EnglishFrenchGermanPolishRussian

Sprzedaż autobusu w MPK Łódź Spółka z o.o.

   MPK – Łódź Spółka z o. o. zgłasza do sprzedaży następujący pojazd wyłączony z eksploatacji

Lp. Nr boczny Marka   Rok produkcji Wadium
1. 2621 Jelcz M081MB3   2006 450,00 PLN

1. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących stanu pojazdu na terenie Zakładu Eksploatacji Autobusów nr 2, ul. Nowe Sady 15 jest p. Piotr Mitera .: 42/689-19-28, e-mail: pmitera@mpk.lodz.pl

Oględziny pojazdu odbywają się w dniach od 3 do 10 lutego br. (z wyłączeniem dni 8 i 9 lutego br.) po uprzednim skontaktowaniu z wyznaczoną osobą.

Oględziny są obowiązkowe.

2. Załadunek oraz koszty transportu leżą po stronie kupującego. Odbiór pojazdu musi nastąpić w całości, bowiem nie dopuszcza się cięcia pojazdu na mniejsze elementy na terenie Zakładu Eksploatacji Autobusów nr 2.

3. Wadium: 450,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych).

Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy MPK – Łódź Spółka z o.o., tj.: Bank PEKAO S.A. O/Łódź S.A. nr 44 1240 5585 1111 0000 4886 9270.

4. Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli uczestnik postępowania (kupujący):

a) nie dokona wpłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury pro forma na rachunek bankowy MPK – Łódź Spółka z o.o. kwoty stanowiącej cenę zakupionego pojazdu; faktura pro forma zostanie  przesłana  za pośrednictwem poczty  elektronicznej na adres e-mail  podany w formularzu ofertowym – załącznik nr 1

b) nie odbierze zakupionego pojazdu w terminie  określonym  w oświadczeniu – załącznik nr 2

c) dokona zmiany ceny zaoferowanej na niższą w okresie związania ofertą.

Wadium dotyczące ofert nie wybranych jako najkorzystniejsze, zostanie bezzwłocznie zwrócone na konto oferenta.

5. Osoby zainteresowane w/w postępowaniem mogą kierować prośbę o udostępnienie zdjęć pojazdu, które stanowią przedmiot postępowania. Osobą prowadzącą postępowanie jest p. Aleksandra Hassa, tel. (42) 672 11 46, e-mail: ahassa@mpk.lodz.pl

6. Informujemy, że oferty uznaje się za jawne (od chwili zakończenia postępowania), jeżeli oferent nie później niż w terminie składania ofert, nie dokonał zastrzeżenia, że nie mogą być udostępnione.

7. Termin związania  ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu złożenia oferty.

8. Nabywca autobusu jest zobowiązany po uregulowaniu formalności do poinformowania osoby wyznaczonej do kontaktu na terenie Zakładu Eksploatacji Autobusów nr 2 w terminie 2 dni kalendarzowych o odbiorze pojazdu.

9. Oferty wypełnione zgodnie z formularzem cenowym wraz z oświadczeniami, których wzór stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia oraz z dowodem wpłaty wadium, należy składać do dnia 10 luty 2020 r. do godziny 12:00 br. w MPK – Łódź Spółka z o.o., ul. Tramwajowa 6, 90-132 Łódź, w   zaklejonej kopercie z napisem: „Sprzedaż autobusu nr sprawy: WZ/ZZ/502-1/20”.

Wszystkie dokumenty załączone do oferty winny zostać podpisane przez osobę, która posiada umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. Oferty wypełnione niepoprawnie zostaną odrzucone.

Załączniki

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.