Biuletyn Komunikacji Miejskiej nr 161 (sierpień 2021)

Kongres Organizatorów i Operatorów Publicznego Transportu Zbiorowego IGKM, który odbył się 24 czerwca br. w Warszawie, był pierwszym tak dużym wydarzeniem w naszej branży po prawie rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Nic zatem dziwnego, że frekwencja była bardzo wysoka, chociaż mamy nadzieję, że nie mniejsze znaczenie odegrał aspekt merytoryczny. W bieżącym numerze „Biuletynu”, oprócz podsumowania wystąpień kongresowych, zamieściliśmy trzy artykuły oparte na przedstawionych prezentacjach. Pierwszy to ocena skutków pandemii koronawirusa na funkcjonowanie rynku publicznego transportu zbiorowego wraz z propozycjami zmian systemowych. Dwa następne przedstawiają nowe rozwiązania dotyczące elektryfikacji autobusów miejskich – jak się okazuje, sektor przemysłowy, pomimo bieżących trudności, nie ustaje w dostarczaniu na rynek nowych, zaawansowanych techniczne i technologiczne produktów. Podczas Kongresu świętowaliśmy 30-lecie powstania IGKM, stąd też kolejny materiał pokazuje faktograficznie historię naszej organizacji i jej poprzedników.

Tak się złożyło, że z naszego środowiska komunikacji miejskiej odeszły w ostatnim czasie na zasłużoną emeryturę dwie osoby, które przez wiele lat kierowały przedsiębiorstwami komunikacji miejskiej. Mamy jednak nadzieję, że pozostaną one w kontakcie z naszym środowiskiem i będą służyć radą młodszemu pokoleniu menedżerów. O teraźniejszość i przyszłość transportu publicznego w miastach zapytaliśmy zatem Wojciecha Tulibackiego, do niedawna prezesa poznańskiego MPK (jak również przewodniczącego Rady Nadzorczej IGKM) oraz Barbarę Langner, wieloletnią szefową MZK w Zielonej Górze. Czytelnicy mogą również przeczytać rozmowę z Janem Kuźmińskim, Prezesem MZA w Warszawie, nowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej IGKM.

W związku z dyskusją, jak przywrócić zaufanie do transportu publicznego, nadszarpnięte nieco na skutek z pandemii COVID-19 pokazujemy linię miejską nr 3 w Sandomierzu, na której pasażerowie nie wahają się wsiąść do wypełnionego w 100 proc. autobusu.

W „Biuletynie” piszemy również jak transport publiczny może wspierać osoby z niepełnosprawnościami, zwłaszcza niewidome i słabowidzące: o rozwiązaniach architektonicznych i technologicznych ułatwiających im podróżowanie, o stałych procedurach dla kierowców oraz o odpowiedniej postawie pracowników transportu publicznego.

W dalszej części naszego pisma znalazło się miejsce dla artykułu na temat zasilania w sieci trakcyjnej tramwajowej.

Na końcu numeru zamieściliśmy dwa teksty nawiązujące do wystąpień ich autorów podczas lipcowej, połączonej Komisji Zarządów oraz Komisji Ekonomicznej.

Spis treści​

WOKÓŁ III KONGRESU ORGANIZATORÓW I OPERATORÓW

III Kongres Organizatorów i Operatorów Publicznego Transportu Miejskiego  - Grażyna Alicja Błaszczak

W dniu 24 czerwca br. w Warszawie IGKM zorganizowała po raz trzeci Kongres Organizatorów i Operatorów Publicznego Transportu Miejskiego. Tematyka tego wydarzenia była bardzo zróżnicowana, począwszy od bieżącej sytuacji w transporcie miejskim, wpływie pandemii koronawirusa i przeciwdziałaniu jej skutkom, poprzez planowane zmiany w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, finansowanie inwestycji ze środków unijnych, po prezentacje nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w otoczeniu systemowym komunikacji miejskiej.

FUNKCJONOWANIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W CZASIE PANDEMII: PROPOZYCJE ZMIAN NA PRZYKŁADZIE ANALIZY WYBRANYCH MIAST NA PRAWACH POWIATU - dr hab. Marcin Wołek

Autor artykułu dokonuje krótkiej analizy czynników wpływających na osłabienie pozycji transportu zbiorowego w miastach w okresie pandemii na tle zmienionej sytuacji budżetowej. Należą do nich: restrykcyjne obostrzenia w okresach zwiększonej zachorowalności, umacnianie się samochodu osobowego w roli podstawowego środka transportu, wzrost znaczenia hulajnóg elektrycznych i rowerów, radykalne upowszechnienie się telepracy, telenauki i zakupów internetowych. Na tym tle wysuwa propozycje systemowych zmian w funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego. Poniższy tekst powstał na podstawie prezentacji pt. „Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego: propozycje zmian” przedstawionej podczas III Kongresu Organizatorów i Operatorów Publicznego Transportu Miejskiego IGKM w dn. 24 czerwca 2021 r.

