Scroll Top

NCBR PONOWNIE ZAMAWIA BEZEMISYJNE AUTOBUSY

15 lipca br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pojawiło się ogłoszenie NCBR o zamówieniu w formie partnerstwa innowacyjnego na dostawę nowych autobusów elektrycznych dla polskich miast, wyposażonych w moduły bateryjne lub moduły bateryjne doładowywane z range extendera wodorowego.

Głównym przedmiotem zamówienia jest opracowanie i dostawa innowacyjnych pojazdów bezemisyjnych kategorii M3, niedostępnych dotąd na rynku, które nie posiadają silnika spalania wewnętrznego, są nowe i spełniają wymogi dopuszczenia do ruchu drogowego oraz zastosowano w nich co najmniej dwie innowacje: (A) wyposażenie w zestandaryzowane moduły bateryjne oraz (B) styk umożliwiający sterowanie pojazdem w zakresie wszystkich funkcjonalności dostępnych z kabiny kierowcy.

Zamówienie przewiduje świadczenia poboczne, które są niezbędne dla przeprowadzenia pełnego procesu badawczo-rozwojowego docelowych pojazdów.

W czerwcu br. NCBR unieważniło konkurs na opracowanie projektu polskiego elektrobusu, na bazie którego do polskich miast mogło trafić ponad tysiąc pojazdów elektrycznych. Postępowanie wygrało konsorcjum Ursus Bus, obejmujące Ursusa oraz jego spółkę córkę, Ursus Bus. Nie dostarczyło jednak dokumentów zaświadczających o braku podstaw do wykluczenia jego oferty.

W poprzedzający nowe zamówienie dialog techniczny zaangażowało się 18 firm, w tym wszyscy liczący się producenci autobusów w Polsce. NCBR zakłada, że do pierwszego etapu postępowania może się zgłosić ponad 30 podmiotów.

Kryteria wyboru ofert to w kolejności (wg wagi): cena, deklarowane innowacje w pojeździe, wysokość udziału w przychodach dla NCBR z komercjalizacji rozwiązań wypracowanych w ramach prac badawczo-rozwojowych. Nie opublikowano jeszcze SIWZ opisującej szczegółowo sposób przyznawania punktów w ramach kryteriów oraz określenie ich wag.

Nie zmienił się zakres przetargu. Zamawiający dokonają zakupu 6 pojazdów pod warunkiem, że odpowiadają one minimalnym poziomom wydajności i maksymalnym kosztom uzgodnionym między zamawiającym a wykonawcą oraz maksymalnie do 201 sztuk autobusów, przy spełnieniu tych warunków oraz otrzymaniu przez samorządy co najmniej 60-procentowego dofinansowania od instytucji rządowych, w szczególności ze środków NFOŚGW. Zamawiający mogą nabyć dodatkowo maksymalnie 876 pojazdy w ramach tzw. prawa opcji.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu określono na 12 sierpnia 2019 r. Do 27 sierpnia NCBR wyśle zaproszenia do udziału wybranym kandydatom lub do składania ofert.

Więcej informacji: https://bip.ncbr.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.