Komisja Ekonomiczna, Komisja Zarządów Transportu IGKM, Lublin 25-26 maja 2022 r.

W dniach 25-26.05.2022 r. w Lublinie odbyło się kolejne połączone posiedzenie Komisji Ekonomicznej IGKM oraz Komisji Zarządów Transportu IGKM. Celem wspólnej organizacji posiedzenia tych dwóch komisji było omówienie zagadnień, które budzą zarówno zainteresowanie osób reprezentujących piony finansowo-ekonomiczne swoich jednostek, jak i zarządy komunikacji miejskiej. Taka formuła i zaproponowana tematyka spotkania sprawiła, żew posiedzeniu połączonych komisji uczestniczyło około 150 osób.

Merytoryczną część spotkania w pierwszym dniu trwania komisji rozpoczęli Marcin Maciocha i Tomasz Staśkiewicz z Grupy REFUNDA. W trakcie dwóch prezentacji przedstawiciele ww. grupy świadczącej profesjonalne usługi doradcze omówili różnorodne kwestie związane z zawieraniem nowej umowy PSC oraz szczegółowo audyt umowy 10-letniej, w tym cel audytu, metodykę analizy rekompensaty za okres 10 lat i rozsądnego zysku, a także końcowe rozliczenie umowy.

Następnie Maciej Fornalczyk i Piotr Kulczycki reprezentujący COMPER Fornalczyk i Wspólnicy sp.j.przedstawili problematykę rekompensaty, w kontekście wynagrodzenie z innych powierzeń (tzw. In house). W trakcie prezentacji zwrócono szczególną uwagę na obowiązki ewidencyjne, sprawozdawcze oraz kwalifikację różnych korzyści finansowych w świetle definicji rekompensaty.

Kolejną częścią spotkania był panel dyskusyjny na temat tego, czy można w aktualnej sytuacji mówić o kryzysie w komunikacji miejskiej. Moderatorami tej dyskusji byli – Jerzy Zalwowski z MPK Poznań Sp. z o.o./Przewodniczący Komisji Ekonomicznej i Hubert Kołodziejski z Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni/Przewodniczący Komisji Zarządów. W trakcie dyskusji jej uczestnicy wskazywali na przejawy kryzysu, zagrożenia rozwoju przedsiębiorstw komunikacyjnych i sektora transportu miejskiego. Poszukiwano również sposobów eliminowania zagrożeń pozwalających na ograniczanie negatywnego oddziaływania czynników zewnętrznych na komunikację miejską.

Następny blok tematyczny rozpoczął Rafał Świerczyński Prezes MPK SA w Krakowie przedstawiając planowane przez MPK SA w Krakowie działania w zakresie wodoru, autonomiczności oraz współpracy z nauką.

Autorem kolejnego wystąpienia był Piotr Picyk z PSI Polska Sp. z o.o. Na przykładzie MPK Poznań przedstawił jak efektywnie zaplanować i rozliczyć pracę motorniczych i kierowców, wskazując na atuty prezentowanego rozwiązania i korzyści wynikające z jego wdrożenia.

Ostatnią prezentację w tym dniu przygotował i wygłosił Alexander Skrzypczak z EvoBus Polska Sp. z o.o.Bus. Scharakteryzowana została nowa usługa – Depot Management – będąca kompleksowym rozwiązaniem dla operatorów publicznego transportu zbiorowego w zakresie korzystania i serwisowania autobusów. Zaprezentowana została nie tylko sama koncepcja takiego, nowego podejścia do kwestii użytkowania taboru transportu miejskiego, ale również pierwsze praktyczne doświadczenia w tym zakresie.

Drugi dzień posiedzenia połączonych komisji Ekonomicznej i Zarządów Transportu rozpoczęła Bogna Sawicka – Główna Księgowa MPK Lublin, która przedstawiła test prywatnego inwestora w przypadku dokapitalizowania pieniężnego i niepieniężnego stanowiącego rekompensatę. Na kanwie tej prezentacji odnosiła się także do doświadczeń związanych z kontrolą spółki przez NIK.

W dalszej kolejności Hubert Kołodziejski – Dyrektor ZKM w Gdyni omówił problematykę waloryzacji stawek przewozowych w przypadku istotnego, ponadplanowego wzrostu kosztów. Scharakteryzował uwarunkowania decyzji dotyczących zasad i częstotliwości waloryzacji stawek i ich znaczenia zarówno z punktu widzenia zamawiającego, jak i operatorów publicznego transportu zbiorowego.

Następnie Jerzy Zalwowski – Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych w MPK Poznań przedstawił zagadnienia dotyczące podatku minimalnego w ramach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ostatecznych rozstrzygnięć prawnych w tym zakresie nie ma niemniej jednak wprowadzenie w życie zapowiadanych zmian, w sytuacji niewyłączenia usług transportu miejskiego, będzie oznaczało nałożenie na spółki przewozowe dodatkowych, istotnych obciążeń finansowych.

W kolejnej prezentacji Marcin Gromadzki kierujący firmą doradczą Public Transport Consulting odniósł się do kwestii zaostrzenia wymogów wobec „zamawiających publicznych” w zakresie usług publicznego transportu zbiorowego i zakupów taboru po nowelizacji ustawy o elektromobilności, jako dodatkowym obciążeniu budżetów samorządowych i operatorów. W trakcie prezentacji autor przywoływał liczne przykłady z praktyki gospodarczej.

Na zakończenie obrad głos zabrał przedstawiciel gospodarzy -Sławomir Podsiadły Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie. W trakcie swojej prezentacji krótko scharakteryzował lublińską komunikację, a następnie swoją wypowiedź skoncentrował na analizie skutków dla systemu transportu publicznego w Lublinie wynikających ze wzrostu kosztów.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.