Elektromobilność: bezawaryjność stacji ładowania to jazda zgodnie z rozkładem - Wojciech Paczyński

Elektromobilność w transporcie autobusowym nabiera tempa. Coraz więcej operatorów miejskiego transportu zbiorowego planuje wprowadzanie autobusów elektrycznych do ruchu. Niewątpliwie sprzyjają temu programy dofinansowań ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz instrumenty finansowe Unii Europejskiej, które promują zeroemisyjny transport. Obejmują one dofinansowanie niezwykle ważnego komponentu, jakim jest infrastruktura ładowania, która musi być odpowiednio rozplanowana w sieci transportu miejskiego oraz w jak najwyższym stopniu bezawaryjna.

Retroffiting – skuteczny sposób na elektryfikację autobusów - Piotr Fengler

W ostatnim roku jesteśmy świadkami spektakularnych decyzji polityczno-gospodarczych zarówno o wymiarze krajowym, jak i europejskim, które wymuszają na nas powszechną eksploatację autobusów zeroemisyjnych. Towarzyszy temu niepokój, czy – wobec trudnej sytuacji ekonomicznej samorządów i rysujących się coraz ostrzej wątpliwości co do wykorzystania środków unijnych – nasza branża udźwignie wymagania związane z wdrażaniem ultrakosztownych technologii.

E-retroffiting wymyślono na „bogatym” Zachodzie jako pewnego rodzaju wyjście awaryjne. Autor artykułu opisuje szerzej kontekst projektu przebudowy eksploatowanych już autobusów spalinowych na w pełni elektryczne pojazdy. Być może w dłuższej perspektywie czasowej, wobec ograniczenia unijnych środków pomocowych, w Polsce zasadne ekonomicznie stanie się takie modernizowanie autobusów miejskich.

IGKM – jesteśmy z Wami od 30 lat, a nawet dłużej - Dorota Kacprzyk

W związku z obchodzonym w tym roku 30-leciem istnienia Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej dokonałyśmy krótkiego, faktograficznego podsumowania historii naszej organizacji, nie zapominając o jej poprzednikach. Poniższy tekst oparto na wcześniejszych publikacjach IGKM dotyczących tego tematu1 oraz kwerendzie własnej.

 

 

LUDZIE KOMUNIKACJI

Operatorzy i organizatorzy komunikacji miejskiej nie stanowią dla siebie konkurencji

Rozmowa z Janem Kuźmińskim, Prezesem Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. w Warszawie, nowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej IGKM na temat różnych aspektów funkcjonowania branży

Jaka przyszłość czeka komunikację miejską?

Na pytania dotyczące przyszłości transportu publicznego w miastach i w ich otoczeniu odpowiada Wojciech Tulibacki, do niedawna (do końca lipca br.) Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Spółka z o.o.

Zawsze podkreślałam, że trudności są przecież po to, aby je pokonywać!

W rozmowie przeprowadzonej z Barbarą Langner, byłą już dyrektor MZK w Zielonej Górze, która w swojej pracy odniosła wiele sukcesów, a w maju br. przeszła na zasłużoną emeryturę, zapytaliśmy o kilka wskazówek dotyczących zarządzania komunikacją miejską.

 

 

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE

Pasażerowie nie boją się wsiąść d zatłoczonego autobusu w Sandomierzu! - Zbigniew Lipko, Marcin Żabicki

Główną bolączką naszej branży stało się zmniejszenie się liczby pasażerów w środkach komunikacji miejskiej związane z pandemią COVID-19. Trwa dyskusja, jak przywrócić ich zaufanie do transportu publicznego. Okazuje się jednak, że jest takie miejsce w kraju, gdzie pasażerowie nie wahają się wsiąść do wypełnionego nominalnie, w 100 procentach, autobusu miejskiego. Jest nim Sandomierz, w którym kursuje sezonowa linia nr 3 łącząca dworzec kolejowy z centrum miasta.

