Scroll Top

Komisja Ekonomiczna oraz Komisja Zarządów Transportu IGKM w Toruniu, 6-7 września 2023

Rys. 11_ Kasa parkingowa

W dniach 6-7.09.2023 r. w Toruniu odbyło się połączone posiedzenie Komisji Ekonomicznej oraz Komisji Zarządów Transportu IGKM. Celem było omówienie zagadnień, które stanowią przedmiot zainteresowania zarówno osób z pionów finansowo-ekonomicznych różnych jednostek organizacyjnych komunikacji miejskiej, jak i pracowników zarządów transportu. W posiedzeniu uczestniczyło ponad 200 osób. Obrady współprowadzili Jerzy Zalwowski – Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych w MPK Poznań / Przewodniczący Komisji Ekonomicznej IGKM oraz Hubert Kołodziejski – Dyrektor ZKM w Gdyni / Przewodniczący Komisji Zarządów IGKM.

Merytoryczną część spotkania w pierwszym dniu komisji poprzedziło krótkie wystąpienie Michała Zaleskiego – Prezydenta Torunia. Następnie Zbigniew Wyszogrodzki – Prezes MZK w Toruniu Sp. z o.o., przedstawił najważniejsze fakty związane z historią i bieżącym funkcjonowaniem toruńskiej komunikacji miejskiej oraz realizacją inwestycji w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”, współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności UE. Zagadnienie dofinansowania projektów transportowych ze środków krajowych oraz z funduszy UE było kontynuowane w wystąpieniu Marty Kietlińskiej – Naczelnik Wydziału Projektów Miejskich w Departamencie Projektów Miejskich Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Następnie Marcin Maciocha – Radca Prawny z Grupy REFUNDA przedstawił analizę nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16.06.2023 r. Poruszył m.in. kwestię możliwości ustanowienia zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego obowiązującego w granicach działania danego organizatora transportu, zawierania umowy w formie koncesji, użyteczności publicznej transportu miejskiego, rekompensaty oraz finansowania przejazdów ulgowych. Artur Kołcz – radca prawny, wspólnik zarządzający Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy przedstawił aktualny stan prawny i praktykę w zakresie zawierania umów przewozowych. Tematyka prawna została również zaprezentowana przez Macieja Fornalczyka, Piotra Kulczyckiego i Mateusza Łęczyckiego z firmy COMPER Fornalczyk i Wspólnicy sp. j., w wystąpieniu zatytułowanym „Kiedy już brakuje cierpliwości, czyli do jakiego momentu można godzić się na generowanie strat”.

Mirosław Czerliński reprezentujący firmę Wolański sp. z o.o. przedstawił analizę stanu wdrożenia elektromobilności w komunikacji miejskiej, omawiając sukcesywnie rozwój zeroemisyjnego transportu zbiorowego oraz perspektywy wymiany taboru na niskoemisyjny w świetle uwarunkowań krajowych i UE. Z kolei Janusz Prendota z ICAS Poland i Robert Wardecki z Mentor S.A. zaprezentowali program ubezpieczenia na życie, ochrony prawnej i pomocy psychologicznej. Następnie Kamil Bujak z Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej omówił przebieg procesu i rezultaty integracji taryfowo-biletowej komunikacji miejskiej z kolejową i regionalną autobusową, która odbywa się pod auspicjami tego związku. Autorem kolejnego wystąpienia był Hubert Kołodziejski – Dyrektor ZKM w Gdyni. Przedstawił on aktualne problemy związane z kontrolą biletów w komunikacji miejskiej, takie jak: brak adresów zamieszkania w dowodach osobistych i innych dokumentach, nasilające się zjawisko upadłości konsumenckiej oraz utrudniona kontrola biletów telefonicznych. Z dużym zainteresowaniem wysłuchano również wystąpienia Dominiki Byrskiej z Banku PEKAO S.A. na temat nowego wskaźnika oprocentowania kredytów WIRON. Ostatnią prezentację w tym dniu przygotował i wygłosił Łukasz Górny – Dyrektor Departamentu Rozwoju EIB S.A. Przedstawiona została propozycja ochrony ubezpieczeniowej dla menedżerów. Podkreślona została rola takiej ochrony w sytuacji kryzysowej w relacji do parametrów polisy ubezpieczeniowej.

Drugi dzień posiedzenia rozpoczął Rafał Grzegorzewski – Z-ca Dyrektora ds. Transportu z ZDMiKP w Bydgoszczy oraz Marcin Kowallek z Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Toruniu. Obaj przedstawili założenia i sposób funkcjonowania systemu Park&Ride odpowiednio w Bydgoszczy i Toruniu.W kolejnej prezentacji Piotr Nawrot z grupy Veolia zaprezentował aktualną analizę cen i trendy w zakresie ich kształtowania na rynku surowców i ich potencjalny wpływ na koszty usług przewozowych. Jerzy Zalwowski – Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych w MPK Poznań poruszył tematykę publicznego raportowania ESG (środowisko – odpowiedzialność społeczna – ład korporacyjny). Jego celem jest umożliwienie oceny i porównania podmiotów w kategoriach innych niż finansowe. W dalszej części obrad Marcin Żabicki – Dyrektor w IGKM zajął się problematyką przygotowywania zestawień w roczniku „Komunikacja Miejska w Liczbach”. Uzgodniono, że IGKM zorganizuje dodatkowe zdalne spotkanie w tej sprawie. W kolejnym wystąpieniu Kacper Sołoniewicz – adwokat, doradca podatkowy przedstawił zagadnienia dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz Grupy VAT w kontekście funkcjonowania komunikacji miejskiej. Na zakończenie obrad Jerzy Zalwowski – Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych w MPK Poznań omówił problematykę raportowania schematów podatkowych MDR. W trakcie wystąpienia zaakcentowano kluczowe aspekty w odniesieniu do przedsiębiorstw komunikacyjnych.

W trakcie obrad zostały przeprowadzone wybory Przewodniczącego Komisji Ekonomicznej IGKM oraz Komisji Zarządów IGKM. W wyniku głosowania funkcje te ponownie powierzono odpowiednio Jerzemu Zalwowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych w MPK Poznań oraz Hubertowi Kołodziejskiemu – Dyrektorowi ZKM w Gdyni.

Sponsorami komisji były firma EIB SA oraz Mentor S.A.

Fot. ZDMiKP w Bydgoszczy

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.