Scroll Top

Komunikacja miejska w projekcie ustawy o cenach energii

Autobusy elektryczne na pętli Nowy Bieżanów Południe

Starania IGKM, która – w imieniu środowiska komunikacji miejskiej – apelowała o objęcie regulacją ograniczającą wysokość cen energii elektrycznej przedsiębiorstw świadczących usługi lokalnego transportu zbiorowego, przyniosły pozytywny skutek. W rządowym projekcie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (druk nr 2697 z 14 października 2022 r.), w art. 2 pkt 1 zdefiniowano maksymalną cenę sprzedaży energii elektrycznej […]:

lit. b) w wysokości 785 zł/MWh stosowaną w rozliczeniach z „odbiorcami uprawnionymi”, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-d.

Na podstawie art. 2 pkt 2 do „odbiorców uprawnionych” należą […]:

lit. b) przedsiębiorca będący mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;

lit. c) jednostka samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący na rzecz tej jednostki usługi, w tym samorządowy zakład budżetowy, samorządowa jednostka budżetowa oraz spółki, o których mowa w art. 9 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679).

A zatem zmieniona wersja projektu obejmuje w katalogu odbiorców uprawnionych zarówno komunalne osoby prawne, jak i operatorów prywatnych „w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania zadań zleconych i zadań własnych, w tym usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, z zakresu […]:

– lokalnego transportu zbiorowego”.

Cena maksymalna 785 zł/MWh (niezawierająca podatku VAT oraz podatku akcyzowego) ma obowiązywać w rozliczeniach między przedsiębiorstwami energetycznymi („podmiot uprawniony”) a odbiorcami uprawnionymi w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

W nowym projekcie brak jest odwołania dot. statusu uzyskania ceny maksymalnej jako pomocy de minimis – które w poprzedniej wersji w zasadzie dotyczyły jedynie MŚP i pozwalały na kontrolowanie w przypadku MŚP stopnia wsparcia.

Dodano natomiast postanowienia dot. już obowiązujących umów zawierających ceny ryczałtowe – W przypadku odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b–d, którzy zawarli po dniu 23 lutego 2022 r. umowę sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne, albo umowę kompleksową, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, cenę maksymalną stosuje się również do rozliczeń z tymi odbiorcami obejmujących okres od dnia zawarcia przez nich tej umowy do dnia wejścia w życie ustawy

Usunięto obowiązujący w pierwszym projekcie limit dot. finansowania ceną maksymalną nie więcej niż 80% zużycia/poboru z analogicznego okresu 01.12.2020 – 31.12.2021 r.

Fot. MPK Kraków

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.