 

NIEPEŁNOSPRAWNI W TRANSPORCIE PUBLICZNYM

Podróż za jeden uśmiech – szkolenia dla pracowników transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach -Rafał Radzymiński

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił rozpoczęcie rekrutacji na szkolenie „Różni podróżni” realizowane w projekcie pn.: „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.6: Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020. Realizatorem szkoleń w ramach tego projektu jest Polski Instytut Rozwoju sp. z o.o.

Jazda „po omacku” czyli słabowidzący i niewidomi w komunikacji miejskiej - Konrad Galiński

W poprzednim numerze „Biuletynu” zamieściliśmy materiał o osobach będących w spektrum autyzmu: jak czują się w transporcie publicznym, jak są odbierane przez innych pasażerów oraz czego potrzebują. Poniżej publikujemy tekst na temat dostępności miejskiego transportu zbiorowego z punktu widzenia pasażerów z niepełnosprawnościami wzroku. Do naszego pisma dołączamy ulotkę napisaną przez autora poniższego tekstu, który jest osobą słabowidzącą, ale pisze również w imieniu osób niewidomych. List ten jest skierowany do kierowców i motorniczych (dostępny również w linku: www.igkm.pl/ftp/list.pdf).

INFRSTRUKTURA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Tabor a napięcie sieci trakcyjnej w polskich systemach tramwajowych - Józef Dąbrowski

Ważnym elementem miejskiego transportu szynowego jest trakcja elektryczna i jej zasilanie. Pojazdy tramwajowe w Polsce od momentu zelektryfikowania sieci są zasilane prądem o stałym napięciu. W normie z 1999 r. odchodzi się już od napięcia znamionowego trakcyjnych sieci prądu stałego o wartości 600 V. Wszystkie nowe inwestycje w XXI w. w zakresie systemów transportowych zelektryfikowanych prądem stałym powinny być projektowane na znamionowe napięcie 750 V lub większe. Przemawiają za tym zwiększone moce instalowane w nowoczesnych pojazdach, wynikające głównie mocy urządzeń potrzeb własnych w pojeździe.

 

 

ZAGADNIENIA PRAWNE I EKONOMICZNE

Nowe obowiązki informacyjne podatników europejskich i polskich - Jerzy Zalwowski, Katarzyna Jarota-Osses

Już prawie 300 lat temu Benjamin Franklin powiedział: „Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”. W ostatnich kilku latach tę zakorzenioną w systemach fiskalnych krajów prawdę można by poszerzyć o obowiązki informowania administracji skarbowej o praktycznie wszelkich aspektach prowadzonej działalności.

MOŻLIWOŚCI PRAWNE ZMIANY UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG PUBLICZNYCH ZAWARTYCH W TRYBACH BAGATELNYCH I NADZWYCZAJNYCH I ZWIĘKSZENIA REKOMPENSATY Z TYM ZWIĄZANEJ - Marcin Maciocha

Autor analizuje możliwość otrzymania przez operatora publicznego transportu zbiorowego, działającego na podstawie umowy zawartej w trybie bezpośrednim, dodatkowych środków pieniężnych od organizatora tytułem rekompensaty w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) 1370/2007 dotyczącego usług publicznych, jak również możliwość prawną zmiany takiej umowy.

 

 

 

 

INFORMACJE IZBY

Połączone Komisje: Ekonomiczna i Zarządów Transportu IGKM, Poznań

Po rocznej przerwie, spowodowanej pandemią, 13 lipca 2021 r. w Poznaniu odbyło się kolejne połączone posiedzenie Komisji Ekonomicznej IGKM oraz Komisji Zarządów Transportu IGKM. Celem wspólnej organizacji posiedzenia komisji było omówienie zagadnień, które budzą zainteresowanie zarówno osób reprezentujących piony finansowo–ekonomiczne swoich jednostek, jak i zarządów komunikacji miejskiej. Taka formuła spotkania sprawiła, że pomimo okresu wakacyjnego i ciągle trwającej pandemii, w Komisji uczestniczyło ponad 130 osób. Ponadto wiele osób chciało skorzystać z możliwości spotkania po raz ostatni z Wojciechem Tulibackim w roli Prezesa MPK w Poznaniu i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Ekonomicznej IGKM. Pan Prezes postanowił przejść na emeryturę, a przyjacielskie relacje, które przez lata kształtował w ramach IGKM, sprawiły, że liczne grono osób chciało go pożegnać i życzyć mu dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym na nowym etapie życia...

 

Zachęcamy do lektury!

Informacji w sprawie zakupu bieżącego numeru oraz prenumeraty „Biuletynu Komunikacji Miejskiej” udziela Marcin Żabicki (m.zabicki@igkm.pl, tel. 22 848-21-72)

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.