Scroll Top

Sprzedaż odmierzaczy paliw ciekłych

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. we Włocławku przy ul. Rysiej 3 oferuje do sprzedaży, w drodze postępowania przetargowego, n/w urządzenia:

Odmierzacze paliw ciekłych firmy TANKONLAGEN 112/52 o wydajności 40 l / 1 min.

  1. Numer fabryczny 507851 – 1 szt.
  2. Numer fabryczny 507852 – 1 szt.

Cena wywoławcza wynosi 1 000,00 zł za 1 szt.

Urządzenia przeznaczone do sprzedaży można oglądać w magazynie Spółki, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 13.00, do dnia 11.04.2023 r.

Oferty cenowe należy składać w Sekretariacie Przedsiębiorstwa Spółki, w zaklejonych kopertach, opisanych „Oferta na zakup odmierzaczy paliw ciekłych”, w terminie do 11.04.2023 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2023 r. o godz. 10.30, w siedzibie Przedsiębiorstwa Spółki, w pokoju nr 8.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.