EnglishFrenchGermanPolishRussian

Ogłoszenie – sprzedaż wagonów tramwajowych

MPK – Łódź Spółka z o. o. zgłasza do sprzedaży następujące pojazdy wyłączone z eksploatacji:

Lp. Nr boczny Marka Stan techniczny Rok produkcji Cena minimalna netto/PLN
1. 1282 KONSTAL typu 805 Na Niekompletny, bez wózków 1981 4 300,00
2. 1283 KONSTAL typu 805 Na Niekompletny, bez wózków 1981 4 300,00
3. 1409 KONSTAL typu 805 Na Niekompletny, bez wózków 1979 4 300,00
4. 1433 KONSTAL typu 805 Na Niekompletny, bez wózków 1979 4 200,00
5. 1444 KONSTAL typu 805 Na Niekompletny, bez wózków 1978 4 300,00
6. 1739 KONSTAL typu 805 Na Niekompletny, bez wózków 1987 4 200,00

1. Oględziny pojazdów odbywają się na terenie Zakładu Eksploatacji Tramwajów nr 1, ul. Telefoniczna 30/42, w dniach od 21 do 24 październiku br. Po uprzednim skontaktowaniu się z osobą wskazaną do kontaktu.

Oględziny są obowiązkowe.

Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących stanu pojazdu na terenie Zakładu Eksploatacji Tramwajów nr 1, ul. Telefoniczna 30 jest p. Cezary Kaczmarski, tel.: 42/672-10-06, 696-590-896, e-mail: ckaczmarski@mpk.lodz.pl

2. Pojazdy są do odbioru na terenie MPK – Łódź Spółka z o. o. (Łódź, ul. Telefoniczna 30/42). Załadunek oraz koszty transportu leżą po stronie kupującego. Odbiór pojazdów musi nastąpić w całości, bowiem nie dopuszcza się cięcia pojazdów na mniejsze elementy.

3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych (tj. na dowolną pozycję z tabeli).

4. Wadium: 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych) na każdy wymieniony w ogłoszeniu pojazd (tj. na każdą pozycję z tabeli). Maksymalna kwota wadium – 1 200,00 PLN (słownie: tysiąc dwieście złotych).

Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy MPK – Łódź Spółka z o.o., tj.: Bank PeKao S.A.

Nr 44 1240 5585 1111 0000 4886 9270.

5. Jeżeli uczestnik postępowania (kupujący) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i ogłoszeniu lub nie dokona wpłaty, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy MPK – Łódź Spółka z o.o. kwoty stanowiącej cenę zakupionych pojazdów, to wadium przepada na rzecz sprzedawcy.

Wadium dotyczące ofert nie wybranych jako najkorzystniejsze, zostanie bezzwłocznie zwrócone na konto oferenta.

6. Osoby zainteresowane w/w postępowaniem mogą kierować prośbę o udostępnienie zdjęć pojazdów, które stanowią przedmiot postępowania. Osobą prowadzącą postępowanie jest p. Weronika Więcławska, tel. (42) 672 14 37, e-mail: wwieclawska@mpk.lodz.pl

7. Informujemy, że oferty uznaje się za jawne (od chwili zakończenia postępowania), jeżeli oferent nie później niż w terminie składania ofert, nie dokonał zastrzeżenia, że nie mogą być udostępnione.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu złożenia oferty.

9. Oferty wypełnione zgodnie z formularzem cenowym wraz z oświadczeniami, których wzór stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia oraz z dowodem wpłaty wadium, należy składać do dnia 24 października 2019 r. do godziny 13:00 br. w MPK – Łódź Spółka z o.o., ul. Tramwajowa 6, 90-132 Łódź, w zaklejonej kopercie z napisem: „Sprzedaż wagonów tramwajowych” nr sprawy: WZ/ZZ/502-6/19.

Wszystkie dokumenty załączone do oferty winny zostać podpisane przez osobę, która posiada umocowaniedo składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. Oferty wypełnione niepoprawnie zostaną odrzucone.

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Oświadczenie dotyczące stanu technicznego pojazdu

Załącznik nr 3: Oświadczenie dotyczące wzoru umowy

Załącznik nr 4: Wzór umowy

Załącznik nr 5: Oświadczenie

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.