego poddanego kontroli wykresówek urządzenia rejestrującego dotyczących kilku dni pracy w okresie obejmującym dzień kontroli i 28 poprzedzających go dni właściwe organy państwa członkowskiego miejsca kontroli są zobowiązane do stwierdzenia jedynie jednolitego naruszenia obciążającego tego kierowcę i do nałożenia na niego tylko jednej kary.

4. PUBLIKACJE BRANŻOWE

A. Tarka „Dopłata do komunikacji miejskiej bez podatku” Rzeczpospolita” z 25.03.2021 r. str. A12 -> zobacz

 •  Rekompensata od samorządu na pokrycie strat związanych z publicznym transportem zbiorowym nie wchodzi do podstawy opodatkowania VAT.

Agnieszka Dylong “Publiczny transport zbiorowy w in- house” „Przetargi publiczne” 2021 r. Nr 2 str. 29-33 -> zobacz

 • zamówień publicznych na usługi publicznego transportu zbiorowego odbywa się co do zasady w sposób odmienny niż w przypadku innych rodzajów usług. Konieczne jest tu odwołanie się m.in. do rozporządzenia 1370/2007 czy do przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Marcin Szymankiewicz “Przystanki i dworce są w całości wykorzystywane w działalności gospodarczej” „Rzeczpospolita – dodatek Dobra Administracja” z 02.03.2021 r. str. I3 -> zobacz

 • Świadczenie przez Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM), czyli jednostkę budżetową Gminy (Miasta) usług w zakresie transportu zbiorowego stanowi działalność gospodarczą. Czynności wykonywane w ramach tej działalności podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.
 • zakupy dokonywane przez ZTM służą jedynie celom prowadzonej działalności gospodarczej, co daje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 • gmina nie jest zobowiązana do stosowania prewspółczynnika przy dokonywaniu odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych przez ZTM związanych z działalnością ZTM.

Krzysztof Śmietana “Autobusowy lider z przestarzałą flotą” „Gazeta Prawna” z 10.03.2021 r. str. A12 -> zobacz

 • . autobusów jesteśmy potęgą transportową w Europie.
 • Średnia wieku polskich autobusów wynosi ponad 15 lat. Średnia dla całej Unii wynosi niecałe 12 lat.
 • w Krajowym Planie Odbudowy założono 4,5 miliarda złotych na zakup ok. 1200 nisko- i zero-emisyjnych autobusów.

Krzysztof Śmietana “Zielona komunikacja miejska – jest szansa na bezzwrotne dotacje do 100 proc. inwestycji” „Gazeta Prawna” z 10.03.2021 r. str. C2 -> zobacz

 • Resort klimatu przewiduje, że na przełomie lat 2021 i 2022 samorządy będą mogły zgłaszać wnioski o dopłaty do zakupu autobusów ekologicznych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Na ten cel ma trafić aż 4,5 mld zł.

Bartosz Jalubowski “ Zielony transport kluczem do zrównoważonej gospodarki” „Klub Jagielloński” z 10.02.2021 r. -> zobacz

 • W ostatnich latach mobilność Polaków stale rośnie, choć mieszkańcy naszego kraju wciąż przemieszczają się relatywnie niewiele.
 • Polska jest w unijnym ogonie, jeśli chodzi o korzystanie z kolei pasażerskiej. Przeciętny Polak odbywał w 2018 r. zaledwie 8,2 podróży kolejowych rocznie. Niższe wyniki notują tylko kraje bałkańskie oraz Grecja, Litwa i Estonia. Na Słowacji przeciętny obywatel odbywa rocznie ponad 14 podróży pociągiem, Czech prawie 18, a Niemiec prawie 35.

Adam Woźniak “Pandemia mocno bije w publiczny transport” „Rzeczpospolita” z 16.03.2021 r. str. A20 -> zobacz

 • Praca zdalna i przesiadka do prywatnych aut zmniejszyła frekwencję w miejskiej komunikacji. Szanse, by wróciła do dawnego poziomu, coraz bardziej słabną.
 • Koronawirus może trwale obniżyć atrakcyjność publicznego transportu, bo poważnie zmienia nawyki komunikacyjne Polaków. Im dłużej trwa pandemia, tym trudniejsza będzie odbudowa rynku.

Autor: radca prawny Jędrzej Klatka

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.