Scroll Top

CZY MOŻNA KOGOŚ UKARAĆ ZA PRZEPEŁNIONY AUTOBUS? PTZ W CZASACH COVID-19, cz.2

W dniu 24.03.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającej rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (dalej jako „Rozporządzenie COVID 19″). Rozporządzenie to wprowadziło (osobna kwestią jest sam tryb i zgodność z wolnościami obywatelskimi wprowadzonych rozwiązań) generalny zakaz przemieszczania się wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, wykonywania czynności zawodowych, wolontariatu w ramach przeciwdziałania koronawirusowi czy obrzędów religijnych.
Za zakazem tym idą pewne wyłączenia i restrykcje dla publicznego transportu zbiorowego gdzie w § 3a ust. 2 pkt. 2) Rozporządzenia COVID 19 określono, że w przypadku przewozu osób przez operatora PTZ (czyli de facto prawie wyłącznie dot. to przewozów w komunikacji miejskiej) w autobusie/tramwaju/metrze może znajdować się w tym samym czasie nie więcej osób niż połowa miejsc siedzących.
Podkreślić jednak należy, że za ww. przepisem nie wprowadzono żadnych szczególnych sankcji karnych!
Tym samym nie jest możliwe ukaranie kogokolwiek za jego naruszenie albowiem przepisy kodeksu karnego jak i kodeksu wykroczeń interpretuje się ściśle i granicach w nich określonych, czyli nie można w drodze analogii przekładać sankcji tam określonych na zachowania określone w Rozporządzeniu COVID 19 i karać obywateli. W przestrzeni publicznej pojawiły się odniesienia do art. 54 Kodeksu wykroczeń i informacje, że policja będzie karała kierujących pojazdem w oparciu o ten przepis co jest całkowicie niedopuszczalne.
Zgodnie z art. 54 k.w. możliwe jest ukaranie kogoś (500 zł) jeśli wykracza przeciwko przepisom porządkowych o zachowaniu w miejscach publicznych. Przepisy Rozporządzenia COVID 19 nie są takimi przepisami. Dotyczą one zakazu znalezienia się w miejscu publicznym a nie zachowania w miejscu publicznym czego nie regulują. Z punktu widzenia odpowiedzialności wykroczeniowej są to dwa różne stany faktyczne i prawne i nie można ich stosować w drodze analogii.
W związku z powyższym w przypadku prób ukarania kierujących pojazdami publicznego transportu zbiorowego rekomendujemy bezwzględną odmowę przyjęcia jakichkolwiek mandatów z tym związanych. Na marginesie można tez wskazać, że jeśli już to karze powinien podlegać nie kierujący pojazdem a osoby znajdujące się w pojeździe, które naruszają zakaz przemieszczania się w określony sposób. Kierowca w żaden sposób takiego zakazu nie narusza.

Materiał przygotowany przez firmę Refunda

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.