EnglishFrenchGermanPolishRussian

Przetarg ofertowy na sprzedaż autobusów w MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż niżej wymienionych autobusów komunikacji miejskiej:[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css_animation=”bounceIn”][gem_table style=”2″]

lp Marka i typ Nr

ewid.

Nr rejestr. Rok

prod.

Przebieg

km

Cena wywoławc za netto

/zł/

Wadium

/zł/

1. JELCZ M101I 153 DBL P472 2002 526 702 9 500 950
2. JELCZ M101I 154 DBL P473 2002 487 265 10 500 1 050
3. MERCEDES-BENZ

KUTSENITS

165 DBL CF34 2003 534 156 16 000 1 600
4. MERCEDES-BENZ

KUTSENITS

166 DBL CN64 2002 553 869 16 000 1 600
5. MERCEDES-BENZ

KUTSENITS

167 DBL EN14 2003 458 000 6 000 600
6. MERCEDES-BENZ

KUTSENITS

168 DBL ER92 2002 460 056 16 000 1 600
7. MERCEDES-BENZ

KUTSENITS

169 DBL FP47 2002 504 622 16 000 1 600

[/gem_table][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu, ul. Modłowa 8. Osobą do kontaktu z oferentami jest pan Lesław Zięba w godzinach od 8:00 do 13:00 w dni robocze, nr telefonu 75 732 8166.

Autobusy można oglądać w siedzibie sprzedającego w godzinach 8:00 – 13:00 w dni robocze.

Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie z napisem : „ Przetarg -sprzedaż autobusów – nie otwierać przed 30.08.2018 r. godz.11:10”, za pośrednictwem: poczty, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu, ul. Modłowa 8 (sekretariat) w terminie do dnia 30.08.2018r. do godz. 11:00.

Oferty nadesłane lub dostarczone po wyznaczonym terminie składania ofert, zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu – pokój 14, w dniu 30.08.2018 r. godz. 11:10

W przypadku ofert równoważnych cenowo decydować będzie data i godzina złożenia oferty. Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Oferta powinna zawierać nazwę oferenta, datę sporządzenia oferty, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, określenie przedmiotu oferty, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym sprzedawanego pojazdu, określenie proponowanej ceny kupna, dowód wpłaty wadium.

Wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek bankowy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. nr 83 1090 1939 0000 0005 1600 0198

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży, a wadium pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy sprzedaży autobusu po upływie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg przepadnie na rzecz sprzedającego.

Sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne i braki w wyposażeniu sprzedawanych autobusów. Nie udzielamy gwarancji.

Jednocześnie informujemy, ze od dnia rozstrzygnięcia przetargu Oferent ma 7 dni na wpłacenie należności i odbiór zakupionego autobusu.

Autobus zostanie przekazany kupującemu z chwilą zapłaty sprzedającemu całej kwoty sprzedaży brutto.

Miejski Zakład Komunikacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załącznikami do przetargu ofertowego są:

zał. 1. oferta cenowa,

zał. 2. klauzula informacyjna

Prezes Zarządu Andrzej Jagiera

Więcej informacji dostępne na stronie: www.mzk.boleslawiec.pl[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.